Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORAGLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Gordani Stanić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde i državne uprave, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 30. aprilom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3021/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Ivanu Rasuliću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za registre, pravne i finansijske poslove, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 9. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3005/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se Slaviša Popović dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja istorije Jugoslavije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1773/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za javni nadzor nad obavljanjem revizije:

1. Ljubiša Milosavljević, predsednik, na lični zahtev,

2. Dragutin Dragojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1354/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

U Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragutin Dragojević, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za člana:

– Aleksandar Vajagić, dipl. pravnik iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1355/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešava se Zlatko Milikić dužnosti člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2129/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Konstatuje se da Vladanu Miloševiću prestaje mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja 3. aprila 2014. godine.

II

Imenuje se Vladan Milošević za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja od 4. aprila 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2926/2014

U Beogradu, 11. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar