44. sednica Vlade Republike Srbije, 25. decembar 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Jovica Zarkula za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5837/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za krmno bilje” d.o.o. Kruševac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA „INSTITUTA ZA KRMNO BILjE”

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC

I

Imenuje se dr Dragi Lazarević za direktora „Instituta za krmno bilje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5822/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd:

1. Vladimir Kostić;

2. Borislav Gađanski.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se za članove:

1. Nenad Šaletić, penzioner iz Kačareva;

2. Sefer Murdović, dipl. ekonomista iz Priboja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5885/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Imenuje se Dejan Milovanović, dipl. inž. agroekonomije, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5853/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Postavlja se Aleksandar Cvetković za načelnika Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5870/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se Srđan Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Imenuje se Siniša Maksimović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5866/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Državne lutrije Srbije:

1. Aleksandar Pejčić;

2. Zoran Milić.

II

U Upravni odbor Državne lutrije Srbije imenuju se za članove:

1. Momir Mandić, penzioner iz Novog Bečeja;

2. Dejan Čapo, direktor Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin” u Zrenjaninu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5874/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”:

1. Vladimir Andrić;

2. Vukosav Tomašević.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Službeni glasnik” imenuju se za članove:

1. Jan Brna, direktor Osnovne škole „Jan Čajak”, Bački Petrovac;

2. mr Živodarka Dacin, direktor Poliklinike „Famalab”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5875/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”:

1. Vladimir Bogićević, predsednik;

2. Radoslav Zdravković, član;

3. Zoran T. Stojanović, član;

4. Nada Dragović, član;

5. Velimir Stanojević, član;

6. Tomislav Milutinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5883/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

U Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se:

1. za predsednika:

– prim. dr Svetlana Knežević, lekar specijalista u Domu zdravlja Bogatić;

2. za članove:

1) Radovan Arežina, predsednik Skupštine opštine Kladovo;

2) Goran Milanović, ekonomista, direktor Fonda za zaštitu životne sredine, Jagodina;

3) Saša Mitrović, dipl. inž. poljoprivrede, generalni direktor Akcionarskog društva „Autovojvodina”, Novi Sad;

4) Ana Perišić, dipl. politikolog, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5883/2008-1

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”:

1. Zoran Matić, zamenik predsednika;

2. Slavica Tomić, član;

3. Borislava Kruška, član;

4. Nada Dumić, član;

5. Petar Pjanović, član;

6. Dragan Hamović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5878/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Milan N. Jovanović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

2. za zamenika predsednika:

– dr Ana Pešikan, viši naučni saradnik, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

3. za članove:

1) Svetlana Jevremović, akademski slikar;

2) Zoran Matić, direktor „Farmakom MB” Mlekara „Šabac” a.d;

3) Slavica Tomić, stručni saradnik, OŠ „Dušan Radović”, Niš;

4) Jasmina Milanović, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje i vanudžbeničku literaturu, Javno preduzeće „Zavod za udžbenike”;

5) Milan Šejić, koordinator za razvoj i podršku poslovanju iz oblasti komercijalnih poslova, Javno preduzeće „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5879/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. prof. dr Jeroslav Živanić;

2. Živko Trbuk.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se za članove:

1. Živojin Vuletić, advokat iz Šapca;

2. mr Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5886/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”:

1. Milovan Milošević, predsednik;

2. Dragomir Minić, član;

3. Milojko Šunjevarić;

4. mr Aleksandar Stamenković, član;

5. dr Predrag Aleksić, član;

6. Zlatko Milošević, član;

7. Dragoljub Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5882/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se:

1. za predsednika:

– Momčilo Kojić, inženjer elektrotehnike, koordinator za opšte poslove u Kabinetu zamenika gradonačelnika grada Beograda;

2. za članove:

1) Vladimir Marjanović, dipl. inž. šumarstva iz Beograda;

2) Saša Radulović, direktor marketinga Omladinske zadruge „Sid-Novi Milenijum”, Beograd;

3) Tihomir Murić, dipl. inž. šumarstva, izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”;

4) Seniša Jovanović, dipl. inž. šumarstva, direktor Šumskog gazdinstva „Rasina”, Kruševac, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”;

5) Slobodan Andrić, šumarski tehničar, referent komercijale u Šumskom gazdinstvu „Kragujevac”, Kragujevac, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”;

6) Milan Baranac, dipl. inž. šumarstva, direktor Šumskog gazdinstva „Prijepolje”, Prijepolje, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”;

7) Biko Biševac, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo u Šumskom gazdinstvu „Šumarstvo”, Raška, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5882/2008-1

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ČAČKU

I

Postavlja se Darko Domanović za načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5884/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ČAČKU

I

Razrešava se Srećko Mijailović dužnosti načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5890/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”:

1. Mile Savić;

2. Tomislav Ilić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Bratislav Čeperković, doktor medicine iz Beograda;

2. za članove:

1) Dušan Cvetković, penzioner iz Leskovca;

2) Petar Petrović, dipl. pravnik iz Jagodine.

III

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Dušan Cvetković.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5889/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

− U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Veroslav Karličić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju imenuju se za članove:

1. Zoran Jovanović, dipl. inž. elektrotehnike iz Ćuprije;

2. Šefko Polimac, mašinski tehničar iz Priboja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5888/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”:

1. Zoran Vukajlović, predsednik;

2. Dobrivoje Baltić, član;

3. Goran Sarić, član;

4. Dragana Milić Radojković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5892/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” imenuju se:

1. za predsednika:

– Nebojša Ćirković, dipl. ekonomista, JAT apartmani Kopaonik d.o.o. Raška;

2. za članove:

1) Marko Osmajlić, dipl. ekonomista, Centar za specijalističku obuku policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Rešad Hodžić, dipl. inž. poljoprivrede, direktor Omladinske zadruge „Svetlost”, Novi Pazar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5892/2008-1

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07 i 56/08), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DP „BEOGRADSKI SAJAM” IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u DP „Beogradski sajam” iz Beograda („Službeni glasnik RS”, br. 68/02, 54/04, 58/04 i 77/05).

II

Razrešavaju se dužnosti u Odboru DP „Beogradski sajam” iz Beograda:

1. Goran Ivančević, predsednik;

2. Dragoljub Đakonović, član;

3. Srđan Srećković, član.

III

U Odbor DP „Beogradski sajam” iz Beograda imenuju se:

1. za predsednika:

– Vlastimir Bađević, doktor stomatologije iz Zaječara;

2. za članove:

1) Čedomir Petković, doktor medicine iz Aleksandrovca;

2) Zoran Terzić, dipl. inž. organizacionih nauka iz Užica.

IV

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja.

V

Rešenje dostaviti licima iz tač. II i III ovog rešenja.

VI

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5880/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SCG”, broj 44/05), Odluke o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS”, broj 69/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA,

ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SPROVOĐENjE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNjE, SKLADIŠTENjA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NjEGOVOM UNIŠTAVANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju:

1. Bratislav Đorđević, predsednik;

2. Predrag Manojlović, zamenik predsednika;

3. Zdravko Samardžić, član;

4. Stevo Tubić, član;

5. Dušanka Vuković, član;

6. Predrag Marić, član;

7. mr Ana Blagojević, član;

8. dr Vasilije Antić, član;

9. Stevica Prčić, zamenik člana;

10. Valentina Rađenović, zamenik člana;

11. Vesna Vračar, zamenik člana;

12. Dragan Stojanović, zamenik člana;

13. Ivan Aranđelović, zamenik člana;

14. Dragana Kosić, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5881/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SCG”, broj 44/05), Odluke o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS”, broj 69/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA,

ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SPROVOĐENjE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNjE, SKLADIŠTENjA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NjEGOVOM UNIŠTAVANjU

I

U Komisiju Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju imenuju se:

1. za predsednika:

– Bratislav Đorđević, ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova;

2. za zamenika predsednika:

– potpukovnik Dragan Dilparić, Uprava za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije;

3. za članove:

1) mr Ana Blagojević, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Valentina Rađenović, načelnik Odeljenja za hemikalije, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

3) Mileva Stefanović, rukovodilac grupe, Odeljenje za carinsku tarifu, Uprava carina u Ministarstvu finansija;

4) Ivan Zarev, načelnik Uprave za preventivu Sektora za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

5) dr Slobodan Tošović, direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd;

4. za zamenike članova:

1) Miroslav Šestović, zamenik direktora Direkcije za kontrolu naoružanja, Ministarstvo spoljnih poslova;

2) major Stevica Prčić, Verifikacioni centar, Sektor za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane;

3) Snežana Milić, samostalni savetnik, Odeljenje za spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) Biljana Milenković, šef Odseka za razvoj sistema upravljanja hemikalijama, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

5) Milica Gajić, mlađi savetnik, Odeljenje za carinsku tarifu, Uprava carina u Ministarstvo finansija;

6) Ljiljana Rauš, inspektor u Upravi za preventivu Sektora za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

7) Katarina Torbica, savetnik, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5845/2008

U Beogradu, 25. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar