Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik PC”, br. 72/12 i 76/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O

KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU

Član 1.

U Uredbi o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik PC”, br. 75/12 i 123/12) u članu 2. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Kancelarija obavlja stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini koji se odnose na: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora; pripremu predloga akata Vlade; sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade; koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade, kao i druge poslove.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Direktor Kancelarije ima tri zamenika, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.”

Član 3.

U članu 5. stav 2. posle reči: „sektor.” dodaju se reči: „Jedan od pomoćnika direktora Kancelarije vrši poslove oficira za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9758/2013-1

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEAleksandar Vučić

Ostavite komentar