Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje delatnosti i podršku interesnom udruživanju zemljoradničkih zadruga u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

UNAPREĐENjE DELATNOSTI I PODRŠKU INTERESNOM UDRUŽIVANjU ZEMLjORADNIČKIH ZADRUGA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje delatnosti i podršku interesnom udruživanju zemljoradničkih zadruga u 2008. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

zemljoradničke zadruge koje su osnovane kao opšte ili specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, reparske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.) u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni list SRJ”, br. 41/96 i 12/98 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr.zakon i 34/06) i koje su upisane u odgovarajući registar;

udruženja, savezi, klasteri, kao i drugi oblici udruživanja zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: oblici udruživanja).

Član 3.

Lica iz člana 2. tačka 1) ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, i to:

1) ako su likvidna u periodu od najmanje godinu dana i ako su ostvarila pozitivan rezultat poslovanja u prethodnoj godini;

2) ako su izmirili poreske obaveze zaključno sa 31. decembrom 2007. godine.

Oblici udruživanja imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako okupljaju najmanje tri lica iz člana 2. tačka 1) ove uredbe koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Lica iz člana 2. tačka 1) ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte koji se odnose na unapređenje delatnosti zemljoradničke zadruge, a koji su u funkciji modernizacije rada, podizanja konkurentnosti na tržištu, kao i opšteg ekonomskog razvoja lokalne sredine, a naročito za:

1) uspostavljanje i razvoj zajedničke tehnologije i opreme za proizvodnju i preradu, nabavku opreme (sušare, silosi, mašine za preradu, hladnjače i oprema za čuvanje i konzervisanje, staklenici, plastenici, pakerice, vakumike, izbijačice, etiketirke, punionice, zajednički rigoleri, podrivači, kombajni i ostala mehanizacija, razna laboratorijska oprema i sl.);

2) standardizaciju zajedničkog proizvoda, poboljšanje kvaliteta proizvoda kroz uvođenje standarda kvaliteta, razvijanje i sertifikaciju organske proizvodnje;

3) projektovanje, izgradnju i adaptaciju zajedničkih objekata za proizvodnju i preradu;

4) ulaganje u nabavku proizvodnih resursa, kao što su visokoprinosne sorte biljnih kultura u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu, odnosno unapređenje rasnog sastava stočnog fonda;

5) ulaganja u unapređenje finalne obrade proizvoda, kao i izvozno orijentisane proizvodne programe, unapređenje znanja o proizvodnji zajedničkog proizvoda, odnosno promociju zajedničkog proizvoda;

6) unapređenje i zaštitu dizajna, ambalaže i etiketa, kao i za zaštitu geografskog porekla proizvoda i brendiranje proizvoda.

Član 5.

Oblici udruživanja imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstva za projekte koji se odnose na unapređenje rada zemljoradničkih zadruga kroz organizovanje obuke i treninga u cilju modernizacije rada zemljoradničkih zadruga, kao i njihovog međusobnog povezivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, odnosno radi zajedničkog nastupa na tržištu.

Član 6.

Podsticajna sredstva odobravaju se na osnovu podnetog projekta, koji sadrži biznis plan, odnosno program unapređenja rada (program obuke, povezivanja zemljoradničkih zadruga i sl.), sa očekivanim rezultatima.

Iznos odobrenih podsticajnih sredstava ne može biti veći od 5.000.000 dinara po projektu.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Lica iz člana 2. tačka 1. ove uredbe i oblici udruživanja (u daljem tekstu: korisnici sredstava) mogu da ostvare podsticajna sredstva samo za jedan projekat.

Član 7.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana odrediće se i potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na konkurs, kako bi se dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom.

Član 8.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja prijava komisija iz stava 1. ovog člana ocenjuje projekat i naročito proverava opravdanost projekta putem analize biznis plana, odnosno programa, koji se dostavlja uz prijavu na konkurs, kao i na osnovu očekivanih rezultata.

Član 9.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo i korisnik sredstava.

Član 10.

Korisnik sredstava je u obavezi da polugodišnje i godišnje izveštava Ministarstvo o realizaciji projekta i namenskom korišćenju sredstava.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.094.doc/1

Ostavite komentar