479. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jul 2011. godine

Na osnovu člana 5. stav 1, člana 10. i člana 13. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STALNE KANCELARIJE

VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU

I

Konstatuje se da je Jovanu Đapanu prestala dužnost direktora Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu danom prestanka rada Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu – 28. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5735/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1, člana 10. i člana 13. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STALNE KANCELARIJE

VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU

I

Konstatuje se da je Snežani Filipović prestala dužnost direktora Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru danom prestanka rada Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru – 28. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5736/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Jelena Gerzina dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5725/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Mirjana Nožić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5727/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RSˮ, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Željka Jurakić dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5761/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RSˮ, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Imenuje se Željka Jurakić za direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5762/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Jasminko Pozderac dužnosti direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5782/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. i člana 187. stav 3. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Jasminko Pozderac za direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5783/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Repibličkog zavoda za sport:

1. Rade Dabetić, predsednik;

2. dr sci. Zoran Jovanović, član;

3. prof. dr Slobodan Unković, član;

4. Spasoje Samardžić, član;

5. Boban Kasum, član;

6. Slavica Đorđević Šaranović, član;

7. Aco Gajević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5784/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. i člana 187. stav 3. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Šoštar, predsednik Sportskog saveza Srbije;

2) za članove:

(1) Zorica Arsenić Jovanović, dipl. inženjer poljoprivrede, Ministarstvo omladine i sporta;

(2) Zorica Andrić, dipl. građevinski inženjer, Ministarstvo omladine i sporta;

(3) Aleksandar Boričić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije;

(4) Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije;

(5) Željko Matović, dipl. ekonomista, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije;

(6) Aco Gajević, profesor fizičke kulture, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5817/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDžAN

I

Imenuje se Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5830/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Slobodanu Milosavljeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5837/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5838/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Slobodanu Milosavljeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5834/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5831/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Saši Draginu prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5840/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5841/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALjEVINOM MAROKO

I

Konstatuje se da je dr Slobodanu Milosavljeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5832/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALjEVINOM MAROKO

I

Imenuje se Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5833/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG JUGOSLOVENSKO-SIRIJSKOG KOMITETA

I

Konnstatuje se da je dr Petru Škundriću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog jugoslovensko-sirijskog komiteta 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5835/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG JUGOSLOVENSKO-SIRIJSKOG KOMITETA

I

Imenuje se Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu i energetiku, za predsednika srpskog dela Mešovitog jugoslovensko-sirijskog komiteta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5836/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću, ministru rada i socijalne politike, prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4819/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se dr Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4821/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU SA CRNOM GOROM

I

U Rešenju o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom („Službeni glasnik RS”, broj 89/10), u tački I reči: „Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan,” zamenjuju se rečima: „Verica Kalanović, potpredsednik Vlade,”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5839/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

U Rešenju o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni glasnik RS”, broj 101/08), u tački I reči: „Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan,” zamenjuju se rečima: „Verica Kalanović, potpredsednik Vlade,”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5842/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA NAUKU I

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se dr Radosav Cerović dužnosti pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5856/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA NAUKU I

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se prof. dr Viktor Nedović dužnosti pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za međunarodnu, naučnu i tehnološku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5855/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA NAUKU I

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se prof. dr Tibor Sabo dužnosti pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5850/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA NAUKU I

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se prof. dr Nada Dragović dužnosti pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5852/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA NAUKU I

TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se Biljana Spasić dužnosti sekretara Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5854/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se dr Slobodan Jauković dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za visoko i više obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5845/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Vesna Fila dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5847/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Postavlja se dr Slobodan Jauković za pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za visoko obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5846/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Snežana Pajović za pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5849/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Tibor Sabo za pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za osnovna istraživanja i razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5851/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Postavlja se prof. dr Nada Dragović za pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5853/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Postavlja se Vesna Fila za pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5848/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

I

Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete, nastavlja rad na položaju sekretara Ministarstva prosvete i nauke, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5862/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Zoran Trninić, pomoćnik ministra prosvete – Sektor za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5860/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Mr Želimir Popov, pomoćnik ministra prosvete – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5858/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Mr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete – Sektor za školske uprave i inspekcijske i nadzorne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5859/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Bojana Mitrović, pomoćnik ministra prosvete – Sektor za finansije, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za finansije, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5861/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Bogoljubu Lazareviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra prosvete – Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje, zbog ukidanja položaja – od 16. jula 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5857/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Borjana Peruničić za pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5871/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Dr Zoranu Ćiroviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor za međunarodne finansijske odnose i evropske integracije, zbog podnošenja pismene ostavke – od 21. jula 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5915/2011

U Beogradu, 21. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar