Zaključak o izmenama Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 05 broj 700-6579/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 71/13), u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, u Glavi 1. NAČELO: NEZAVISNOST, u strateškoj smernici broj 1.1.1. DALJE JAČANJE NEZAVISNOSTI, SAMOSTALNOSTI, STRUČNOG I ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA RADI OSTVARENJA PUNE NEZAVISNOSTI U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA UKLJUČUJUĆI I PRIPREME USTAVNIH PROMENA, br. 1.1.1.1. i 1.1.1.2. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 1.1.1.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite povodom odluka ovog tela 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi5 Sprovođenje zakonskih izmena Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 1.1.1.2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite odluka ovog tela 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi5 Sprovođenje zakonskih izmena Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 1.1.3. JAČANJE TRANSPARENTNOSTI RADA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA, br. 1.1.3.1. i 1.1.3.2. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA

1.1.3 1. Izmena podzakonskih propisa Visokog savetasudstva u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnostsednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sa sednica Visokog saveta sudstva na veb stranici,pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva) 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga podzakonskih propisa2 Izrada Predloga podzakonskih propisa3 Slanje Predloga podzakonskih na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje podzakonskih propisa Drugi kvartal 2014.godine Visoki savetsudstva Budžet RepublikeSrbije 1.1.3.2 Izmena podzakonskih propisa Državnog većatužilaca u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnostsednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sednica Državnog veća tužilaca na veb stranici,pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Državnog veća tužilaca) 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga podzakonskih propisa2 Izrada Predloga podzakonskih propisa3 Slanje Predloga podzakonskih propisa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje podzakonskih propisa Drugi kvartal 2014.godine Državno većetužilaca Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 1.3.3. ANALIZA REZULTATA PRIMENE „PRAVOSUDNIH ZAKONA” (ZAKON O SUDIJAMA, ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU, ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA, ZAKON O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA, ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, ZAKON O UREĐENJU SUDOVA, ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA) I PRISTUPANJE DORADI, broj 1.3.3.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA

1.3.3 1. Formiranje radnih grupa za praćenje rezultata primene „pravosudnih zakona” 1 Formiranje radnih grupa u Visokom savetu sudstva2 Formiranje radnih grupa u Državnom veću tužilaca3 Formiranje radnih grupa u izabranim sudovima i javnim tužilaštvima Prvi kvartal 2015. godine Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 1.4.1. DALJE JAČANJE UNUTRAŠNJE NEZAVISNOSTI PRAVOSUĐA I NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA JAČANJEM OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA I PROCEDURA U SVIM FAZAMA PRAVOSUDNE KARIJERE, br. 1.4.1.1. i 1.4.1.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA

1.4.1 1. Usavršavanje procedure za prvi izbor, imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike 1 Izrada Predloga pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudijai javnih tužilaca (uključujući i prvi put izabrane sudije i zamenike javnog tužioca)2 Izrada Predloga pravilnika za prvi izbor sudija i zamenike javnih tužilaca3 Izrada kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca4 Javna rasprava5 Donošenje Pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca i kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca Usavršavanje procedure za prvi izbor – Četvrti kvartal 2014. godineImenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike – Drugi kvartal 2014. godine Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 1.4.1 3. Transparentan proces izbora predsednika sudova u skladu sa utvrđenim objektivnim i merljivim kriterijumima 1 Utvrđivanje objektivnih i merljivih kriterijuma za izbor predsednika sudova2 Sprovodi se izbor pojedinih predsednika sudova čija nadležnost se ne menja Četvrti kvartal 2014. godineDrugi kvartal 2014. godine Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije

U Glavi 2. NAČELO: NEPRISTRASNOST I KVALITET PRAVDE, u strateškoj smernici 2.1.1. PRAĆENJE PRIMENE PLANOVA INTEGRITETA U PRAVOSUĐU KOJI SU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENI PRAVOSUDNOM SISTEMU I NJIHOVO UNAPREĐENJE, broj 2.1.1.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.1 1.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije – odredbe koje se odnose na planove integritetai ovlašćenja Agencije 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Četvrti kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 2.5.1. DEFINISANJE STRUKTURE STANDARDIZOVANOG SISTEMA PRAVNE POMOćI KROZ FORMIRANJE NORMATIVNOG OKVIRA I USPOSTAVLJANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE, broj 2.5.1.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5 1.1. Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u skladu sa međunarodnim standardima, najboljom praksom i predviđenim i raspoloživim finansijskim sredstvima 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

U strateškoj smernici 2.5.3. USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA REŠAVANJA SPOROVA PUTEM MEDIJACIJE KROZ UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA, SPROVOĐENJE POSTUPKA STANDARDIZACIJE I AKREDITACIJE OSNOVNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA OBUKE MEDIJATORA I UNAPREĐENJE PROMOCIJE ALTERNATIVNIH METODA REŠAVANJA SPOROVA. OSNIVANJE REGISTRA LICENCIRANIH MEDIJATORA NA OSNOVU UNAPRED JASNO DEFINISANIH KRITERIJUMA, broj 2.5.3.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5 3.1. Izrada Nacrta zakona o medijaciji 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 2.6.1. KONTINUIRANO USKLAĐIVANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA SA RAZVOJEM DRUŠTVA, NA NAČIN KOJI BI PODRAZUMEVAO PRETHODNO SPROVOĐENJE TEMELJNIH ANALIZA A U CILJU IZBEGAVANJA UČESTALIH IZMENA KLJUČNIH ZAKONA, br. 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.10., 2.6.1.11., 2.6.1.12., 2.6.1.14., 2.6.1.15., 2.6.1.16., 2.6.1.17., 2.6.1.18., 2.6.1.19., 2.6.1.20., 2.6.1.21., 2.6.1.22., 2.6.1.23., 2.6.1.24. i 2.6.1.30. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.6.1.4. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o izvršenju i obezbeđenju 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme) 2.6 1.5. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o parničnom postupku 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.10. Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova 11 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 2.6 1.11. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o izvršenju krivičnih sankcija 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 2.6 1.12. Izrada Nacrta zakona o probaciji u izvršenju vanzavodskih sankcija i mera 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 2.6 1.14. Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.15. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Četvrti kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.16. Izrada Nacrta zakona o privrednim prestupima 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.17. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o pravosudnom ispitu 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.18. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o Pravosudnoj akademiji 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.19. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o vanparničnom postupku 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.20. Izrada Nacrta Zakona o pravosudnoj straži 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6 1.21. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o zaštiti podataka o ličnosti 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.22. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o tajnosti podataka 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.23. Izrada Nacrta zakona o Visokom savetu sudstva 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.24. Izrada Nacrta zakona o Državnom veću tužilaca 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014 godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1 30. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o službenoj upotrebi jezika i pisma 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Četvrti kvartal 2014. godine Republički sekretarijat za zakonodavstvo Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

U Glavi 3. NAČELO: STRUČNOST, u strateškoj smernici 3.2.2. POVEćANJE VIDLJIVOSTI POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI PROCESA UPISA NA PRAVOSUDNU AKADEMIJU, broj 3.2.2.2. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.2.2.2. Izmena Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita u cilju povećanja transparentnosti upisa na Pravosudnoj akademiji 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga pravilnika2 Izrada Predloga pravilnika3 Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Pravilnika Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 3.3.1. UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA, br. 3.3.1.1., 3.3.1.3. i 3.3.1.4. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.3.1 1. Izrada pravilnika i programa prijemnog ispita 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga pravilnika i programa2 Izrada Predloga pravilnika i programa3 Slanje Predloga pravilnika i programa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Pravilnika i Programa Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 3.3 1.3. Donošenje jedinstvenog programa obuke pripravnika i volontera 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Izrada Predloga programa3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Programa Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 3.3 1.4. Unapređenje sistema mentorstva za rad sa pripravnicima i volonterima 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Izrada Predloga programa3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Programa Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 3.3.2. UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA, br. 3.3.2.1., 3.3.2.2. i 3.3.2.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.3.2.1. Donošenje jedinstvenog programa obuke sudijskih i javnotužilačkih saradnika 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Izrada Predloga programa3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Programa Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 3.3.2.2. Uspostavljanje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenost sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i ocena rada na osnovu ustanovljenih kriterijuma 1 Izrada i donošenje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenosti2 Upoznavanje pomoćnika sa kriterijumima kroz organizovanje informativnih seminara i izradu brošura3 Sprovođenje ocenjivanja Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) 3.3.2.3. Uspostavljanje programa obuke savetnika 1 Utvrđivanje postojećih potreba2 Izrada i donošenje posebnog programa obuke savetnika Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 3.4.1. UVOĐENJE OBAVEZNE OBUKE ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA, broj 3.4.1.2 menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.4 1.2. Unapređenje programa obukeadministrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Dostavljanje Predloga programa nadležnim organima i institucijama na komentare3 Razmatranje komentara i donošenjePrograma Kontinuirano počinje u četvrtom kvartalu 2014. godine Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 3.5.1. USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA, br. 3.5.1.1., 3.5.1.2. i 3.5.1.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.5.1 1. Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije izvršitelja 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Izrada Predloga programa3 Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare4 Donošenje Programa Srednjeročno Pravosudna akademija, Komora izvršitelja Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme) 3.5.1.2. Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije javnih beležnika 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga programa2 Izrada Predloga programa3 Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare4 Donošenje Programa Srednjeročno Pravosudna akademija, Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, bilateralna pomoć Republike Francuske) 3.5.1 3. Organizovanje početne obuke za izvršitelje 1 Objavljivanje konkursa za pohađanje obuke2 Sprovođenje obuke Kontinuirano, počinje srednjeročno Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

U strateškoj smernici 3.5.3. USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE MEDIJATORA, broj 3.5.3.1 menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.5 3.1. Izrada Nacrta zakona o medijaciji 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

U strateškoj smernici 3.8.1. DALJE STRATEŠKO I INFRASTRUKTURNO JAČANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE br. 3.8.1.1. i 3.8.1.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.8 1.1. Donošenje kratkoročne i dugoročne strategije razvoja Pravosudne akademije 1 Formiranje radne grupe za izraduNacrta strategija2 Izrada Nacrta strategije3 Slanje Nacrta strategije na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Strategije Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 3.8 1.3. Donošenje petogodišnjeg plana materijalnog jačanja Pravosudne akademije 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga plana2 Izrada Predloga plana3 Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Plana Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 3.8.2. ADMINISTRATIVNO JAČANJE I UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I PROCEDURA RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE, br. 3.8.2.1. i 3.8.2.2. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.8.2.1. Izrada nove sistematizacije radnih mesta 1 Izrada nove sistematizacije radnih mesta u skladu sa Strategijom razvoja2 Popunjavanje radnih mesta u skladu sa sistematizacijom Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije 3.8.2.2. Donošenje novog Pravilnika o raduPravosudne akademije 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije2 Izrada Predloga pravilnika o raduPravosudne akademije3 Slanje Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Pravilnika o raduPravosudne akademije Srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

U Glavi 4. NAČELO: ODGOVORNOST, u strateškoj smernici 4.1.1. USPOSTAVLJANJE JASNIH, OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE RADA I NAPREDOVANJE SUDIJA, PREDSEDNIKA SUDOVA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, br. 4.1.1.1. i 4.1.1.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.1.1 1. Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje sudija i predsednika sudova 1 Izrada Predloga pravilnika2 Donošenje Pravilnika Drugi kvartal 2014. godine Visoki savet sudstva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 4.1 1.3 Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 1 Izrada Predloga pravilnika2 Donošenje Pravilnika Drugi kvartal 2014. godine Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

U strateškoj smernici 4.3.3. USPOSTAVLJANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEćA TUŽILACA I UNAPREĐENJE ODGOVORNOSTI ČLANOVA OVIH ORGANA, br. 4.3.3.1., 4.3.3.2. , 4.3.3.3. i 4.3.3.4. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.3.3 1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.3.3.2. Donošenje Etičkog kodeksa za članoveVisokog saveta sudstva 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga kodeksa2 Izrada Predloga kodeksa3 Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Etičkog kodeksa Četvrti kvartal 2014. godine Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 4.3.3 3. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.3.3.4. Donošenje Etičkog kodeksa za članoveDržavnog veća tužilaca 1 Formiranje radne grupe za izraduPredloga kodeksa2 Izrada Predloga kodeksa3 Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Etičkog kodeksa Četvrti kvartal 2014. godine Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 4.4.5. USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI MEDIJATORA, broj 4.4.5.1 menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.4 5.1. Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova koji sadrži precizne odredbe o odgovornosti medijatora 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

U Glavi 5. NAČELO: EFIKASNOST, u strateškoj smernici 5.1.7. UVOĐENJE I RAZVOJ SISTEMA PONDERISANJA PREDMETA, broj 5.1.7.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.1.7 1. Izrada programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta 1 Formiranje radne grupe za izradu Programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta2 Izrada Predloga programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta3 Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Programa Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 5.3.5. PREISPITIVANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI UČESNIKA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZBOG ZLOUPOTREBA PRAVA U POSTUPKU ČIME SE ONEMOGUćAVA ILI OTEŽAVA NJEGOVO OKONČANJE U RAZUMNOM ROKU, broj 5.3.5.1. menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.3.5 1. Analiza važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku2 Sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku3 Izrada izveštaja o nedostacima postojećeg sistema odgovornosti (na osnovu rezultata sprovedene analize) kojisadrži listu zakona i drugih propisa čije su izmene neophodne i predlozima izmena4 Upućivanje izveštaja odgovarajućim radnim grupama za izmene zakona Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 5.4.1. DALJE UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA U PRAVCU USPOSTVALJANJA EFIKASNOG I ODRŽIVOG JAVNOBELEŽNIČKOG SISTEMA, br. 5.4.1.1., 5.4.1.2., 5.4.1.3. i 5.4.1.4. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.4 1.1. Izrada analize efekata propisa u pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize2 Sprovođenje analize3 Podnošenje izveštaja Ministarstvu nadležnom za pravosuđe o rezultatima sprovedene analize i neophodnim izmenama normativnog okvira Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme) 5.4 1.2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu u pravcu proširenja i preciznijeg definisanja ovlašćenja javnih beležnika 1 Formiranje radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme, MDTF) 5.4 1.3. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o vanparničnom postupku 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 5.4 1.4. Izmena Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima i javnobeležničkim mestima za koje će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika u pravcu redefinisanja principa teritorijalne raspodele javnih beležnika a radi omogućavanja početka funkcionisanja Komore javnih beležnika 1 Formiranje radne grupe za izmenuPravilnika2 Izrada Predloga pravilnika3 Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara4 Donošenje Pravilnika Drugi kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

U strateškoj smernici 5.4.2. IZGRADNJA KAPACITETA BUDUćIH JAVNIH BELEŽNIKA I USPOSTAVLJANJE KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA, broj 5.4.2.1.menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.4.2.1. Analiza potreba i sledstvena izrada plana izgradnje kapaciteta javnih beležnika 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize i izradu plana2 Sprovođenje analize3 Izrada plana Četvrti kvartal 2014. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme)

U strateškoj smernici 5.4.3. IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA U POGLEDU PRAVNE PRIRODE AKATA JAVNIH BELEŽNIKA (IZVRŠNOST ISPRAVE), broj 5.4.3.1.menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.4.3.1. Sprovođenje analize sa ciljem identifikacijemogućnosti za izmene normativnog okvira u pogledu pravne prirode akata javnih beležnika (izvršnost isprave) 1 Formiranje radne podgrupe zasprovođenje analize u okviru radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu2 Sprovođenje analize3 Podnošenje izveštaja o rezultatima analize Srednjeročno Ministarstvonadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

U strateškoj smernici 5.5.1. IZRADITI I SPROVESTI PLANOVE ZA RAZVOJ RELEVANTNIH NADLEŽNOSTI. IZRADITI PROGRAM OBUKE NAMENJEN IZVRŠITELJIMA I USPOSTAVITI EFIKASAN NADZOR NAD NJEGOVOM PRIMENOM, br. 5.5.1.1. i 5.5.1.2. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.5.1 1. Izrada planova za razvoj relevantnihnadležnosti 1 Formiranje radne grupe2 Izrada Predloga planova Prvi kvartal 2015. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA2012) 5.5.1.2. Sprovođenje planova za razvoj relevantnih nadležnosti 1 Aktivnosti će zavisiti od sadržine plana Drugi kvartal 2015. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA2012)

U strateškoj smernici 5.5.2. UTVRDITI NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA, KOMORE SUDSKIH IZVRŠITELJA I SUDOVA KAKO BI SE POŠTOVAO ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I POVEćALA DELOTVORNOST IZVRŠENJA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRBIJI, br. 5.5.2.1., 5.5.2.2. i 5.5.2.3. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.5.2.1. Sprovođenje analize efekata propisau pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize2 Sprovođenje analize3 Podnošenje Ministarstvu nadležnom za pravosuđe izveštaja o rezultatima sprovedene analize Prvi kvartal 2015. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA2012) 5.5.2.2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Izvršenju i obezbeđenju u pravcu redefinisanja stvarne nadležnosti izvršitelja 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Drugi kvartal 2015. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA2012) 5.5.2.3. Preuzimanje nadležnosti u oblasti nadzora nad radom izvršitelja po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju 1 Donošenje Pravilnika o vršenju nadzora nad radom izvršitelja (analiza i evaluacija)2 Podnošenje redovnih izveštaja od strane Komore Ministarstvu nadležnomza pravosuđe o broju i strukturi pritužbi na rad izvršitelja Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA2012)

U strateškoj smernici 5.5.3. UVOĐENJE SUDIJE ZA IZVRŠENJE (SUDIJA ZA NADZOR NAD IZVRŠENJEM KRIVIČNIH SANKCIJA), br. 5.5.3.1. i 5.5.3.2. menjaju se i glase:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.5 3.1. Usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom2 Izrada izveštaja o rezultatima analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom3 Dostavljanje analize subjektima nadležnim za usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom4 Donošenje, odnosno izmena važećih podzakonskih propisa Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 5.5 3.2. Stvaranje organizacionih preduslova za efikasno funkcionisanje sudija za izvršenje 1 Obuka sudija za izvršenje iz oblasti prava lica lišenih slobode, savremenih tokova u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i prihvaćenih trendova u oblasti njihovog tretmana i postpenalnog prihvata2 Izrada smernica za postupanje sudija za izvršenje imajući u vidu različite vrste i tipove ustanova3 Informisanje lica lišenih slobode o postojanju i mogućnostima zaštite njihovih prava u postupku pred sudijom za izvršenje Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

U strateškoj smernici 5.6.1. UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE POMOĆI, broj 5.6.1.1.menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.6.1.1. Unapređenje zakonodavnog okvira kroz izmene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada Nacrta zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo Budžet RepublikeSrbije

U strateškoj smernici 5.6.2. UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOćI U GRAĐANSKIM STVARIMA, broj 5.6.2.1.menja se i glasi:

Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.6.2.1. Unapređenje zakonodavnog okvira 1 Nastavak rada radne grupe2 Izrada radnog teksta Zakona3 Javna rasprava4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 700-4229/2014

U Beogradu, 23. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar