Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” iz reda zaposlenih:

1. Slavko Topalov;

2. mr Dragana Šarac;

3. mr Bogoljub Popović.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Slavko Topalov, tehničar za šalterske poslove u Javnom preduzeću PTT saobraćaja „Srbija”, Beograd;

2. mr Bogoljub Popović, dipl. ekonomista, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”, Pirot;

3. Jovica Petrović, dipl. ekonomista, glavni referent za ekonomske poslove u Službi za ekonomske poslove RJ Poštanskog saobraćaja, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1450/2009-1

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Dragan Jaraković za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1612/2009

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka, 6470, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka. 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gordana Mataija za pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1617/2009

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR INSTITUTA ZA KUKURUZ

„ZEMUN POLjE” DP BEOGRAD-ZEMUN

I

U Skupštinu Instituta za kukuruz „Zemun Polje” DP Beograd-Zemun, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. dr Dimitrije Prvulović, dipl. inž. poljoprivrede, direktor Zavoda za poljoprivredu u Negotinu;

2. mr Jelena Damnjanović, istraživač saradnik u Institutu za povrtarstvo d.o.o. Smederevska Palanka;

3. Siniša Stamenković, Projektni biro „Bioekosistem”;

4. Rešad Hodžić, Omladinska zadruga „Svetlost”, Novi Pazar.

Sednicama Skupštine Instituta za kukuruz „Zemun Polje” DP Beograd-Zemun, do izbora predsednika, predsedava dr Dimitrije Prvulović.

II

U Upravni odbor Instituta za kukuruz „Zemun Polje” DP Beograd-Zemun, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. dr Petar Kljajić, viši naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd;

2. Dragoslav Radosavljević, AD „Kompresor”;

3. dr Jonel Subić, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd;

4. Goran Avramović, dipl. pravnik, advokat iz Čačka.

Sednicama Upravnog odbora Instituta za kukuruz „Zemun Polje” DP Beograd-Zemun, do izbora predsednika, predsedava Goran Avramović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1190/2009-1

U Beogradu, 19. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar