Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine

Na osnovu člana 28. stav 2. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Opšti plan za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

 Mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih), dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji, način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka, prognoza pojava, obaveštavanja i drugi podaci utvrđeni su opštim planom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

VLADA

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

OPŠTI PLAN

ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE

I. OPŠTE ODREDBE

1. Odbrana od poplava, usled nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i usled zagušenja ledom, organizuje se i sprovodi na vodnim područjima Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon), Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik SRS”, br. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 – dr. zakon, 52/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon), Zakonom o potvrđivanju konvencije između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o eksploataciji i održavanju hidroenergetskih i plovidbenih sistema „Đerdap I” i „Đerdap II”, sa prilozima („Službeni list SRJ” – Međunarodni ugovori, broj 7/98), međudržavnim sporazumima o bilateralnoj saradnji, kao i Opštim planom za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine (u daljem tekstu: opšti plan) i godišnjim operativnim planom odbrane od poplava (u daljem tekstu: operativni plan).

2. Opšti plan donosi se, u cilju zaštite određenih područja od poplava, za vodotokove na kojima postoje izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda, odnosno za vodotokove koji su uređeni, kao i za melioraciona područja na kojima su izgrađeni zaštitni sistemi za odvodnjavanje (kanalska mreža i crpne stanice).

II. ORGANIZOVANjE ODBRANE OD POPLAVA I RUKOVOĐENjE

1. Odbranu od poplava na vodnim područjima organizuju i sprovode, na teritoriji za koju je osnovano, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, Beograd, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Novi Sad i Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, Beograd (u daljem testu: javno vodoprivredno preduzeće), u skladu sa Zakonom o vodama, opštim planom i operativnim planom, uz angažovanje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (u daljem tekstu: Zavod), preduzeća kojima je povereno održavanje zaštitnih objekata za odbranu od poplava i neposredno vršenje poslova na odbrani od poplava, a na melioracionim područjima i u saradnji sa vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta za odvođenje suvišnih voda sa poljoprivrednog zemljišta, i sa opštinama za prihvatanje atmosferskih voda izvedenih iz naseljenih mesta, kao i uz angažovanje drugih subjekata.

2. Odbranom od poplava u Republici Srbiji rukovodi glavni rukovodilac odbrane od poplava na osnovu ovlašćenja utvrđenih Zakonom o vodama i opštim planom. Starešina organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede je glavni rukovodilac odbrane od poplava po položaju. Glavni rukovodilac odbrane od poplava ima zamenike i pomoćnike.

3. Rukovodilac odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće je, po položaju, direktor tog preduzeća. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća je i zamenik glavnog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je to preduzeće osnovano. Rukovodilac odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeća ima pomoćnika.

4. Odbranom od poplava od spoljnih voda i leda na vodnom području rukovodi rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, koji ima zamenika i pomoćnike.

5. Odbranom od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području rukovodi rukovodilac odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području, koji ima zamenika.

6. Na sektoru odbrane od poplava, odnosno na tehničkoj deonici duž vodotoka, odbranom od poplava od spoljnih voda neposredno rukovodi sektorski, odnosno deonični rukovodilac. Sektorski rukovodilac i deonični rukovodilac imaju svoje zamenike.

7. Na melioracionom području odbranom od poplava od unutrašnjih voda rukovodi rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području, koji ima zamenika.

8. Zamenici iz tač. 4, 5, 6. i 7. ovog poglavlja zamenjuju rukovodioce u slučaju njihove odsutnosti, sprečenosti i pri višesmenskom radu kod sprovođenja odbrane od poplava, sa svim ovlašćenjima rukovodioca kojeg zamenjuju.

III. FAZE ODBRANE OD POPLAVA

1. Odbrana od poplava, usled nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i usled zagušenja ledom, organizuje se i sprovodi, u zavisnosti od stepena opasnosti, prema sledećim fazama: redovna odbrana, vanredna odbrana i vanredno stanje odbrane od poplava.

2. Redovna odbrana od poplava od spoljnih voda proglašava se kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja. Tokom redovne odbrane od poplava preduzimaju se mere osmatranja i praćenja kretanja vodostaja, pojava i stanja zaštitnih objekata i po potrebi mere neophodne za sprečavanje neželjenih pojava.

3. Vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda proglašava se kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo vanredne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja. Tokom vanredne odbrane od poplava se preduzimaju mere neprekidnog osmatranja i praćenja kretanja vodostaja, pojava i stanja zaštitnih objekata i mere i radovi za očuvanje njihove stabilnosti i za otklanjanje neželjenih pojava.

4. Na bujičnim vodotokovima, odnosno bujičnim delovima vodotokova, kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni objekti ugroženi, proglašava se vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda. Tokom vanredne odbrane od poplava na bujičnim vodotokovima preduzimaju se mere neprekidnog osmatranja, obaveštavanja i upozoravanja stanovništva na opasnost od poplava, po potrebi i odgovarajuće mere, a neposredno nakon prolaska bujične velike vode, preduzimaju se neophodne mere na otklanjanju posledica u vodotoku i na postojećim zaštitnim objektima.

5. Odbrana od poplava od unutrašnjih voda (redovna, vanredna) proglašava se na hidromelioracionom sistemu za odvodnjavanje, u zavisnosti od ostvarenih uslova po bar jednom od četiri merodavna kriterijuma (kapacitet evakuacionog objekta, ispunjenost kanalske mreže vodom, zasićenost zemljišta i pojave snežnog pokrivača i leda), koji su definisani u operativnom planu. Vanredna odbrana od poplava od unutrašnjih voda proglašava se kada utvrđenim režimom nije moguće odvesti poplavne vode sa melioracionog područja usled čega dolazi do izlivanja vode iz kanala i plavljenja zemljišta.

6. Faze odbrane od leda (redovna, vanredna) utvrđene su u operativnom planu po vodotokovima, u zavisnosti od stvaranja leda, procenta pokrivenosti vodene površine, uslova pokretanja i nagomilavanja leda.

7. Kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne kritični vodostaj (vodostaj za koji je zaštitni sistem dimenzionisan i izgrađen) ili kritičnu kotu zaštitnog sistema (najniža kota zaštitnog sistema), koji su utvrđeni u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili nagomilavanje leda i pojava ledenih barijera ili kada mere i radovi predviđeni opštim planom i operativnim planom ne obezbeđuju otklanjanje opasnosti od nastajanja poplava, glavni rukovodilac odbrane od poplava obavestiće ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, radi hitnog proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava.

IV. PREVENTIVNI RADOVI I MERE

U cilju pripreme za odbranu od poplava, van perioda odbrane od poplava, sprovode se preventivni radovi i mere.

1. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da:

1) pripremi opšti plan;

2) donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;

3) utvrdi normative za radove na redovnom održavanju zaštitnih objekata i sprovođenju odbrane od poplava;

4) utvrdi standardni sadržaj tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i tehničkih uputstava za rad u toku sprovođenja odbrane od poplava;

5) pripremi metodologiju za definisanje plavnih zona (karte ugroženosti i karte rizika od poplava) i za izradu plana upravljanja rizikom od poplava;

6) obezbedi koordinaciju aktivnosti svih subjekata koji učestvuju u odbrani od poplava;

7) vrši upravni nadzor nad zakonitošću rada javnih vodoprivrednih preduzeća i preduzeća koja sprovode odbranu od poplava, nad aktivnostima vezanim za odbranu od poplava.

2. Javno vodoprivredno preduzeće dužno je da:

1) do 1. oktobra tekuće godine pripremi elemente za donošenje operativnog plana za narednu godinu, odnosno ažurne podatke o odgovornim licima i preduzećima koja sprovode mere i radove u odbrani od poplava, ažurne tehničke podatke o zaštitnim objektima, kao i ažurne podatke o kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava;

2) donose godišnji program poslovanja u zakonom utvrđenom roku;

3) realizuje godišnji program poslovanja na zaštiti od voda izvođenjem radova na redovnom i investicionom održavanju, sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih zaštitnih objekata, sprovođenjem odbrane od poplava i leda, izvođenjem protiverozionih građevinskih, bioloških i biotehničkih radova i investicionog održavanja postojećih protiverozionih objekata, kao i izradom tehničke dokumentacije radi povećanja stepena zaštite branjenih područja i sigurnosti odbrane od poplava, vođenjem katastara vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda, vođenjem vodoprivrednog informacionog sistema u oblasti zaštite od voda i izvršavanjem zadataka iz međudržavnih sporazuma iz oblasti zaštite od voda;

4) pripremi elemente normativa za radove na redovnom održavanju zaštitnih objekata i sprovođenju odbrane od poplava;

5) pripremi elemente za standardni sadržaj tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i tehničkih uputstava za rad u toku sprovođenja odbrane od poplava;

6) oformi i redovno inovira tehničku dokumentaciju za odbranu od poplava i tehnička uputstva za rad u toku sprovođenja odbrane od poplava;

7) oformi i redovno inovira elaborate za redovno održavanje zaštitnih objekata;

8) definiše plavne zone (izradi karte ugroženosti i karte rizika od poplava) i izradi plan upravljanja rizikom od poplava;

9) obezbedi potrebnu opremljenost ljudstva, popunu magacina alatom, opremom i materijalom i funkcionalnost sredstava veza;

10) obezbedi učešće i koordinira preventivne aktivnosti svih subjekata u odbrani od poplava.

3. Zavod je dužan da:

1) do 1. oktobra tekuće godine pripremi elemente za donošenje operativnog plana za narednu godinu, odnosno ažurne podatke o hidrološkim i meteorološkim stanicama i punktovima za osmatranje ledenih pojava, kao i ažurne podatke o vodomerima iz kriterijuma za uvođenje mera odbrane od poplava;

2) stalno radi na razvoju prognoze nailaska poplavnih talasa.

4. Izveštaj o stanju i predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata

1) sektorski rukovodilac dužan je da najmanje dva puta godišnje van perioda odbrane od poplava, zajedno sa deoničnim rukovodiocima, izvrši pregled zaštitnih objekata svog sektora i da o stanju objekata podnese pismeni izveštaj rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području, najkasnije do 15. septembra tekuće godine;

2) pomoćnik rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području dužan je da najmanje jednom godišnje, zajedno sa sektorskim i deoničnim rukovodiocima izvrši pregled zaštitnih objekata i da rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području, podnese pismeni izveštaj o stanju objekata sa predlogom neophodnih sanacionih radova, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine;

3) rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području dužan je da najmanje jednom godišnje izvrši pregled objekata odbrane na melioracionom području i da rukovodiocu odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području, podnese pismeni izveštaj o stanju objekata sa predlogom neophodnih sanacionih radova, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine;

4) rukovodioci odbrane od poplava od spoljnih i od unutrašnjih voda na vodnom području, na osnovu izveštaja iz podtač. 1), 2) i 3) ove tačke i pregleda najugroženijih deonica zaštitnih objekata, podnose rukovodiocu odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće, pismeni izveštaj o stanju objekata sa predlogom neophodnih sanacionih radova, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine;

5) rukovodilac odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće podnosi glavnom rukovodiocu odbrane od poplava pismeni izveštaj o stanju objekata i predlog svih potrebnih sanacija slabih mesta na postojećem zaštitnim objektima za odbranu od poplava sa redosledom prioriteta, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine;

6) glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

5. Odgovorno lice za telekomunikacione veze dužno je da ažurno, u pismenom obliku, obaveštava glavnog rukovodioca, rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području, o nastalim izmenama u sistemu veza, a do 1. oktobra tekuće godine, u cilju pripreme operativnog plana za narednu godinu, proveri celokupni sistem veza i o tome podnese izveštaj.

6. Rukovodilac službe građevinskih radova i transporta dužan je da proveri spremnost celokupne službe građevinskih radova i transporta, da utvrdi stanje raspoloživog alata, opreme i materijala i obim potrebne dopune magacina i da do 1. oktobra o tome podnese izveštaj glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području.

V. PROGLAŠENjE I UKIDANjE ODBRANE OD POPLAVA

1. Odbranu od poplava od spoljnih voda i leda u pojedinim fazama proglašava i ukida naredbom rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, na predlog sektorskog rukovodioca, a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim operativnim planom, i o tome obaveštava rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i glavnog rukovodioca odbrane od poplava.

2. Odbranu od poplava na bujičnim vodotokovima, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim operativnim planom, proglašava i ukida naredbom sektorski rukovodilac i o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području, rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i glavnog rukovodioca odbrane od poplava.

3. Sektorski rukovodilac dužan je da obavesti rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području o stanju zaštitnih objekata, a odgovorni rukovodilac za hidrološke prognoze o hidrološkim i meteorološkim uslovima, koji bi zahtevali proglašenje odbrane od poplava od spoljnih voda i leda pre dostizanja kriterijuma utvrđenih operativnim planom.

4. Rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području može da, na predlog sektorskog rukovodioca odbrane od poplava, proglasi odbranu od poplava od spoljnih voda i leda na tom lokalitetu i pre dostignutih utvrđenih kriterijuma za njeno proglašenje, ako stanje na pojedinim lokalitetima na zaštitnim objektima ili hidrološke i meteorološke prilike to zahtevaju (prokvašenost ili procurenje nasipa, rušilačko dejstvo talasa, stanje leda i druge nepovoljne pojave).

5. Rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području može da, na predlog pomoćnika ili sektorskog rukovodioca, ukine pojedinu fazu odbrane od poplava od spoljnih voda i leda pre nego što nastupe kriterijumi utvrđeni operativnim planom ako zaključi da stanje zaštitnih objekata i hidrološke i meteorološke prilike to dozvoljavaju.

6. Prava i dužnosti rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području iz ovog poglavlja ima i sektorski rukovodilac odbrane od poplava na bujičnim vodotokovima.

7. Odbranu od poplava od unutrašnjih voda na pojedinim hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje, proglašava i ukida naredbom rukovodilac odbrane od poplava od unutrašnjih voda za vodno područje, na predlog rukovodioca odbrane od poplava na melioracionom području, a u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim operativnim planom.

8. Naredba o proglašenju i ukidanju odbrane od poplava dostavlja se glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće, Zavodu, Republičkom centru za obaveštavanje, ugroženim opštinama, organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u tim opštinama i, po potrebi, Ministarstvu odbrane i nadležnim organima susednih država.

VI. DUŽNOSTI, ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENjA LICA KOJA RUKOVODE ODBRANOM OD POPLAVA

1. Glavni rukovodilac odbrane od poplava, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad svojih zamenika i pomoćnika;

2) koordinira učešće svih subjekata u odbrani od poplava;

3) sarađuje, u potrebnoj meri, sa rukovodstvima odbrane od poplava susednih država;

4) koordinira izvršenje međudržavnih obaveza koje se odnose na odbranu od poplava sa nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećem;

5) koordinira preduzimanje mera i radova u cilju uspešne odbrane od poplava i sinhronizacije odbrane od leda i ledenih poplava na teritoriji Republike Srbije;

6) prati sprovođenje odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije;

7) organizuje, u slučaju potrebe, međusobnu pomoć javnih vodoprivrednih preduzeća;

8) donosi odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju na predlog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

9) naređuje potrebno predpražnjenje akumulacije, radi prihvatanja i ublažavanja poplavnog talasa, odnosno pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije, na predlog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

10) naređuje prilagođenje režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata, radi sprečavanja prodora nasipa u slučaju da se na zaštitnim objektima u zoni uspora pojave slaba mesta, na predlog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

11) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede uvođenje i ukidanje vanrednog stanje odbrane od poplava, na predlog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

12) izveštava ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede o proglašenju, sprovođenju i ukidanju odbrane od poplava;

13) obaveštava javnost o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije.

2. Pomoćnik glavnog rukovodioca odbrane od poplava, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) svakodnevno objedinjuje informacije o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije i o tome obaveštava glavnog rukovodioca odbrane od poplava;

2) vrši kontrolu zaštitnih sistema za odbranu od poplava neposrednim uvidom u stanje objekata na terenu i u raspoloživu dokumentaciju o objektima i o tome obaveštava glavnog rukovodioca, nadležnog rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i druge subjekte;

3) priprema informaciju o proglašenju, sprovođenju i ukidanju odbrane od poplava za ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede;

4) priprema informaciju za javnost o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije;

5) izvršava naloge dobijene od glavnog rukovodioca odbrane od poplava.

3. Rukovodilac odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće (zamenik glavnog rukovodioca odbrane od poplava), za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad svog pomoćnika i rukovodioca odbrane od poplava od spoljnih i od unutrašnjih voda na vodnim područjima;

2) koordinira aktivnosti svih subjekata u odbrani od poplava;

3) sarađuje, u potrebnoj meri, sa rukovodstvima odbrane od poplava susednih država;

4) koordinira izvršenje međudržavnih obaveza koje se odnose na odbranu od poplava;

5) koordinira preduzimanje mera i radova u cilju uspešne odbrane od poplava i sinhronizacije odbrane od leda i ledenih poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

6) prati sprovođenje odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

7) organizuje, u slučaju potrebe, međusobnu pomoć preduzeća koja sprovode odbranu od poplava sa vodnih područja;

8) predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava probijanje nasipa i usmereno plavljenje;

9) predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava potrebno predpražnjenje akumulacije radi prihvatanja i ublažavanja poplavnog talasa, odnosno pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije;

10) predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava prilagođenje režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata, radi sprečavanja prodora nasipa u slučaju da se na zaštitnim objektima u zoni uspora pojave slaba mesta;

11) predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava uvođenje i ukidanje vanrednog stanja odbrane od poplava;

12) izveštava glavnog rukovodioca odbrane od poplava o proglašenju, sprovođenju i ukidanju odbrane od poplava;

13) obaveštava javnost o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

14) zamenjuje glavnog rukovodioca odbrane od poplava u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti sa svim njegovim ovlašćenjima, na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće.

4. Pomoćnik rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) svakodnevno objedinjuje sve relevantne informacije o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće kroz praćenje prognoze i kretanja vodostaja i ledenih pojava, analizu biltena rukovodioca odbrane od poplava na vodnim područjima o preduzetim merama i radovima na odbrani od poplava i stanju sigurnosti zaštitnih objekata i kroz praćenje režima rada akumulacija u funkciji odbrane od poplava, i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

2) vrši kontrolu zaštitnih sistema neposrednim uvidom u stanje objekata na terenu i u raspoloživu dokumentaciju o objektima i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

3) priprema informaciju za glavnog rukovodioca o proglašenju, sprovođenju i ukidanju odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

4) priprema informaciju za javnost o sprovođenju odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

5) izvršava naloge dobijene od rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće.

5. Rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad svojih pomoćnika, sektorskih rukovodilaca i rukovodilaca drugih preduzeća koja učestvuju u odbrani na vodnom području;

2) sarađuje, u potrebnoj meri, sa rukovodstvima odbrane od poplava susednih država;

3) organizuje izvršenje obaveza za odbranu od poplava na vodotoku presečenom državnom granicom;

4) analizira hidrološke i meteorološke prognoze i kretanja vodostaja i ledenih pojava i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

5) proglašava i ukida odbranu od poplava od spoljnih voda i leda po pojedinim fazama, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim opštim planom i operativnim planom;

6) analizira stanje zaštitnih objekata i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

7) naređuje preduzimanje mera i radova u cilju uspešne odbrane od poplava i sinhronizacije odbrane od leda i ledenih poplava na vodnim područjima i vrši kontrolu sprovođenja mera;

8) određuje stručna lica koja će biti ukrcana na ledolomce u skladu sa operativnim planom;

9) organizuje sprovođenje miniranja leda u skladu sa operativnim planom;

10) priprema predlog zahteva za probijanje nasipa i usmereno plavljenje i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

11) svakodnevno prati režim rada akumulacija u funkciji odbrane od poplava i priprema predlog zahteva za predpražnjenje radi prihvatanja poplavnog talasa ili za pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije, ako se na osnovu prognoza Zavoda o vremenskoj situaciji i vodostajima na vodotokovima utvrdi da je takva mera neophodna za sprovođenje odbrane od poplava na području pod uticajem akumulacije, ili zbog potreba odbrane od leda i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

12) priprema predlog zahteva za prilagođenje režima rada akumulacije stanju zaštitnih objekata radi sprečavanja prodora nasipa u slučaju da se na zaštitnim objektima u zoni uspora pojave slaba mesta i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

13) priprema predlog zahteva za uvođenje i ukidanje vanrednog stanja odbrane od poplava i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

14) organizuje vođenje dnevnika odbrane od poplava, izradu biltena i izveštavanje o sprovođenju odbrane od poplava;

15) svakodnevno, najkasnije do 12 časova, dostavlja bilten o toku odbrane od poplava za protekla 24 časa: glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, rukovodiocu odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće, Zavodu, Republičkom centru za obaveštavanje, ugroženim opštinama i vodoprivrednim preduzećima zaduženim za odbranu od poplava, a po potrebi i nadležnim organima susednih država;

16) obaveštava javnost o sprovođenju odbrane od poplava na vodnom području;

17) sprovodi naređenja rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće.

6. Pomoćnik rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) priprema elemente za saradnju sa organima susednih država nadležnim za odbranu od poplava;

2) priprema elemente za izvršenje međudržavnih obaveza koje se odnose na odbranu od poplava;

3) analizira prognoze i kretanje vodostaja i ledenih pojava i režim rada akumulacija i o tome obaveštava rukovodioca na vodnom području i sektorske rukovodioce;

4) svakodnevno analizira izveštaje sektorskih rukovodilaca o stanju sigurnosti zaštitnih objekata i informiše o tome rukovodioca odbrane na vodnom području;

5) predlaže mere i radove na odbrani od poplava, a po nalogu rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području učestvuju u njihovom izvršavanju;

6) organizuje vođenje evidencije vodostaja, ledenih pojava, režima rada akumulacija i izveštavanja o tome;

7) vodi dnevnik odbrane i podnosi izveštaj o protekloj odbrani;

8) svakodnevno do 11 časova izveštava rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području i nadležne organe o sprovođenju odbrane i stanju zaštitnih objekata za prethodni dan, kao i o svojim zapažanjima na sprovođenju mera odbrane od poplava;

9) izvršava naloge dobijene od rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području.

7. Sektorski rukovodilac, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad deoničnih rukovodilaca i službi na svom sektoru;

2) prati prognoze i kretanja vodostaja i pojave leda i predlaže proglašenje i ukidanje pojedinih faza odbrane od poplava, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim opštim planom i operativnim planom;

3) na bujičnim vodotokovima proglašava i ukida odbranu od poplava;

4) prati pojave na zaštitnim objektima, analizira ih i procenjuje sigurnost zaštitnih objekata;

5) preduzima odgovarajuće mere saniranja slabih mesta na zaštitnim objektima, a u težim situacijama predlaže rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području da izda nalog za angažovanje specijalizovanih preduzeća;

6) daje zadatke specijalizovanim preduzećima za izvršenje radova na sanaciji slabih mesta i vrši kontrolu izvršenja;

7) daje naloge preduzećima čiji se objekti nalaze u zaštitnom objektu ili na vodnom zemljištu, da preduzimaju mere i radove zaštite na svojim objektima;

8) izvršava obaveze za odbranu od poplava na vodotoku presečenom državnom granicom i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području;

9) vodi dnevnik odbrane;

10) svakodnevno, do 8 časova, izveštava rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području o stanju zaštitnih objekata za prethodni dan i preduzetim merama i radovima i njihovim efektima;

11) na zahtev glavnog rukovodioca odbrane od poplava, kroz privremeni izveštaj dostavlja aktuelnu informaciju o stanju vodostaja i zaštitnih objekata i preduzetim merama i radovima na sprovođenju odbrane od poplava;

12) sprovodi naređenja rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području.

8. Deonični rukovodilac, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) kontroliše i koordinira rad čuvara nasipa i pomoćnih čuvara;

2) prati vodostaje i ledene pojave na svojoj deonici i o tome informiše sektorskog rukovodioca;

3) obezbeđuje, osmatra i kontroliše zaštitne objekte na tehničkoj deonici u cilju blagovremenih uočavanja nedostataka i štetnih pojava;

4) uočene pojave lično pregleda, registruje i sa raspoloživim ljudstvom preduzima potrebne mere sanacije;

5) predlaže sektorskom rukovodiocu angažovanje operativne grupe, a u težim situacijama i specijalizovana preduzeća, ukoliko proceni da je pojava opasna po sigurnost zaštitnog objekta;

6) vodi dnevnik odbrane;

7) svakodnevno, do 7 časova, izveštava sektorskog rukovodioca o toku odbrane od poplava i stanju zaštitnih objekata za prethodni dan;

8) sprovodi naređenja sektorskog rukovodioca.

9. Čuvar nasipa, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) u određenom vremenu očitava vodostaje na lokalnom vodomeru ili drugom mernom mestu i o tome odmah obaveštava deoničnog rukovodioca;

2) obilazi svoju deonicu i osmatra promene koje se dešavaju na zaštitnim objektima;

3) obeležava slaba mesta na svojoj deonici (izvore, procurenja, raskvašenja i sl.) i o njima obaveštava deoničnog rukovodioca;

4) daje uputstva za rad pomoćnim čuvarima i kontroliše njihov rad;

5) učestvuje u izvršenju potrebnih mera sanacije za otklanjanje negativnih pojava na zaštitnim objektima;

6) stara se o ispravnosti telefonske linije;

7) vodi dnevnik rada u koji ubeležava sve pojave i mere koje je preduzeo;

8) izveštava deoničkog rukovodioca o svim promenama i preduzetim merama i njihovim efektima na svojoj deonici;

9) izvršava naređenja primljena od pretpostavljenih rukovodilaca.

10. Rukovodilac odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad rukovodilaca odbrane od poplava na melioracionim područjima i rukovodilaca drugih preduzeća koja učestvuju u odbrani na vodnom području;

2) analizira meteorološke i agrometeorološke prognoze, kretanje vodostaja, zasićenost zemljišta, poplavljene površine i razmere poplave i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

3) proglašava i ukida odbranu od poplava od unutrašnjih voda po pojedinim fazama, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim opštim planom i operativnim planom;

4) prati pojave na objektima odbrane, analizira ih i procenjuje sigurnost objekata i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

5) naređuje preduzimanje mera i radova u cilju uspešne odbrane od poplava od unutrašnjih voda i vrši kontrolu sprovođenja mera;

6) priprema predlog zahteva za uvođenje i ukidanje vanrednog stanja odbrane od poplava i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće;

7) organizuje vođenje dnevnika odbrane od poplava od unutrašnjih voda i izveštavanje o sprovođenju odbrane;

8) svakodnevno, najkasnije do 12 časova, izveštava glavnog rukovodioca i rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće o toku odbrane od poplava od unutrašnjih voda za protekla 24 časa;

9) obaveštava javnost o sprovođenju odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području;

10) sprovodi naređenja rukovodioca odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće.

11. Rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad službi na melioracionom području;

2) prati i analizira meteorološke i agrometeorološke prognoze, kretanje vodostaja i zasićenost zemljišta i utvrđuje poplavljene površine i razmere poplave i o tome obaveštava rukovodioca odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području;

3) predlaže proglašenje pojedinih faza odbrane od poplava od unutrašnjih voda, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim opštim planom i operativnim planom;

4) prati pojave na objektima odbrane, analizira ih i procenjuje sigurnost objekata;

5) organizuje uklanjanje eventualnih prepreka na kanalima za odvodnjavanje;

6) organizuje prosecanje deponija pored kanala za odvodnjavanje za prihvatanje vode sa poplavljenih površina i šlicovanje na njivama radi odvođenja vode iz depresija;

7) organizuje lokalnu zaštitu područja, naselja i dobara;

8) usklađuje rad stabilnih crpnih stanica za odvodnjavanje sa vodostajima u recipijentu;

9) organizuje uključivanje u rad pokretnih crpnih stanica;

10) vodi dnevnik odbrane;

11) svakodnevno, do 8 časova, izveštava rukovodioca odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području o stanju objekata odbrane za prethodni dan i preduzetim merama i radovima i njihovim efektima;

12) na zahtev glavnog rukovodioca odbrane od poplava, kroz privremeni izveštaj dostavlja aktuelnu informaciju o stanju na melioracionom području i preduzetim merama i radovima u toku sprovođenja odbrane od poplava od unutrašnjih voda;

13) sprovodi naređenja rukovodioca odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području.

12. Odgovorni rukovodilac za hidrološke prognoze, za vreme odbrane od poplava, vrši naročito sledeće poslove:

1) koordinira rad hidrološke i meteorološke službe u vezi odbrane od poplave;

2) organizuje vanredna osmatranja i merenja vodostaja, proticaja vode, nanosa i ledenih pojava u profilima hidroloških stanica Zavoda i dostavljanje vanrednih hidroloških informacija;

3) podnosi glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području izveštaje o hidrološkim i meteorološkim pojavama u toku odbrane od poplava, kao i prognoze, u skladu sa operativnim planom.

13. Odgovorno lice za telekomunikacione veze dužno je da, za vreme odbrane od poplava, redovno kontroliše i obezbeđuje funkcionisanje veza na sektorima odbrane.

14. Rukovodilac službe građevinskih radova i transporta po nalogu rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području:

1) koordinira rad specijalizovanih grupa i ekipa i izvršava posebne zadatke u odbrani od poplava na sanaciji slabih mesta na zaštitnim objektima;

2) organizuje sve operativne poslove vezane za ledolomce i miniranje leda.

15. Lica koja rukovode odbranom od poplava dužna su da podnesu izveštaj o protekloj odbrani od poplava, i to:

1) deonični rukovodilac sektorskom rukovodiocu u roku od pet dana od dana završetka odbrane od poplava;

2) sektorski rukovodilac rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području u roku od 15 dana od dana završetka odbrane od poplava;

3) rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području rukovodiocu odbrane od poplava od unutrašnjih voda na vodnom području u roku od 15 dana od dana završetka odbrane od poplava;

4) rukovodioci odbrane od poplava od spoljnih i od unutrašnjih voda na vodnom području rukovodiocu odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće u roku od 30 dana od dana završetka odbrane od poplava;

5) rukovodilac odbrane od poplava na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće glavnom rukovodiocu u roku od 45 dana od dana završetka odbrane od poplava;

6) glavni rukovodilac odbrane od poplava podnosi izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede u roku od 60 dana od dana završetka odbrane od poplava.

16. Lice koje nesavesno ili nestručno obavlja poverene mu poslove u odbrani od poplava, ili ako njegovo prisustvo na drugi način štetno utiče na sprovođenje odbrane, udaljiće se u najkraćem roku sa dužnosti na sprovođenju odbrane od poplava.

Rukovodioci za odbranu od poplava mogu udaljiti svako lice sa dužnosti u odbrani od poplava.

Rukovodilac koji je smenio sa dužnosti pojedina lica, dužan je da na njihovo mesto odmah postavi drugog radnika za vreme trajanja odbrane od poplava i o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

VII. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA I DRUGIH SUBJEKATA KOJI UČESTVUJU U SPROVOĐENjU ODBRANE OD POPLAVA

1. Za vreme trajanja odbrane od poplava, javno vodoprivredno preduzeće, odnosno preduzeće angažovano u odbrani od poplava, dužno je da, u skladu sa operativnim planom:

1) svakodnevno, u zavisnosti od faze odbrane, obezbedi osoblje za stručno i efikasno obavljanje poslova u odbrani od poplava;

2) u redovnoj odbrani od poplava od spoljnih voda obezbedi svakodnevno osmočasovno dežurstvo rukovodećeg osoblja iz operativnog plana, kao i čuvarske službe;

3) u vanrednoj odbrani od poplava od spoljnih voda obezbedi osoblje za dežurstvo od 24 časa (dve smene po 12 časova);

4) u redovnoj odbrani od poplava od unutrašnjih voda organizuje rad u vremenu od 6–18 časova (jedna smena), a na crpnim stanicama u vremenu od 0–24 časa (dve smene po 12 časova);

5) u vanrednoj odbrani od poplava od unutrašnjih voda i na crpnim stanicama organizuje rad u vremenu od 0–24 časa (dve smene po 12 časova);

6) u redovnoj odbrani od leda obezbedi svakodnevno dežurstvo od 8 do 12 časova;

7) u vanrednoj odbrani od leda obezbedi svakodnevno dežurstvo, po pravilu od 8 do 18 časova, odnosno od 0 do 24 časa kad dolazi do nagomilavanja leda i potrebe za intervencijama;

8) obezbedi potrebne kapacitete crpnih stanica, mehanizacije i prevoznih sredstava;

9) organizuje i obezbedi očitavanje vodostaja na lokalnim vodomerima i drugim mernim mestima;

10) organizuje i obezbedi osmatranje i blagovremeno obaveštavanje nadležnih rukovodioca odbrane od poplava o kretanju vodostaja, o stanju i kretanju leda, o stanju zaštitnih objekata i o promenama na vodnom zemljištu, kao i evidentiranje u dnevnik odbrane od poplava svih uočenih pojava od značaja za odbranu od poplava;

11) organizuje preduzimanje potrebnih mera i radova u toku sprovođenja odbrane od poplava;

12) svojim stručnim osobljem i opremom učestvuje u sprovođenju odbrane od poplava na drugim vodnim područjima kada je to potrebno, ako u tom vremenu ne sprovodi odbranu od poplava na svom sektoru;

13) omogući saradnju službe odbrane od poplava sa štabovima civilne zaštite i drugim nadležnim institucijama i organima.

2. Preduzeća angažovana operativnim planom za radove na odbrani od leda, dužna su da do 15. decembra tekuće godine pripreme plovne objekte i mehanizaciju i o njihovoj spremnosti pismeno obaveste glavnog rukovodioca, rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području koji odlučuju o njihovom daljem angažovanju, u zavisnosti od hidrološke i meteorološke situacije.

3. U slučaju nagomilanja leda u akumulacijama, preduzeća koja upravljaju objektima dužna su da snize nivo vode do minimalnog propisanog nivoa (približavanje prirodnom režimu) i preduzmu druge mere, radi sprečavanja formiranja ledenih barijera.

4. Preduzeća, druga pravna i fizička lica čiji se objekti nalaze u zaštitnim objektima i u njihovoj zoni, dužni su da sprovode odbranu od poplava, preduzimaju mere i radove na njima i evakuišu vodu sa ugroženih područja svojim sredstvima i o svom trošku.

5. Na gradilištima u zoni zaštitnih objekata koja mogu negativno uticati na sigurnost sprovođenja mera odbrane od poplava, investitor tih radova dužan je da izvršava i sprovodi sve mere koje glavni rukovodilac ili drugi nadležni rukovodilac odbrane od poplava naredi, kako u vreme odbrane od poplava tako i van perioda sprovođenja odbrane od poplava.

6. Ako velike vode ili ledene mase ugrožavaju mostove, prelaze, vodoprivredne, plovne i druge objekte i postrojenja, mere za otklanjanje te opasnosti preduzimaju preduzeća čija su osnovna sredstva ti objekti, u skladu sa opštim planom i operativnim planom i naređenjima rukovodioca odbrane od poplava.

7. Preduzeća koja upravljaju objektima za usporavanje toka vode, dužna su da usklade održavanje uspora zahtevima odbrane od poplava, kao i da u toku sprovođenja odbrane od poplava svakodnevno registruju vodostaje i proticaje na objektu u zoni protezanja uspora u akumulaciji, da registruju podatke o stanju leda (procenat pokrivenosti, pojave nagomilavanje leda, pojave ledenih barijera i dr.) i da o tome do 9 časova izveštavaju glavnog rukovodioca, rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području.

8. Zavod je, u skladu sa svojim delokrugom rada, za vreme trajanja odbrane od poplava i odbrane od leda, dužan da:

1) svakodnevno dostavlja kompletne hidrološke i meteorološke izveštaje glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području, ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede, nadležnom javnom vodoprivrednom preduzeću, Republičkom centru za obaveštavanje, ugroženim opštinama, a po potrebi i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane;

2) obezbedi prognoze vodostaja za merodavne vodomerne stanice na vodnom području gde se vrši odbrana od poplava koje će dostavljati glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području, svakog dana do 13 časova;

3) obezbedi i stavi na raspolaganje glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području prognoze vodostaja i proticaja, koje sa teritorije drugih država obezbeđuje kroz međunarodnu razmenu hidroloških informacija;

4) dostavlja glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području meteorološke prognoze o dnevnim temperaturama vazduha i padavinama za vodno područje na kojem se vrši odbrana od poplava i leda i prognozu leda za Dunav, Savu, Tisu, Moravu i Tamiš, svakodnevno, za sedam dana, a po potrebi i orijentacionu mesečnu prognozu;

5) po prolasku talasa velikih voda izvrši analizu hidroloških i meteoroloških uslova koji su prouzrokovali registrovane režime na vodotokovima, koju će u vidu izveštaja dostaviti glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području, najkasnije 20 dana po završetku odbrane od poplava na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi, a za ostale vodotoke najkasnije 50 dana po završetku odbrane od poplava;

6) do 1. maja tekuće godine podnese glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodiocu odbrane od poplava na vodnom području izveštaj o uslovima formiranja leda i o ledenim pojavama u toku protekle zime. Istu obavezu imaju i druga preduzeća angažovana za praćenje i osmatranje pojava leda.

9. Svi drugi subjekti koji su u operativnom planu uključeni za određene specifične aktivnosti vezane za sprovođenje odbrane od poplava, dužni su da ih izvršavaju stručno i u skladu sa važećim propisima.

Ostavite komentar