Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU

„DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Stevan Jović dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5472/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU

„DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Stevan Jović za direktora Klinike za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5473/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 96. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09 i 36/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada, postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 7260/07 od 14. maja 2009. godine, donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Miodrag Radovanović dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine – sa 26. julom 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Vlade 24 broj: 119-4566/2007 od 26. jula 2007. godine, Miodrag Radovanović razrešen je dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine, na predlog ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Presudom Vrhovnog suda Srbije U. 7260/07 od 14. maja 2009. godine uvažena je tužba Miodraga Radovanovića i poništeno Rešenje Vlade 24 broj: 119-4566/2007 od 26. jula 2007. godine. Vrhovni sud Srbije utvrdio je da objavljivanjem izreke predmetnog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, bez označenja da se radi o izvodu iz izvornika rešenja, postoje dva posebna upravna akta sa istim evidencionim podacima o broju i datumu o istoj upravnoj stvari čime se u pravnom poretku stvara pravna nesigurnost te je naložio da se učinjene bitne povrede postupka otklone i donese novo rešenje.

Članom 96. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09 i 36/09-dr. zakon), propisano je da direktora Fonda, na predlog ministra, imenuje i razrešava Vlada.

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima.

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 7260/07 od 14. maja 2009. godine, a u cilju otklanjanja nepravilnosti do koje je došlo objavljivanjem samo izreke Rešenja Vlade 24 broj: 119-4566/2007 od 26. jula 2007. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj: 119-5368/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova – načelnik Sektora za zaštitu i spasavanje, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za vanredne situacije do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 17. maja 2007. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5526/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Konstatuje se da je Branislavu Radanoviću prestala dužnost vršioca dužnosti predsednika srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu 2. februara 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5570/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKO-MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Imenuje se prof. dr Atila Salvai, vršilac dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine”, Novi Sad, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5571/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Željko Vasiljević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5599/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Negovan Stanković za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5600/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA” U BEOGRADU

I

Razrešava se doc. dr Zoran Blagojević dužnosti direktora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5591/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA” U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr sci. med. dr Slobodan Slavković za direktora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5592/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Dušan Stanojević dužnosti vršioca dužnosti direktora Ginekološko akušerske klinike „Narodni front” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5597/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT” U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Dušan Stanojević za direktora Ginekološko akušerske klinike „Narodni front” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5598/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Niveska Božinović Prekajski dužnosti direktora Instituta za neonatologiju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5593/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Niveska Božinović Prekajski za direktora Instituta za neonatologiju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5594/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Dušan Novaković za načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5631/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

Goran Mihajlović, predsednik;

Milan Bjelaković, član;

Radiša Pavlović, član;

Pane Janković, član;

Srećko Dimitrijević, član;

Saša Čolić, član;

Verica Petković, član;

Vladimir Stefanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5495/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1. za predsednika:

– Radica Milivojević;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Zoran Andrejić, radnik;

2) Momir Pavlović, ekonomista;

3) Mirjana Nikolić, mašinski inženjer;

– predstavnici roditelja

1) Goran Savković, mašinski inženjer;

2) Jovan Jovanović, alatničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Marko Radovanović, vaspitač;

2) Miroslav Lević, šef Službe ishrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5496/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar