Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

O VETERINARSKOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sačinjen u Beogradu, 27. aprila 2012. godine, u originalu na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

O VETERINARSKOJ SARADNJI

Vlada Republike Srbije i Savet ministara Republike Albanije (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”), u želji da olakšaju promet životinja, proizvoda i hrane životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda i hrane životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, sporazumele su se o sledećem.

Član 1.

Uvoz i provoz životinja i proizvoda i hrane životinjskog porekla (u daljem tekstu: „pošiljka”) može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana razmenjivaće obrasce Međunarodnih veterinarskih potvrda (sertifikata,) u daljem tekstu („Uverenja”), koja prate pošiljke u Republici Srbiji i Republici Albaniji i uzajamno će se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

Uverenja moraju biti otštampana na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

1) se uzajamno obaveštavati o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

2) razmenjivati mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja u njihovim zemljama, koja podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznaku epizootološkog i epidemiološkog područja;

3) se u roku od 24 časa uzajamno obavestiti, u pisanom ili elektronskom obliku, o pojavi zaraznih bolesti životinja u skladu sa načinom prijavljivanja pojave bolesti propisanom od strane Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), o toku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa, navesti tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečevanje i suzbijanje.

Član 3.

U cilju razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

1) razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblasti veterinarstva;

2) razmenjivati planove uzorkovanja za ispitivanje rezidua u tekućoj godini, kao i rezultate testiranja iz predhodne godine;

3) unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4) pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja;

5) razmenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

6) podsticati saradnju veterinarskih službi, uključujući i razmene veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi zemalja Ugovornih strana, stanja izvoznih objekata i zdravstvenom stanju životinja;

7) nastojati da se organizuju godišnji stručni sastanci, na osnovu uzajamnosti;

8) razmenjivati periodične informacije o registrovanim objektima koji obavljaju aktivnosti u skladu sa nacionalnim veterinarskim propisima.

Član 4.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz Uverenja, nadležni organ zemlje Ugovorne strane, na

čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

Ako se na teritoriji jedne od zemalja Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti prijemčivoj na tu zarazu, sa područja teritorije Ugovorne strane gde se bolest pojavila, shodno Kodeksu OIE za kopnene životinje.

Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se primeniti uz iste uslove i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 6.

Sporna pitanja proizašla iz primene ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa zemalja Ugovornih strana. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja će se rešavati diplomatskim putem.

Član 7.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu sa sedištem u Beogradu.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Albaniji je Ministarstvo poljoprivrede, hrane i zaštite potrošača i Uprava za veterinu sa sedištem u Tirani.

Član 8.

Odredbe ovog sporazuma mogu se dopunjavati i/ili menjati uz pisani pristanak Ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum ne primenjuje se na prava i obaveze Ugovornih strana koji proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

Član 10.

Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum sklapa se na period od pet (5) godina, a zatim se prećutno produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci pre isteka tekućeg perioda.

Sastavljeno u Beogradu, dana 27. aprila 2012. godine u dva orginalna primerka, svaki na srpskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Savet ministaraRepublike Albanije Ministar poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede Ministar poljoprivrede, hrane izaštite potrošača

Dušan Petrović Genc Ruli

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 broj: 018-3080/2012 od 26. aprila 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše Sporazum.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i ministar poljoprivrede, hrane i zaštite potrošača Republike Albanije Genc Ruli potpisali su navedeni sporazum u Beogradu, 27. aprila 2012. godine.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca Međunarodnih veterinarskih potvrda (sertifikata) i uzajamno obaveštavanje o njihovim izmenama i dopunama; uzajamno obaveštavanje o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka; razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja; razmenjivanje propisa i stručnih publikacija koje se odnose na oblasti veterinarstva; unapređivanje saradnje naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva, kao i saradnje dijagnostičkih i analitičkih laboratorija; uzajamna pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja; saradnja veterinarskih službi, uključujući i razmene veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi dve zemalje, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja; međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka ne zadovoljava veterinarsko- sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati; uslovi za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja; rešavanje spornih pitanja; nadležni organi za sprovođenje Sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

doprinesu razvoju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje;

saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobije pravni okvir, čime se stvaraju mogućnosti i za ostale segmente saradnje u oblasti poljoprivrede;

se stvore uslovi za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, kao i za razvoj naučnih i tehnoloških veza;

se stvori osnov za uspostavljanje poslovnih veza predstavnika poljoprivredno-prehrambene industrije dve zemlje;

se poveća obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i stvore uslovi za povećanje našeg izvoza.

3. Finansijske obaveze u izvršavanju međunarodnog ugovora

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Finansijska sredstva za realizaciju ovog sporazuma biće obezbeđena u okviru limita sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenog fiskalnom strategijom.

Ostavite komentar