119. sednica Vlade Republike Srbije, 9. jul 2009. godine

Na osnovu člana 150. stav 1, a u vezi sa članom 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Zdravku Bisiću prestaje dužnosti člana Žalbene komisije Vlade, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4264/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE

ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Vesna Arsić za predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Ruminije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4282/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se doc. dr Dejan Radenković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Ilija Rosić za predsednika Nadzornog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4372/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE

I SERUME „TORLAK”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Ilija Rosić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se doc. dr Dejan Radenković za člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4244/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DOPUNI REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU

PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Rešenju o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) u tački II dodaje se stav 2. koji glasi:

„Predsednik Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruje u tom javnom preduzeću od 3. jula 2009. godine”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4319/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

Imenuje se Radojica Pešić za direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4314/2009

U Beogradu, 9. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar