141. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Dragi Vidojević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1808/2014-1

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

Razrešava se dr Jagoš Raičević dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1605/2014

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

Imenuje se Dalibor Arbutina za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1606/2014

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik,

2. prof. dr Miroslava Samardžić, član,

3. Dragan Karović, član,

4. prim. dr Bojan Mandić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. prof. dr Dragan Đuričić, predsednik,

2. Dragoljub Vukadinović, član,

3. dr Lukas Rasulić, član.

III

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” („Službeni glasnik RS”, broj 10/14).

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1899/2014

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za javno zdravlje Kragujevac:

1. Mladen Filipović, predsednik,

2. Igor Ratković, član,

3. dr Dušan Vulović, član,

4. dr Tatjana Jocić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za javno zdravlje Kragujevac:

1. Marina Radojković, predsednik,

2. ass. mr sci. med. Vladimir Janjić, član,

3. dr Anđelija Deretić, član.

III

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac („Službeni glasnik RS”, broj 10/14).

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1898/2014

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar