262. sednica Vlade Republike Srbije, 20. maj 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Vukica Bućković dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3602/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Vukica Bućković na položaj pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3603/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Peć imenuju se:

1) za predsednika:

– Milivoje Ribać, medicinski tehničar, Skupština opštine Klina;

2) za članove:

(1) Janko Petrović, viši finansijski menadžer, opština Klina;

(2) Milisav Dašić, dipl. inž. elektrotehnike, Srednja tehnička škola Peć;

(3) Dušan Portić, student iz Goraždevca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3556/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Peć imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Jovović, student iz Goraždevca;

2) za članove:

(1) Nenad Dakić, ekonomski tehničar;

(2) Zvonko Maksić, tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3557/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIZREN

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Prizren imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Nakalamić, automehaničar iz Orahovca;

2) za članove:

(1) Dragana Čukarić, farmaceutski tehničar, Zdravstveni centar Prizren;

(2) Slađana Šarić, tehničar iz Orahovca;

(3) Lidija Vuličević, student iz Kline.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3570/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIZREN

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Prizren imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivana Antić, student iz Orahovca;

2) za članove:

(1) Živorad Vasiljević, mašinski tehničar, „Orvin” Orahovac;

(2) Zorica Moravčević, ekonomski tehničar, „Orvin” Orahovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3571/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 82, a u vezi sa članom 45. stav 4. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. Vera Pavlović Lončarski, predsednik;

2. Vesna Ćirić, član;

3. Branislav Orlić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3596/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivana Filipović, dipl. inž. arhitekture, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2) za članove:

(1) Risto Mihić, dipl. vajar iz Beograda;

(2) Brana Stojković Pavelka, dipl. inž. arhitekture, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3597/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se prim. dr sci. Nada Babović dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se prim. dr sci. med. Ivan Popov, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, za člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3690/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Sonja Zigova Kovačević na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3687/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

U ODBOR ZA KOORDINACIJU ZA REPUBLIKOM SRPSKOM

I

U Odbor za koordinaciju za Republikom Srpskom imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2. za članove:

1) Neda Mijatović Bojanović, rukovodilac Grupe za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) Radislav Momirov, načelnik Odeljenja za zaštitu prirode u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3718/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

U Upravni odbor Pravosudne akademije imenuju se za članove:

1) Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

2) Jovan Ćosić, načelnik Odeljenja za normativne poslove i međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde;

3) Mirko Milovanović, programski koordinator u Pravosudnoj akademiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3741/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

U Upravni odbor Agencije za bezbednost saobraćaja imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milan Janić, dipl. matematičar iz Bora;

2) za članove:

(1) mr Miroslav Božović, dipl. inženjer saobraćaja, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu;

(2) Dragan Pucarević, dipl. inženjer saobraćaja iz Valjeva;

(3) Lazar Vujić, dipl. inženjer poljoprivrede iz Bajine Bašte;

(4) Vladimir Rebić, dipl. pravnik, Uprava za bezbednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3750/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za naučni i tehološki razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vera Dondur, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Sanja Vraneš, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd;

(2) akademik dr Zoran Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd;

(3) dr Vesna Matović, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd;

(4) akademik dr Stevan Pilipović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

(5) dr Miodrag Petković, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

(6) dr Miloš Đuran, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

(7) akademik Nikola Tasić, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti;

(8) akademik Ljubisav Rakić, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti;

(9) dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

(10) Aleksandar Jovanović, direktor Advanced Risk Technologies (R-Tech), Nemačka;

(11) pukovnik akademik Miodrag Čolić, Vojnomedicinska akademija;

(12) Slobodan Spasović, direktor CINI d.o.o. Čačak;

(13) Miodrag Babić, predsednik „Hemofarm” i potpredsednik Grupe Stada, Vršac;

(14) Miroslav Bogićević, generalni direktor Farmakom M.B. d.o.o. Šabac;

(15) Ćel Morten Jonsen, predsednik Saveta stranih investitora;

(16) Goran Pitić, potpredsednik Saveta stranih investitora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3756/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Slavica Totić dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3800/2010

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar