139. sednica Vlade Republike Srbije, 3. septembar 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Radmila Jagodić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5331/2009

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se dr Zoran Marković dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5396/2009

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Boris Laštro za pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5397/2009

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

Razrešava se Dragan Andrejić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Petar Petrović, dipl. pravnik iz Jagodine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5461/2009

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 14. stav 1. Odluke o osnivanju Centralnog instituta za konzervaciju („Službeni glasnik RC”, broj 6/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

U Privremeni upravni odbor Centralnog instituta za konzervaciju imenuju se:

1. za predsednika:

– Darijan Mihajlović, pozorišni reditelj iz Beograda;

2. za članove:

1) Draginja Maskareli, dipl. istoričar umetnosti iz Beograda;

2) Marija Čoban, dipl. grafički dizajner iz Novog Sada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5511/2009

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar