Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU RADA NA ISPUNjAVANjU OKVIRNIH KRITERIJUMA ZA LIBERALIZACIJU VIZNOG REŽIMA EVROPSKE UNIJE KA REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešava se Vladimir Todorić dužnosti člana Radne grupe za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji.

II

Imenuje se Vladimir Petronijević, savetnik potpredsednika Vlade za pravna pitanja Evropske unije, za člana Radne grupe za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3545/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o zaštiti srpske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Makedoniji i makedonske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 6/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM

I

Imenuje se Dejan Radenković za predsednika srpskog dela međuvladine Mešovite komisije sa Republikom Makedonijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3609/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Vesna Džinić dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3679/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vladislav Cvetković za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3680/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANjU

I

Razrešava se dr Tomislav Ilić dužnosti direktora Više tehničke tehnološke škole u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3740/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VISOKE ŠKOLE PRIMENjENIH STRUKOVNIH STUDIJA U VRANjU

I

Imenuje se prof. dr Zoran Janjić za vršioca dužnosti direktora Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3741/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U BEOGRADU

I

U Savet Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu imenuju se za članove iz reda predstavnika osnivača:

1. Zoran Đurđević, dipl. inženjer, direktor Sektora za poslovnu mrežu „Poštanska štedionica” AD, Beograd;

2. Slobodan Milosavljević, dipl. inženjer, direktor Interne revizije u „Telekom Srbija” AD, Beograd;

3. Dejan Jovanović, dipl. inženjer, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3748/2009

U Beogradu, 18. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar