Odluka o izmenama i dopunama Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

1. U Strategiji razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/09), u poglavlju VI. ZNAČENjE SKRAĆENICA, posle alineje: „MF-UC Ministarstvo finansija – Uprava carina”, dodaju se tri nove alineje:

„MF-UT Ministarstvo finansija – Uprava za trezor

MO Ministarstvo odbrane

MOS Ministarstvo omladine i sporta”.

2. Poglavlje VII. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE, zamenjuje se novim poglavljem VII. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE, koje je odštampano uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

3. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 021-654/2010

U Beogradu, 28. januara 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETAR Tamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

4100310.007.doc/17

Prioritet Aktivnosti Nosioci aktivnosti Rok 1.1. IKT infrastruktura Snimanje stanja IKT resursa u organima vlasti i uspostavljanje redovnog praćenja stanja IKT resursa. RZIIUZZPROMTIDRZSMK maj 2010. Izrada projekta i predloga institucionalnog okvira za Državnu komunikacionu mrežu. MTID jun 2010. Uspostavljanje Državne komunikacione mreže. MTID jun 2012. Utvrđivanje opštih pravila korišćenja IKT resursa u državnoj upravi. RZIIUZZPROMTID mart 2010. Izrada tehničke specifikacije ciljnog stanja RMRO. UZZPROMTID mart 2010. Podizanje kapaciteta središnjeg dela Računarske mreže republičkih organa upotrebom optičkih vlakana. UZZPROMTID mart 2010. Izrada plana mera za korišćenje resursa pojedinih sektorskih računarskih mreža za potrebe drugih sektorskih računarskih mreža i perifernog dela RMRO, kao i mera za korišćenje resursa računarskih centara u okviru pojedinih organa za potrebe drugih organa. UZZPRO MTIDRZIIMF-UT mart 2010. Definisanje standarda za izgradnju računarskih mreža u jedinicama lokalne samouprave. RZIIMTID mart 2010. Izgradnja računarskog centra na lokaciji Palata Srbija. UZZPROMTID juli 2010. Rekonstrukcija računarskog centra na lokaciji Nemanjina 22-26. UZZPROMTID avgust 2010. 1.2. Elektronski identitet, elektronski potpis i elektronski dokument Uspostavljanje sertifikacionog tela MUP koje izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate na ličnim kartama. MUPMTID mart 2010. Donošenje podzakonskih akata na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu. MTID decembar 2009. Izrada Nacrta zakona o opštem upravnom postupku kojim bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata. MDULS mart 2010. Izrada Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi i podzakonskih akata na osnovu tog zakona kako bi se obuhvatila upotreba i čuvanje elektronskih dokumenata. MKMTIDMDULS decembar 2010. Izmena Poslovnika Vlade kako bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata. RSZ mart 2010. Izmena propisa o kancelarisjkom poslovanju kako bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata i utvrđivanje standarda za formate elektronskih dokumenata. MDULSRZIIMTIDMK decembar 2010. Dogradnja modula Informacionog sistema Vlade za kreiranje plana rada Vlade i izveštaja o radu Vlade sa integrisanim sistemom praćenja i realizacije zaključaka Vlade i sistemom za generisanje analitičkih izveštaja. GSVRZIIMTIDUZZPRO oktobar 2010. Uspostavljanje Centralnog sistema za elektronsku razmenu dokumenata republičkih organa. UZZPROMTID decembar 2010. Realizacija pilot projekta sistema za elektronsko kancelarijsko poslovanje. RZIIUZZPROMTIDMK decembar 2010. 1.3. Elektronske službene evidencije Uspostavljanje centralnog sistema za pristup službenim evidencijama inicijalno povezanog sa određenim evidencijama i organima koji pristupaju tim evidencijama. RZIIMDULSMTIDMK decembar2010. Utvrđivanje standarda za vođenje službenih evidencija u elektronskoj formi i povezivanje sa centralnim sistemom za pristup službenim evidencijama. RZIIMTIDMK decembar 2010. Izrada plana za prelazak pojedinih službenih evidencija u elektronsku formu vođenja i njihovo povezivanje sa centralnim sistemom za pristup službenim evidencijama. RZIIMDULSMTIDMK mart 2011. Uspostavljanje rečnika podataka svih službenih evidencija u elektronskoj formi (rečnik podataka informacionog sistema u smislu Zakona o informacionom sistemu Republike Srbije). RZII mart 2011. Uspostavljanje elektronskog katastra nepokretnosti i prava na nepokretnostima. RGZ decembar 2010. Uspostavljanje elektronskog adresnog registra. RGZ decembar 2010. 7. Uspostavljanje Evidencije vojnih nepokretnosti. MO decembar 2010. 1.4. Katalizatori razvoja e-uprave Uspostavljanje portala za standarde interoperabilnosti u e-upravi. RZII decembar 2010. Izrada standarda za sistem elektronske pošte u organima vlasti. RZIIUZZPROMTIDMK mart 2010. Izrada standarda za tehnička rešenja veb prezentacija i elektronskih servisa organa vlasti. RZIIUZZPROMTIDMK mart 2010. Analiza sigurnosti u oblasti primene IKT na svim nivoima organa vlasti i izrada predloga mera za unapređenje sigurnosti. RZIIMUPMTIDUZZPROMO maj 2010. Izrada propisa kojim se uređuju uslovi za koordinirano planiranje i sprovođenje IKT projekata u organima vlasti. MTIDRZIIUZZPROMDULS decembar 2010. Izrada nacionalnog okvira interoperabilnosti. RZIIMTIDMDULS decembar 2011. Izrada Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti. MUPMTIDMO decembar 2010. Izrada Predloga strategije razvoja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. RGZMO mart 2010. Izrada godišnjeg izveštaja o sprovođenju Strategije. MTID 11. jun svake godine u toku realizacije strategije 2.1. Automatizacija međuresorskih procesa bazirana na razmeni struktuiranih elektronskih dokumenata Utvrđivanje opštih standarda za razmenu struktuiranih dokumenata u organima vlasti. RZIIMTIDMK jun 2010. Realizacija sistema razmene struktuiranih dokumenata u organima vlasti sa automatizacijom određenih procesa. RZIIMTIDMK mart 2011. 2.2. Reforma postupaka Izmene zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. MDULS jun 2012. Izmena propisa o kancelarijskom poslovanju radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. MDULS jun 2012. 3.1. Portal e-uprave i zajedničke elektronske usluge Nadgradnja portala e-uprave www.euprava.rs. RZII mart 2010. Uspostavljanje nacionalnog geoportala. RGZ decembar 2011. Uspostavljanje geoportala VS i MO. MO decembar 2011. Realizacija zajedničke usluge elektronskog plaćanja. RZIIMFMF-UT decembar 2010. Realizacija zajedničke usluge autentikacije na bazi kvalifikovanih elektronskih sertifikata. RZIIMTID mart 2010. Realizacija zajedničke usluge elektronskih obrazaca. RZII mart 2010. 3.2. Pojedinačni elektronski servisi Realizacija jedinstvenog elektronskog šaltera za poreskog obveznika. MF-PU jun 2011. Realizacija elektronskog servisa za izdavanje dozvola iz oblasti životne sredine (uključujući i izveštavanje).Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje građevinskih dozvola. MŽSPPRGZorgani jedinice lokalne samouprave decembar 2011. Realizacija elektronskih servisa u vezi doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje za zaposlene (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). MF-PUPIORZZO jun 2011. Prva faza  realizacije elektronskog servisa za registraciju novog privrednog subjekta. Realizacija principa jedinstvenog šaltera. APR maj 2009. Druga faza  realizacije elektronskog servisa za registraciju novog privrednog subjekta. Potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju, izveštavanju o statusu predmeta i dostavljanju rešenja o registraciji. APR jun 2010.  Realizacija elektronskog servisa za prijavu poreza na dobit preduzeća (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). MF-PU jun 2011. Realizacija elektronskog servisa za prijavu poreza na dodatu vrednost (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). MF-PU jun 2011. Unapređenje elektronskog servisa za podnošenje carinskih deklaracija. MF-UC decembar 2010. Uspostavljanje portala spoljnotrgovinskog poslovanja sa potpunim informacijama o svim potrebnim dozvolama i procedurama MERR jun 2010. Uspostavljanje jedinstvenog elektronskog šaltera za spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa preporukama Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN Economic Commission for Europe). MERR jun 2011. Realizacija sistema elektronskih javnih nabavki. RZIIMF-UJN decembar 2010. Realizacija elektronskog servisa za registar hipoteka. RGZ decembar 2010. Realizacija sistema za elektronsko podnošenja podataka Republičkom zavodu za statistiku. RZS decembar 2011. Izrada novog Portala Nacionalne službe za zapošljavanje. NSZ decembar 2010. Realizacija elektronskih servisa za ostvarivanje zakonom propisanih prava iz oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom. MRSPcentri za socijalni radustanove socijalne zaštiteorgani jedinica lokalne samouprave decembar 2011. Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje ličnih dokumenata (lična karta, pasoš i vozačka dozvola) do nivoa koji je limitiran obaveznim prisustvom građana radi identifikacije i uzimanja biometrijskih podataka. MUPMSP decembar 2011. Realizacija elektronskih servisa registracije motornih vozila (novih, korišćenih i uvezenih) koji ne zahteva fizički dolazak građana u slučaju produžetka registracije vozila. MUPMSP decembar 2011. Javne biblioteke (realizacija e-pristupačnosti kataloga i alata za pretragu publikacija). MKNBLSJavne biblioteke decembar 2011. Uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga kao preduslova daljeg razvoja elektronskog servisa za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, bez obzira na mesto nadležnosti organa. MDULSorgani jedinica lokalne samoupraveMSP decembar 2011. Realizacija elektronskog servisa prijave na konkurs za upis na visokoškolske ustanove. Izrada portala visokog obrazovanja sa informacijama o svim akreditovanim visokoškolskim ustanovama i uslovima za upis. MProVisoko-školske ustanove decembar 2010. Realizacija elektronskog servisa za podnošenje prijave promene adrese stana. MUP decembar 2011. Realizacija elektronskog servisa za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana (potpun e-servis u podnošenju prijava i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). MF-PU jun 2011. Realizacija elektronskih servisa vezanih za pružanje zdravstvenih usluga (interaktivni saveti u vezi sa dostupnošću usluga u različitim zdravstvenim ustanovama, zakazivanje pregleda i slično). MZZdravstvene ustanove decembar 2011. Realizacija elektronskog servisa za podnošenje prijava organu nadležnom za policijske poslove. MUP decembar 2011. Realizacija elektronskog servisa za upravljanje javnim finansijama i pripremu budžeta za indirektne korisnike budžetskih sredstava. MFMF-UT decembar 2011 Realizacija elektronskih servisa za sistem podrške implementaciji fondova EU. MF jun 2010. Realizacija elektronskog servisa za integrisanu kontrolu granica. MUP jun 2010. Izrada Internet portala za mlade. MOS maj 2010. 29.Realizacija elektronskog servisa za pristup informacijama izRegistra sportskih objekata u Republici Srbiji. MOS mart 2010. 30.Realizacija sveobuhvatnog elektronskog servisa za obračun zarada u javnom sektoru. MF-UT decembar 2011. 4.1. Informatička pismenost i veštine službenika Utvrđivanje standarda za znanja i veštine državnih službenika u oblasti korišćenja IKT i izrada plana mera za primenu tih standarda. SUKMTIDMDULSRZIIUZZPRO avgust 2010. 4.2. Zapošljavanje IKT stručnjaka Utvrđivanje uslova za unutrašnje uređenje organa državne uprave koji se odnose na poslove podrške primeni IKT u radu organa. MDULSMTIDSUKMF decembar 2010.

Ostavite komentar