Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banca Intesa“ AD Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST „BANCA INTESA” A.D. BEOGRAD

PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom odobrenom od strane „Banca Intesa” a.d. Beograd, ulica Milentija Popovića 7, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac), u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 170.000.000 (slovima: stosedamdeset miliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist Zajmodavca, na ime obaveza iz ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. 00-420-1303052.3 i br. 00-420-1303056.6 zaključenih između Zajmodavca i Zajmoprimca, dana 13. januara 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovor).

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Zajmodavcu, odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu Garancije da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno u skladu sa Ugovorom.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Zajmodavac će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Zajmodavcu u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama Ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac) po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u članu 8. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu između Zajmodavca i Zajmoprimca, zaključenim 13. januara 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Članom 8. Ugovora o kreditu povlačenje sredstava kredita u iznosu od 120.000.000 EUR (slovima: stodvadeset miliona evra) i 50.000.000 EUR (slovima: pedeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti, po kupovnom kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše Zajmoprimca uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije na celokupan iznos kredita u korist Banke.

Sredstva ovog kredita biće upotrebljena za refinansiranje kratkoročnih obaveza prema komercijalnim bankama i finansiranja održavanja tekuće likvidnosti i dodatnih investicija. Izdavanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama u iznosu od 170.000.000 EUR (slovima: stosedamdest miliona evra) za refinansiranje dospelih obaveza Zajmoprimca predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 4,80% na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 1,20% od ukupnog iznosa kredita;

– naknada za prevremenu otplatu kredita iznosi, ukoliko se prevremena otplata vrši iz sredstava pribavljenih od druge banke ili finansijske institucije, 1% od iznosa koji se prevremeno otplaćuje;

– minimalni iznos tranše 5.000.000 EUR (slovima: pet miliona evra);

– maksimalni iznos tranše 60.000.000 EUR (slovima: šesdeset miliona evra) za kredit od 120.000.000 EUR (slovima: stodvadeset miliona evra);

– period počeka 36 meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate 96 meseci;

– otplata kredita je u tromesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Zajmoprimca po zaduženju kod Zajmodavca, u iznosu od 170.000.000 EUR (slovima: stosedamdeset miliona evra) u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu zaključenog između Zajmodavca i Zajmoprimca.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđaju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o kreditu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar