Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 46/09 i 4/11), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se prof. dr Dragana Vujanović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-916/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 46/09 i 4/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se Ifeta Radončić za pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-917/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GENERALNOG INSPEKTORA

I

Postavlja se prof. dr Božidar Banović za Generalnog inspektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-901/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE

I

Razrešava se mr Predrag Blagojević dužnosti sekretara Ministarstva kulture, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-921/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA KULTURE

I

Postavlja se mr Predrag Blagojević na položaj sekretara Ministarstva kulture, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-922/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA

I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Radmila Bukumirić Katić dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rad, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-773/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RADA

I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Radmila Bukumirić Katić na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rad, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-774/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 155. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09 i 101/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

Imenuje se Branko Gogić, viši saradnik u Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova, za člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-919/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se Dragana Radmanović Agatonović dužnosti člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike, na lični zahtev.

II

Imenuje se Ivan Zečić, dipl. pravnik, Sekretarijat za dečju zaštitu grada Beograda, za člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-918/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu:

1. dr Slavenko Terzić;

2. dr Biljana Marković;

3. dr Srđan Katić.

II

U Upravni odbor Istorijskog instituta u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Nedeljko Radosavljević, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu u Beogradu;

2. dr Aleksandra Vuletić, naučni saradnik u Istorijskom institutu u Beogradu;

3. dr Milić J. Milićević, naučni saradnik u Istorijskom institutu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-102/2011-1

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu, na lični zahtev:

1. dr Slobodan Vuković;

2. dr Tasko Grozdanov;

3. dr Gordana Malović.

II

U Upravni odbor Instituta za fiziku u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Đorđe Šijački, naučni savetnik u Institutu za fiziku u Beogradu;

2. dr Goran Stanišić, naučni savetnik u Institutu za fiziku u Beogradu;

3. dr Nikola Burić, naučni savetnik u Institutu za fiziku u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-100/2011-1

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu:

1. dr Gordana Đerić;

2. dr Predrag Milidrag.

II

U Upravni odbor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu;

2. dr Rada Drezgić, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-896/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Mirjana B. Radenković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Bojan Radak, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinčaˮ u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-897/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 168. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VISOKOG

SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Prof. dr Ranku Keči prestaje dužnost člana Visokog službeničkog saveta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-920/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENjA POSLODAVACA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1. Ivana Vještica;

2. Goran Batak;

3. Vera Rajaković.

II

U Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. Rajka Vukomanović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

2. Milica Kovačević, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

3. Gordana Pođanin, Ministarstvo zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-962/2011

U Beogradu, 10. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar