74. sednica Vlade Republike Srbije, 20. mart 2008. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI „HIP-PETROHEMIJA”, PANČEVO AD

I

Razrešava se Ljubica Nedeljković dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Skupštini „HIP-Petrohemija”, Pančevo a.d., na lični zahtev.

II

Imenuje se Stanimirka Mijailović, viši savetnik u Ministarstvu finansija, u Skupštinu „HIP-Petrohemija”, Pančevo a.d., kao vršilac dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1163/2008

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Dejan Stojadinović za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za obnovljive izvore energije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1203/2008

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 1. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne manjine koja živi u Republici Mađarskoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANjINAMA

I

Imenuje se Bojan Pajtić za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1209/2008

U Beogradu, 20 . marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 17. stav. 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Vesna Ilić Prelić;

2. prof. dr Jovan Filipović.

II

U Stručnu grupu Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Mirjana Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

2. Bojan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1217/2008

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS, broj 95/07) i člana 17. stav. 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za pravo privrednih društava:

1) Gordana Savić, sekretar;

2) Lucija Dujović, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za pravo intelektualne svojine:

1) Dragana Perišić, sekretar;

2) Sanja Stanković, zamenik sekretara.

II

Za sekretare i zamenike sekretara podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za sekretara:

– Biljana Stavrić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika sekretara:

– Gordana Stefanović, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

2. U Podgrupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za sekretara:

– Branka Bilen Katić, viši savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu;

2) za zamenika sekretara:

– Mirela Bošković, viši savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1216/2008

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENjE DEKADE UKLjUČIVANjA ROMA

I

Imenuje se Dejan Živković, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, PU Prokuplje, za člana Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1229/2008

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar