Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (,,Službeni glasnik RS˝, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLjENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, br. 95/05-prečišćen tekst i 6/07), u članu 4. alineje 3–11. menjaju se i glase:

,,- 12,05 za samostalnog stručnog saradnika, višeg sudijskog saradnika i višeg tužilačkog saradnika;

– 10,77 za višeg stručnog saradnika, sudijskog saradnika i tužilačkog saradnika;

– 10,45 za stručnog saradnika, prevodioca i bibliotekara;

– 9,91 za višeg saradnika;

– 8,95 za saradnika;

– 8,85 za stenografa, visokokvalifikovanog radnika i višeg referenta;

– 8,74 za referenta i daktilografa;

– 8,00 za kvalifikovanog radnika, i

– 6,40 za nekvalifikovanog radnika.”

Dodaje se stav 2. koji glasi:

,,Koeficijenti iz stava 1. ovog člana koriste se isključivo radi određivanja koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.”

Član 2.

U članu 5. stav 1. alineja 3. procenat: ,,50%” zamenjuje se procentom: ,,41%”.

Član 3.

Koeficijenti iz člana 1. ove uredbe koriste se radi određivanja koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave počev od plate za april 2008. godine, u skladu sa aktima organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Član 4.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4753/2007-1

U Beogradu, 10. aprila 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar