Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Ljubica Janković-Andrijević dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2222/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Radmila Milivojević dužnosti pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore sa 19. junom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2236/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG

ORGANA ZA PREKRŠAJE U KANjIŽI

I

Zoranu Laziću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kanjiži sa 12. junom 2008. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2196/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Nenad Stefanović, novinar Politike;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Tanja Gavrilović, dipl. ekonomista, JP Direkcija za izgradnju grada Niša;

2) Aleksandar Radonjić, Dnevne novine „Dnevnik”, Novi Sad;

3) Oleg Novaković, filmski reditelj iz Beograda;

4) Vanda Kučera, marketing direktor kompanije McCann Erickson – Beograd;

5) Branislav Gulan, novinar-urednik u Privrednoj komori Srbije;

6) Mirko Dragišić, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug;

7) Milica Jovanetić, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug;

8) Novica Andrić, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2246/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug :

1. Nebojša Popović, predsednik;

2. Aleksandar Tičić, član;

3. Nenad Stefanović, član;

4. Aleksandar Vatović, član;

5. Zoran Tomić, član;

6. Daliborka Pejović, član;

7. Mirko Dragišić, član;

8. Milica Jovanetić, član;

9. Novica Andrić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2254/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI „POLITIKA” AD, BEOGRAD

I

Razrešava se Aleksandar Simić dužnosti predstavnika državnog kapitala u Skupštini „Politika” a.d, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2243/2008-1

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se Nebojša Nedeljković dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2247/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Imenuje se Nebojša Skorić za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2248/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Nebojša Skorić dužnosti pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za turizam, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2249/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se mr Slavomir Stevanović za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za hidrologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2253/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Miodrag Miljković dužnosti pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za realizaciju razvojnih projekata, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2256/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA

KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Mirjana Kecman dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2257/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG I DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU DOO „UTVA-AVIO INDUSTRIJA” – U RESTRUKTURIRANjU, PANČEVO

I

U Skupštinu DOO „Utva-avio industrija” – u restrukturiranju, Pančevo, kao predstavnici državnog kapitala izvan preduzeća, imenuju se:

1. Dragan Perić, dipl. ekonomista, viši savetnik generalnog direktora JP „Jugoimport-SDPR” i direktor DOO „Jutra” Beograd;

2. Milan Jovanić, dipl. inž. mašinstva, zamenik direktora AIR DEPOT „ORAO” d.o.o. Beograd.

II

U Skupštinu DOO „Utva-avio industrija” – u restrukturiranju, Pančevo, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća, imenuje se Saša Aleksić, dipl. ekonomista u Agenciji za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2255/2008

U Beogradu, 12. juna 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar