Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07), u članu 555. reči: ,,31. decembra 2008. godine ” zamenjuju se rečima: ,,31. decembra 2010. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07), u članu 555. reči: ,,31. decembra 2008. godine ” zamenjuju se rečima: ,,31. decembra 2010. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07) sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonik o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07) treba da počne da se primenjuje od 31. decembra 2008. godine. Budući da ovaj zakonik predviđa uvođenje tužilačke istrage, za njegovo sprovođenje potrebno je stvoriti dodatne neophodne materijalne i tehničke uslove. Kako ovi uslovi nisu obezbeđeni, predlaže se odlaganje početka primene ovog zakonika, dok se potrebni uslovi ne obezbede. Predlaže se da se primena zakona odloži do 31. decembra 2010. godine, imajući u vidu da je novim zakonima koji uređuju organizaciju pravosudnih organa predviđeno da nova mreža pravosudnih organa počne sa radom 1. januara 2010. godine. Nakon toga, u periodu od godinu dana stvorili bi se neophodni uslovi za početak primene Zakonika.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENOG REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se da se početak primene Zakonika o krivičnom postupku odloži za 31. decembar 2010. godine.

Član 2. Predloga zakona propisuje dan stupanja zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku da bi se sprečile štetne posledice po rad državnih organa.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”. Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. U ovom slučaju postoje naročito opravdani razlozi da predloženi zakon stupi na snagu danom objavljivanja, kako bi se time na vreme odložio početak primene Zakonika o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07), koji treba da počne da se primenjuje 31. decembra 2008. godine, budući da ovaj zakonik predviđa uvođenje tužilačke istrage, a da za to u ovom trenutku, nisu obezbeđeni neophodni materijalni i tehnički uslovi, tako da primena ovog zakonika nije moguća. Bez odlaganja početka primene ovog zakonika, nastupile bi štetne posledice po pravosudni sistem Republike Srbije i prava građana.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Analiza efekata Zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku nije potrebna s obzirom da primena ovog zakona neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi.

PREGLED ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJA SE MENjA

Član 555.

Ovaj zakonik stupa snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. decembra 2008. godine 31. DECEMBRA 2010. GODINE, izuzev odredaba čl. 107, 110, čl. 117. do 122. i čl. 333. do 335. ovog zakonika koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakonika.

Ostavite komentar