Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „BOSILEGRAD” SA SEDIŠTEM U BOSILEGRADU

I

Razrešava se Olivera Aleksandrov dužnosti direktora Veterinarske stanice „Bosilegrad” sa sedištem u Bosilegradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1476/2008

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „BOSILEGRAD” SA SEDIŠTEM U BOSILEGRADU

I

Imenuje se Staniša Novković za vršioca dužnosti direktora Veterinarske stanice „Bosilegrad” sa sedištem u Bosilegradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1476/2008-1

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

Dragana Vasić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

Branka Mitrović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

Siniša Davčik, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1605/2008

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Miroljub Radojković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Danijela Janković, dipl. ekonomista u Ministarstvu rada i socijalne politike, za vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kruševcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1594/2008

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA „BABIN ZUB” NA STAROJ PLANINI

I

Imenuje se mr Aleksandar Vučićević za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1597/2008

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

I

U Komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovo Puletić, Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) Predrag Zlatić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) Mirjana Kecman, pomoćnik komesara Komesarijata za izbeglice;

3) Slavica Stišović, rukovodilac Grupe za normativne poslove u Komesarijatu za izbeglice;

4) Bojan Anđelković, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

5) dr Vladimir Đurić, pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava;

6) Nataša Gudović, savetnik u Ministarstvu zdravlja;

7) mr Momirka Marinković, direktor Direkcije za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova;

8) Jovan Ćosić, šef Odseka za normativne poslove u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1643/2008

U Beogradu, 17. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar