102. sednica Vlade Republike Srbije, 18. oktobar 2013. godine

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu javne uprave:

1. mr Mlađan Dinkić, član,

2. prof. dr Žarko Obradović, član,

3. Milan Pajević, član.

II

U Savet za reformu javne uprave imenuju se za članove:

1. Lazar Krstić, ministar finansija,

2. Branko Ružić, ministar bez portfelja,

3. prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8902/2013

U Beogradu, 18. oktobra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Ostavite komentar