Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Ljubiša Sudimac dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Nenad Đunisijević za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5683/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Vlado Kovačević, dipl. inž. poljoprivrede iz Beograda;

2. za zamenika predsednika:

– Dejan Dokmanov, dipl. ekonomista iz Beograda;

3. za članove:

1) Bogdan Jovanović, dipl. ekonomista iz Subotice;

2) Goran Čolaković, ekonomista iz Bečeja;

3) Ivan Stančić, doktor veterinarske medicine iz Novog Sada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5640/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Jelena Pantelić Babić dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5713/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Vida Živković za direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5714/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE

I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE

I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Miroslav Savić dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5715/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE

I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE

I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Lucija Dujović za pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5716/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 125. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za zaštitu prava:

1. Saša Varinac, predsednik;

2. Jasmina Milenković, član;

3. Željko Grošeta, član.

II

U Komisiju za zaštitu prava imenuju se:

1. za predsednika:

– Borislav Galić, dipl. pravnik, JKP „Gradska čistoća”, Beograd;

2. za članove:

1) Željko Grošeta, dipl. pravnik iz Beograda;

2) Branislav Cvetković, dipl. pravnik, Uprava za javne nabavke;

3) Vuk Ranković, dipl. pravnik, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5777/2009

U Beogradu, 17. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar