Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Darko Krstić za vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9841/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešava se Bratislav Petković dužnosti predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9843/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Imenuje se Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja, za predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9844/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 – SUS, 30/10 i 107/12 – dr. zakon i „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 16/12), u tački I, podtačka 2), redni broj (3) menja se glasi:

„(3) Janićije Jeremić, sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike,”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9793/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO

I

Razrešava se Trivo Inđić dužnosti predsednika Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9905/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se doc. dr sci. med. Marina Nikitović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9908/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Radan Radoslav Džodić za vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9910/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se dr Božica Novaković dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se Novica Mihajlović za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9904/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. Miroslav Budeš, predsednik,

2. dr Jasminka Brkić, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. Dragan Čorbić;

2. za člana:

– Nikola Ilić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9907/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POSLOVNO NASTANJIVANJE I SLOBODU PRUŽANJA USLUGA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Ljiljana Stanković dužnosti zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9917/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POSLOVNO NASTANJIVANJE I SLOBODU PRUŽANJA USLUGA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Lidija Stojanović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9919/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Dmitar Popović, predsednik,

2. Jovan Jovanović, član,

3. Gordan Marković, član,

4. Goran Čolaković, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Ružić, dipl. pravnik, zamenik Zaštitnika građana gradske opštine Voždovac;

2) za članove:

(1) Aleksandra Kojić, dipl. pravnik, viši savetnik u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa,

(2) Vladimir Đokić, dipl. pravnik, saradnik u Kabinetu prvog potpredsednika Vlade,

(3) mr Spomenka Bilić, magistar prava, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9971/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAKˮ

I

Razrešava se dr Marko Kostić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlakˮ, na lični zahtev.

II

Imenuje se Goran Andrić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlakˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9970/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Milisav Čogurić dužnosti zamenika člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Imenuje se Vladimir Davidović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave, za zamenika člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9961/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA

I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Imenuje se prof. dr Ana Jovanović za direktora Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9960/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 169. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Razrešava se Vladana Jović dužnosti člana Visokog službeničkog saveta, zbog prestanka rada na položaju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9937/2013

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar