108. sednica Vlade Republike Srbije, 14. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se mr Dušan Purtić za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9450/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Odbora za upravljanje Projektom izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine:

1. Vladan Zdravković,

2. Mirjana Filipović,

3. Hranislav Stojković,

4. mr Mirko Grubišić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9615/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

I

U Savet za rodnu ravnopravnost imenuju se za članove:

1. Vera Kurtić, predsednica Upravnog odbora Romske ženske mreže,

2. Lepojka Čarević Mitanovski, direktor organizacije za zaštitu prava i podršku žena sa invaliditetom „Iz kruga-Beograd”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9441/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

2. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija.

3. U Pregovaračku grupu za poreze imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Marjan Blešić, Ministarstvo finansija.

2

4. U Pregovaračku grupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Jelena Rančić, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

5. U Pregovaračku grupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Ivica Radović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Željka Dukić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Nada Milošević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

6. U Pregovaračku grupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Nenad Stošić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Cimbaljević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

7. U Pregovaračku grupu za carinsku uniju imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

3

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Tomić, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

3) za sekretara:

– Nadica Pantović, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

8. U Pregovaračku grupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Nada Mirković, Ministarstvo finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9501/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2. prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

3. Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija,

4. dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9499/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Branislav Prostran, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9514/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Utvrđuje se da je Vladislavu Cvetkoviću prestala dužnost direktora Agencije za privatizaciju, sa 9. septembrom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7826/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vida Uzelac za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7827/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ

I

U Upravni odbor Zavoda za transfuziju krvi Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Milenković iz Niša;

2. za članove:

1) Gordana Stanković, viša medicinska sestra iz Niša,

2) Ružica Petrović, medicinska sestra iz Niša,

3) dr Svetlana Miladinović, specijalista transfuziologije, Zavod za transfuziju krvi Niš,

4) dr Sanja Živković Đorđević, specijalista transfuziologije, Zavod za transfuziju krvi Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9610/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za transfuziju krvi Niš:

1. Miroljub Radovanović, predsednik,

2. dr Aleksandra Dobrosavljević, član.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za transfuziju krvi Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Ivan Stojanović, Zavod za sudsku medicinu, Niš;

2. za člana:

– Ivan Nikolić iz Niša.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9611/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Nenad Ilić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7967/2013-2

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Branko Radulović, doktor ekonomskih nauka iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7969/2013-2

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA U SMEDEREVU

I

Razrešava se Tomislav Stevanović dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Smederevu sa 18. novembrom 2013. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9645/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Nemanja Miljković dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7907/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se mr Vladimir Milenković za člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7910/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Bojan Bajčeta dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7911/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se mr Dušan Vasiljević za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7913/2013-1

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se dr Saša Jaćović dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, zbog imenovanja za direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9695/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA LEKOVE

I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Saša Jaćović za direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9696/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Razrešava se mr Vojislav Jovanović dužnosti načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9726/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Postavlja se Vladimir Petrović za načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9727/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA VLADE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SKUPŠTINE AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Rešenju o određivanju predstavnika Vlade koji obavljaju poslove Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 68/05), u tački I, podtačke 1), 2) i 3) menjaju se glase:

„1) Nikola Nikoloski, diplomirani ekonomista;

2) Tanja Nauparac, master političkih nauka;

3) Vladimir Milenković, magistar ekonomskih nauka;”.

Podtačka 5) menja se glasi:

„5) Aleksandar Stevanović, diplomirani ekonomista.”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9724/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Mr Petru Odoroviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Direkcije za železnice, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – sa 8. novembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9732/2013

U Beogradu, 14. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar