8. sednica Vlade Republike Srbije, 22. maj 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Zoran Mašić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3827/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Radomir Ilić za državnog sekretara u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3887/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Željko Ožegović za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3839/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Negovan Stanković za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3735/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Stevan Nikčević za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3858/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Srbislav Cvejić dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3613/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Srbislav Cvejić za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3615/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA I PRIVREDE

I

Vesni Hreljac Ivanović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za carinski sistem i politiku, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 14. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3687/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Vesna Hreljac Ivanović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, od 15. maja 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3689/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4190/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se Vesna Fila dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3885/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Zorana Lužanin za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3888/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se dr Radomir Žikić dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4101/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4103/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Milorad Đaković dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3758/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Zorica Nikodijević dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3649/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Zorica Nikodijević na položaj sekretara Ministarstva omladine i sporta, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3651/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se Zoran Vidaković za pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije – Sektor za opšte pravne i ekonomske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1503/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Razrešava se Dragoljub Zindović dužnosti načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3932/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Razrešava se Vladeta Kostić dužnosti načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4193/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Mirko Krlić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa 16 aprilom 2014. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4066/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešava se Ljiljana Kundaković dužnosti vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4172/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Imenuje se Marko Atanasovski za vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4173/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 32/14 – US ) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

Dr Danilu Nikoliću prestaje funkcija člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, zbog prestanka dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3666/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 32/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

Imenuje se Biljana Pavlović za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3668/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Tamara Blagojević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Imenuje se Kosta Živković, diplomirani ekonomista, za predsednika Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3745/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se ass. dr Zlatibor Lončar dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije, iz reda zaposlenih, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Dušan Jovanović za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3837/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA SUKCESIJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE IZ ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se Milovan Ivanović dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine iz Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine iz Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3721/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. st. 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/60 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

Razrešava se prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4007/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O UDALJENJU SA DUŽNOSTI

DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Udaljava se dr Zoran Obradović sa dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita do okončanja postupka za utvrđivanje postojanja razloga za razrešenje direktora Agencije za osiguranje depozita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4204/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se dr Aleksandar Martinović dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4224/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar