86. sednica Vlade Republike Srbije, 5. juni 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Vlajko Senić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2153/2008

U Beogradu, 5. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Ivana Kovačević za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2153/2008-2

U Beogradu, 5. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Ivana Kovačević dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za omladinu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2153/2008-1

U Beogradu, 5. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar