Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se Mirjana Živković dužnosti predsednika Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se Vladimir Ćurgus, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, za predsednika Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1052/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Srbobran Trenkić dužnosti direktora Kliničkog centra Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-997/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Borislav Kamenov za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1000/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Saša Ćelić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse i finansiranje i računovodstvo u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-947/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Saša Ćelić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-949/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dragana Gođevac Obradović dužnosti pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast vodoprivredne i šumarske i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast vodne i šumarske i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-929/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović na položaj pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast vodne i šumarske i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-931/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Smiljana Kovačević dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-933/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Smiljana Kovačević na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-934/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Postavlja se Danijela Bokan na položaj pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke – Sektor za poslove javnih nabavki, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1003/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se dr Slobodan Ilić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1111/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar