109. sednica Vlade Republike Srbije, 18. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Vera Mavrić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9389/2013

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se dr Snežana Janković za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9391/2013

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 29. avgusta 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9784/2013

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se prof. dr Žarko Obradović za zamenika predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9785/2013

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar