217. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2010. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Goran Pitić dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-698/2010

U Beogradu, 29. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Branimir Dimitrijević dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-734/2010

U Beogradu, 29. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Aleksandar Vlahović dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-744/2010

U Beogradu, 29. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA EKONOMIJE I

REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Igor Brkanović dužnosti pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-773/2010

U Beogradu, 29. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar