Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje magistralnog gasovoda MG- 11

PREDLOG ZAKONA

O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNjE MAGISTRALNOG GASOVODA MG-11

Član 1.

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju putem ustanovljenja službenosti, radi izgradnje, odnosno prolaza magistralnog gasovoda MG-11 i pripadajućih razvodnih gasovoda RG 11-01, RG 11-02, RG 11-03 i RG-04, sa pratećim objektima, uključujući i postavljanje optičkog kabla za telemetriju, nadzor i daljinsko upravljanje gasovodnim sistemom, čija je izgradnja predviđena Prostornim planom Republike Srbije utvrđenim Zakonom o prostornom planu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 13/96) i Uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš-granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, broj 77/02), saglasno planovima detaljne regulacije donetim od strane skupština nadležnih jedinica lokalne samouprave.

Član 2.

„Jugorosgaz” a.d. Beograd određuje se za korisnika eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti i nepotpune eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1. ovog zakona.

„Jugorosgaz”, a.d. Beograd ima sva prava i obaveze korisnika eksproprijacije predviđene Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS i 20/09) i odredbama ovog zakona.

Član 3.

Predlog za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju putem ustanovljenja službenosti, za nepokretnosti za koje je javni interes utvrđen ovim zakonom, može se podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

U svemu ostalom što nije uređeno ovim zakonom primenjivanje će se Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS i 20/09).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE PREDLOGA ZAKONA

O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNjE MAGISTRALNOG GASOVODA MG-11

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 58. stav 2. i člana 97. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne, kao i da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sporazumom između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u izgradnji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) dogovorena je saradnja u izgradnji i eksploataciji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i realizaciji isporuka ruskog prirodnog gasa, kao i osnivanje u Saveznoj Republici Jugoslaviji akcionarskog društva od strane Ruskog akcionarskog društva „Gazprom” (RAO „Gazprom”) i jugoslovenskog preduzeća koje odredi jugoslovenska strana, u cilju projektovanja, izgradnje i finansiranja radova, eksploatacije pomenutih gasovoda i prodaje prirodnog gasa koji se transportuje tim gasovodima potrošačima u Saveznoj Republici Jugoslaviji i eventualno tranzita prirodnog gasa preko teritorije Savezne Republike Jugoslavije.

Članom 194. stav 4. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da su potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo pravnog poretka Republike Srbije, te da potvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom, iz čega proizilazi obaveza Republike Srbije da sprovede odredbe Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u izgradnji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

U skladu sa navedenim međunarodnim sporazumom osnovano je Akcionarsko društvo „Jugorosgaz” Beograd od strane RAO „Gazprom” i JP NIS – Naftna industrija Srbije, čiji je pravni sledbenik danas JP „Srbijagas” – Novi Sad, sa 25% vlasništva.

„Jugorosgaz” a.d. Beograd povereno je obavljanje delatnosti od opšteg interesa na trasi magistralnog gasovoda MG-09, MG-10 i MG-11, Zaključcima Vlade Republike Srbije, 05-broj 023-448/2007 od 18. januara 2007. godine i 05 broj 023-1204/2007 od 1. marta 2007. godine i ugovorima o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa, overenim kod Prvog opštinskog suda u Beogradu, Ov.br.37/07 od 24. januara 2007. godine i Ov.br. 257/07 od 6. marta 2007. godine.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je svojim aktom broj 011-00-295/09-01 od 31. avgusta 2009. godine, potvrdilo da je Prostornim planom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 13/96) i Uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, broj 77/02) utvrđen koridor gasovoda, njegova ukupna dužina (od Niša – GRČ Niš do granice sa Republikom Makedonijom iznosi oko 166 km), tehničke karakteristike po deonicama, kao i bliži uslovi za njegovu izgradnju, te stoga podržava aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje magistralnog gasovoda i s tim u vezi predlaže da se utvrdi javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, ukoliko to i Vlada Republike Srbije smatra prihvatljivim.

Izgradnjom magistralnog gasovoda MG-11 i pripadajućih razvodnih gasovoda RG 11-01, RG 11-02, RG 11-03 i RG-04, sa pratećim objektima, uključujući i postavljanje optičkog kabla za telemetriju, nadzor i daljinsko upravljanje gasovodnim sistemom obezbedilo bi se snabdevanja prirodnim gasom južne Srbije, obezbeđivanjem funkcionalnih veza razvodnog gasovoda preko priključnih stanica za sve opštinske i centre zajednice sela čime bi se podstakao i privredni razvoj ovog regiona.

Članom 2. Zakona o eksproprijaciji predviđeno je da se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje zakonom ili odlukom Vlade.

Imajući u vidu da „Jugorosgaz” a.d. ne ispunjava uslove iz člana 8. Zakona o eksproprijaciji da bude utvrđen za korisnika eksproprijacije za potrebe izgradnje ovog objekta energetske infrastrukture, potrebno je obezbediti pravni osnov za određivanje ovog društva za korisnika eksproprijacije. S obzirom na to da član 2. Zakona o eksproprijaciji predviđa mogućnost da se javni interes za eksproprijaciju utvrdi posebnim zakonom, predlaže se donošenje ovog zakona, kojim se utvrđuje postojanje javnog interesa za eksproprijaciju i stvaraju uslovi za realizaciju obaveza Republike Srbije iz navedenog međunarodnog ugovora i za izgradnju ovog značajnog objekta energetske infrastrukture.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1.

Članom 1. utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju putem ustanovljenja službenosti radi izgradnje, odnosno prolaza magistralnog gasovoda MG-11 i pripadajućih razvodnih gasovoda RG 11-01, RG 11-02, RG 11-03 i RG-04, sa pratećim objektima, uključujući i postavljanje optičkog kabla za telemetriju, nadzor i daljinsko upravljanje gasovodnim sistemom.

Član 2.

Ovim članom se utvrđuje da je korisnik eksproprijacije „Jugorosgaz” a.d. Beograd, kao i njegova prava i obaveze.

Član 3.

Ovim članom je, saglasno članu 25. stav 4. Zakona o eksproprijaciji, predviđeno da se predlog za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju putem ustanovljenja službenosti, za koje nepokretnosti je utvrđen javni interes ovim zakonom, može podneti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovim članom se uređuje da će se u svemu ostalom sve što nije uređeno ovim zakonom primenjivati Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS i 20/09).

Član 5.

Članom 5. predviđeno je da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije jer je sva potrebna sredstva obezbedio „Jugorosgaz” a.d. Beograd.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 164. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srbije neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se sprečilo nastupanje štetnih posledica zbog odlaganja početka izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 i pripadajućih razvodnih gasovoda RG 11-01, RG 11-02, RG 11-03 i RG-04, sa pratećim objektima, uključujući i postavljanje optičkog kabla za telemetriju, nadzor i daljinsko upravljanje gasovodnim sistemom i propuštanje građevinske sezone, što dalje uslovljava odlaganje rešavanja trajne potrebe snabdevanja potrošača prirodnim gasom opština južne Srbije i podsticanje privrednog razvoja ovog regiona.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE ZAKONA NA SNAGU

U skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, predlaže se da ovaj zakon stupi ranije na snagu, odnosno narednog dana od dana objavljivanja, radi sprečavanja nastupanja štetnih posledica zbog odlaganja početka izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 i pripadajućih razvodnih gasovoda RG 11-01, RG 11-02, RG 11-03 i RG-04, sa pratećim objektima, uključujući i postavljanje optičkog kabla za telemetriju, nadzor i daljinsko upravljanje gasovodnim sistemom, čime bi se propustila građevinska sezona, onemogućilo snabdevanje potrošača prirodnim gasom u južnoj Srbiji, podsticanje privrednog razvoja ovog regiona, tim pre što su obezbeđena finansijska sredstva za izgradnju navedenog gasovoda za tekuću budžetsku godinu.

Ostavite komentar