Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Aleksandar Vesić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7571/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Aleksandar Vesić na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7574/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Željko Pantelić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7569/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Željko Pantelić na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7570/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Dragan Injac dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7575/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragan Injac na položaj sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7577/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Milanka Davidović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7249/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Nenad Katanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za poljoprivrednu politiku od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7252/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Antić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava, registre i matične knjige, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7530/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dragana Marković dužnosti vršioca dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7599/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragana Marković na položaj direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7601/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Momčilo Aleksić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Centar za velike poreske obveznike u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7520/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miroljub Ognjenović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Centar za velike poreske obveznike u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7605/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Nada Novosel za vršioca dužnosti pomoćnika direktora –glavnog inspektora u Poreskoj upravi – Sektor poreske policije u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7602/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se dr Miladin Kovačević za vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku od 16. jula 2015. godine, na tri meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7568/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 240. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12 i 45/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Ognjen Pantelić za vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7620/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se dr Milan Petković dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7632/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Imenuje se dr Milan Petković za direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7635/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Darijo Mačkić, predsednik,

2. Milan Bojović, član,

3. Vladimir Ristović, član,

4. Živorad Nastić, član,

5. Branislav Čanak,član,

6. mr Ivan Kovačević, član,

7. Vlada Andrić, član,

8. Vesna Kovačević Stanković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7590/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Darijo Mačkić, master inženjer informacionih tehnologija iz Beograda;

2) za članove:

(1) Milan Bojović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Vladimir Ristović, dipl. menadžer za poslovni industrijski menadžment iz Čačka,

(3) Živorad Nastić, dipl. ekonomista iz Aleksandrovca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7592/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 71. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS”, br. 25/15 i 50/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE

POSEBNOG KOLETIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kao predstavnici Vlade, imenuju se za članove:

1) Slavica Manojlović, viši savetnik u Ministarstvu finansija,

2) Tanja Milanović, samostali savetnik u Ministarstvu pravde,

3) Ivana Milinković, viši savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7573/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Imenuje se mr Maja Franković, viši konzervator u Centralnom institutu za konzervaciju, za člana Upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7488/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Dušan Purić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni razvoj, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7640/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Ognjen Pantelić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7655/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUME

I

Konstatuje se da Predragu Aleksiću prestaje mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” 25. juna 2015. godine.

II

Imenuje se Predrag Aleksić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” od 26. juna 2015. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7654/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Vranju:

1. Dušan Tomić, predsednik,

2. Srđan Jovanović, član,

3. Dragoljub Dekić, član,

4. Ivica Stojiljković, član,

5. Perica Nikolić, član,

6. Slobodan Filipović, član,

7. Staniša Stevanović, član,

8. Zorica Biljbić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7025/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Vranju imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Aritonović, dipl. pravnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dragana Arsić, dipl. pedagog,

(2) Ljubiša Stojanović, dipl. ekonomista;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Gordana Filipović, kožarski tehničar,

(2) Zoran Stanojević, radnik;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Slavica Krstić, socijalni radnik,

(2) Svetislav Aritonović, ekonomski tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7207/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešava se Miloš Todorović dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7657/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Slobodan Karanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7659/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7554/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vančo Božinov za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za geodetske radove od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7555/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Veselin Bakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7564/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Zoran Gajić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i inspekcijski nadzor od 16. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7562/2015

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar