Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Radan Ilić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Niš u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-972/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Olivera Premović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Niš u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-972/2008-1

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana iz reda zaposlenih u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd:

1. Branislav Tomašević;

2. mr Vladimir Janković.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Zoran Gavanski, pomoćnik generalnog direktora za pravne i poslove ljudskih resursa u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije”, Beograd;

2. Branislav Đukić, vodeći inženjer za plan i analizu prenosnog sistema u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-939/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Nenad Tesla za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-987/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Saša Đurović za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-988/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vladimir Milenković za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za osnovne geodetske radove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-989/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ČAČKU

I

Miljani Radivojević prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Čačku sa 5. martom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-980/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r. Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ČAČKU

I

Miljani Radivojević prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Čačku sa 5. martom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

U postupku za prestanak dužnosti ministar pravde utvrdio je da je Miljana Radivojević 25. februara 2008. godine, u skladu sa članom 109. stav 2. Zakona o prekršajima, podnela zahtev za prestanak dužnosti sudije Opštinskog organa za prekršaje u Čačku, zbog preseljenja u Beograd.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde predložio je, a Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj: 119-980/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r. Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA KOMISIJE ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREPORUKA GRUPE DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SAVETA EVROPE (GREKO)

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO):

1. Zoran Stojković, predsednik;

2. Aleksandra Popović, zamenik predsednika;

3. Milovan Milovanović, član;

4. Radmila Mugoša, zamenik člana;

5. Ljiljana Spasojević, zamenik člana;

6. Aleksandra Jovanović, zamenik člana;

7. Sarah Trifunović, zamenik člana;

8. Goran Vujović, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1009/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA KOMISIJE ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREPORUKA GRUPE DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SAVETA EVROPE (GREKO)

I

U Komisiju za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušan Petrović, ministar pravde;

2. za zamenika predsednika:

– Slobodan Homen, pomoćnik ministra pravde;

3. za članove:

1) Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) Aleksandar Todorović, sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja;

4. za zamenike članova:

1) Milan Čuljković, savetnik u Odboru za odbranu i bezbednost Narodne skupštine;

2) Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija;

3) Vijoleta Palić, savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo;

4) Danilo Pejović, finansijski direktor Transparentnosti Srbija;

5) Bojan Grubanović, dipl. pravnik, Sekretarijat Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja;

5. za sekretara:

– Aleksandra Popović, mlađi savetnik u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1009/2008-1

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešava se Vidoje Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Državne lutrije Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se Vesna Mitrić, granični veterinarski inspektor iz Loznice, za člana Upravnog odbora Državne lutrije Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-937/2008-1

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. Donka Stančić, predsednik;

2. dr Milka Čanak-Medić, član;

3. dr Nađa Folić-Kurtović, član;

4. dr Branislav Todić, član;

5. Gojko Vujinović, član;

6. mr Gordana Simić, član;

7. Dragan Milunović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1013/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

1. za predsednika:

– Donka Stančić, istoričar umetnosti, zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada;

2. za članove:

1) Gojko Subotić, akademik;

2) dr Milka Čanak-Medić, arhitekta u penziji;

3) dr Nađa Folić-Kurtović, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu;

4) dr Branislav Todić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

5) dr Slaviša Perić, direktor Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

6) dr Marko Popović, naučni savetnik Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

7) dr Đorđe Janković, docent na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu;

8) Aleksandar Janković, diplomirani etnolog, zaposlen u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti;

9) mr Gordana Simić, zaposlena u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture;

10) Stojanka Samardžić, zaposlena u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1012/2008

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK Božidar Đelić, s.r.

Ostavite komentar