Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na primeni modela razvoja elektronske uprave Republike Estonije („Službeni glasnik RS”, broj 17/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU RUKOVODIOCA, ZAMENIKA RUKOVODIOCA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIMENI MODELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE ESTONIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za koordinaciju aktivnosti na primeni modela razvoja elektronske uprave Republike Estonije:

1. Dušan Stojanović, rukovodilac,

2. Nebojša Vasiljević, zamenik rukovodioca,

3. Vanja Bukvić, sekretar.

II

U Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti na primeni modela razvoja elektronske uprave Republike Estonije imenuju se:

1) za rukovodioca:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika rukovodioca:

– Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave;

3) za sekretara:

– Nebojša Vasiljević viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12204/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

Razrešava se Dušan Pajin dužnosti člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, iz reda zaposlenih, na lični zahtev.

II

Imenuje se Nemanja Ninković, master inženjer elektrotehnike, za člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12195/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Gordana Plamenac dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12325/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Marija Labović za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12327/2015-1

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešava se Zoran Ćirović dužnosti člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Imenuje se Žarko Milićević, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12330/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Marko Marinković dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

II

Imenuje se Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12332/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Dejan Raketić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12341/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se Duško Babić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12358/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

„JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Imenuje se Duško Babić za direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12359/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA U LESKOVCU

I

Novici Iliću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12361/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Imenuje se Ivan Ilić za direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12363/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 14. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 66/13 i 94/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Imenuje se Vladimir Ćorić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12401/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešava se Milovan Ivanović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za restituciju.

II

Imenuje se Dragan Vujović, ekonomista iz Užica, za člana Upravnog odbora Agencije za restituciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12405/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Nenad Bjelogrlić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza sa 21. novembrom 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12413/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se Nenad Bjelogrlić za vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza od 22. novembra 2015. godine, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12416/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Dragan Popović dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

II

Imenuje se Aleksandra Pavićević, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12427/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Mr Jeleni Popović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, zbog prestanka radnog odnosa pismenim otkazom – od 2. oktobra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10861/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se ass. dr sci. med. Marko Ercegovac dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12418/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Slavković dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

II

Imenuje se ass. dr sci. med. Marko Ercegovac, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, za predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12419/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Mojsije Anđić,

2. Igor Skulić.

II

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1) dr Dragana Nedić, Institut za rehabilitaciju,

2) Tea Komatina, Institut za rehabilitaciju.

III

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Insituta za rehabilitaciju („Službeni glasnik RS”, broj 89/15).

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12420/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar