Predlog zakona o sudskim veštacima

PREDLOG ZAKONA

O SUDSKIM VEŠTACIMA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa i brisanja pravnih lica koja obavljaju veštačenje, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju veštačenje.

Član 2.

Poslovi veštačenja, u smislu ovog zakona, predstavljaju aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Član 3.

Veštačenje obavljaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom, državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove.

Član 4.

Veštaka imenuje i razrešava ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar).

Ministar odlučuje i o upisu i brisanju pravnih lica u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja.

Član 5.

Veštak ima pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad.

II. USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVA VEŠTAČENjA

Član 6.

Fizičko lice može biti imenovano za veštaka ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:

1) da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

3) da poseduje stručno znanje i praktična iskustva u određenoj oblasti veštačenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za veštaka može biti imenovano lice koje ima najmanje završenu srednju školu, ako za određenu oblast veštačenja nema dovoljno veštaka sa stečenim visokim obrazovanjem.

Član 7.

Stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast veštačenja kandidat za veštaka dokazuje objavljenim stručnim ili naučnim radovima, potvrdom o učešću na savetovanjima u organizaciji stručnih udruženja, kao i mišljenjima ili preporukama sudova ili drugih državnih organa, stručnih udruženja, naučnih i drugih institucija ili pravnih lica u kojima je kandidat za veštaka radio, odnosno za koje je obavljao stručne poslove.

Kandidat za veštaka sa naučnim zvanjima nije dužan da dostavlja dokaze iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Fizičko lice može obavljati veštačenja pod uslovom da je upisano u Registar veštaka.

Član 9.

Pravno lice može obavljati veštačenja ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja u odgovarajućoj oblasti;

2) da su u tom pravnom licu zaposlena lica koja su upisana u Registar veštaka.

U ime pravnog lica poslove veštačenja mogu obavljati samo lica iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

Član 10.

Veštačenje mogu obavljati i državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove (fakulteti, instituti i sl.).

Organi i ustanove iz stava 1. ovog člana određuju jednog ili više stručnjaka odgovarajuće specijalnosti koji će obavljati veštačenje ili obrazuju komisije sastavljene od naučnih ili stručnih radnika koji su kod njih zaposleni.

III. POSTUPAK IMENOVANjA I RAZREŠENjA

Član 11.

Postojanje potrebe za veštacima za određene oblasti veštačenja predsednici prvostepenih sudova dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministarstvo).

Ministar objavljuje javni poziv za imenovanje veštaka u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici ministarstva, kada utvrdi da je nedovoljan broj veštaka za određenu oblast veštačenja.

Član 12.

Zahtev za imenovanje sa prilozima kojima se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje veštačenja kandidat za veštaka podnosi ministarstvu.

U zahtevu se navode lični podaci, zvanje, radna biografija, oblast veštačenja i uža specijalnost.

Član 13.

Rešenje o imenovanju veštaka donosi ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana osnov je za upis u Registar veštaka.

Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za imenovanje, kandidat za veštaka može pokrenuti upravni spor.

Član 14.

Rešenje o imenovanju veštaka sadrži prezime, ime jednog roditelja i ime veštaka, njegovo prebivalište i adresu, zvanje, oblast veštačenja i užu specijalnost veštaka.

Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici ministarstva.

Član 15.

Veštak ima pečat pravougaonog oblika, veličine 4,5 x 2,5 cm, koji sadrži ime i prezime veštaka, njegovo prebivalište i oblast veštačenja.

Član 16.

Ministarstvo vodi Registar veštaka.

U Registar veštaka unose se sledeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog roditelja i ime veštaka, njegovo prebivalište, adresa i telefonski broj, zvanje, oblast veštačenja i uža specijalnost, broj i datum rešenja o imenovanju, odnosno razrešenju veštaka.

Registar veštaka vodi se u elektronskom obliku i javno je dostupan preko internet stranice ministarstva.

Pored Registra veštaka, ministarstvo vodi i zbirku isprava za svakog veštaka. U zbirci isprava čuvaju se dokumenta na osnovu kojih je izvršen upis u Registar veštaka, kao i prijave podnete protiv veštaka, rešenja o izrečenim novčanim kaznama i predlozi za razrešenje veštaka.

Član 17.

Veštak je dužan da o promeni podataka iz člana 16. stav 2. ovog zakona obavesti ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana promene podatka.

Član 18.

Sud, odnosno organ koji vodi postupak prati rad veštaka i o svojim primedbama i novčanim kaznama koje su izrečene veštaku obaveštava ministarstvo.

Obrazloženi predlog za razrešenje veštaka zbog neurednog ili nesavesnog veštačenja može podneti sud, organ koji vodi postupak, odnosno stranke ili drugi učesnici u sudskom ili drugom postupku.

Član 19.

Veštak će biti razrešen:

1) ako to zatraži;

2) ako se utvrdi da nisu postojali, odnosno da su prestali uslovi na osnovu kojih je imenovan;

3) ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za vršenje poslova veštačenja;

4) ako mu bude izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u oblasti u kojoj obavlja veštačenje;

5) ako mu na osnovu sudske odluke bude oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost;

6) ako se na način propisan zakonom utvrdi da je izgubio radnu sposobnost;

7) ako u roku iz člana 17. ovog zakona ne obavesti ministarstvo o promenama podataka koji se unose u Registar veštaka;

8) ako neuredno ili nestručno obavlja veštačenje.

Veštak neuredno obavlja veštačenje ako neopravdano odbija da veštači, ne odaziva se na pozive suda ili drugog organa koji vodi postupak, ne obavi veštačenje u roku koji određen i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Veštak nestručno obavlja veštačenje ako daje nepotpune, nejasne, protivrečne ili netačne nalaze.

Član 20.

Veštak ne može obavljati veštačenja ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova veštačenja, dok ovaj postupak traje.

O pokretanju krivičnog postupka protiv veštaka organ koji vodi postupak bez odlaganja obaveštava ministarstvo.

Po pravnosnažnom okončanju krivičnog postupka, sud o njegovom ishodu obaveštava ministarstvo.

Član 21.

Protiv rešenja o razrešenju veštak može pokrenuti upravni spor.

Veštak koji je razrešen briše se iz Registra veštaka, a rešenje o razrešenju veštaka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PRAVNA LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE VEŠTAČENjA

Član 22.

Pravna lica podnose zahtev za upis u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja (u daljem tekstu: Registar pravnih lica), koji vodi ministarstvo.

Rešenje o upisu u Registar pravnih lica donosi ministar.

Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za upis u Registar pravnih lica može se pokrenuti upravni spor.

Registar pravnih lica vodi se u elektronskom obliku i javno je dostupan preko internet stranice ministarstva.

Član 23.

Rešenje o upisu u Registar pravnih lica sadrži naziv i sedište pravnog lica za obavljanje poslova veštačenja, broj telefona, oblast veštačenja i užu specijalnost.

Rešenje o upisu u Registar pravnih lica objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici ministarstva.

Član 24.

U Registar pravnih lica unose se sledeći podaci: redni broj upisa, naziv i sedište pravnog lica, broj telefona, imena veštaka zaposlenih u pravnom licu sa oblasti veštačenja i užom specijalnošću, broj i datum rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa, broj i datum rešenja o brisanju iz registra.

Pravno lice je dužno da o promeni podataka iz stava 1. ovog člana obavesti ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana promene podatka.

Član 25.

Pravno lice briše se iz Registra pravnih lica ako prestanu da postoje uslovi predviđeni članom 9. ovog zakona, ako ne dostavi podatke koji se unose u Registar pravnih lica u roku propisanom članom 24. stav 2. ovog zakona i ako neuredno ili nestručno obavlja veštačenje.

Pravno lice neuredno ili nestručno obavlja veštačenje kada veštaci zaposleni u tom pravnom licu neuredno ili nestručno obavljaju veštačenje u smislu člana 19. st. 2. i 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana pravno lice može pokrenuti upravni spor.

V. PRAVA I OBAVEZE VEŠTAKA

Član 26.

Visina i način naknade troškova i visina nagrade za veštačenje određuju se u skladu sa propisom kojim je uređena naknada troškova u sudskim postupcima.

Član 27.

Veštak je dužan da se pridržava rokova određenih rešenjem suda i da veštačenje obavlja savesno i nepristrasno.

Član 28.

Veštak je dužan da čuva tajnost podataka koje je saznao obavljajući poslove veštačenja.

Član 29.

Odredbe o pravima i obavezama veštaka shodno se primenjuju i na pravna lica koja obavljaju poslove veštačenja.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Imenovanje veštaka izvršiće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministar obajvljuje javni poziv za imenovanje veštaka u skladu sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Veštacima koji su upisani u Registar stalnih veštaka prestaje svojstvo veštaka ako do isteka roka iz stava 1. ovog člana ne budu imenovani za veštake po odredbama ovog zakona.

Pravna lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala poslove veštačenja mogu da obavljaju ove poslove najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a nakon isteka tog roka – ako ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Član 31.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o uslovima za obavljanje poslova veštačenja („Službeni glasnik SRS”, br. 16/87 i 17/87 – ispravka).

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o sudskim veštacima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U dosadašnjoj praksi sudova uočeno je mnogo nedostataka i problema u vezi sa radom veštaka. Imajući u vidu značaj veštaka u sudskom postupku, odnosno potrebu za njihovim stručnim znanjem kojim sud ne raspolaže, potrebno je doneti zakon kojim se na drugačiji način uređuju uslovi za obavljanje poslova veštačenja kao i postupak imenovanja i razrešenja veštaka. Pored toga važeći Zakon o uslovima za obavljanje poslova veštačenja donet je još 1987. godine i sadrži zastarela i anahrona rešenja, pa je i iz tog razloga neophodno doneti nov zakon.

Uslovi za obavljanje poslova veštačenja moraju biti tako postavljeni da obezbede imenovanje najstručnijih lica za pojedine oblasti veštačenja. Stoga su predviđeni viši kriterijumi, kako u pogledu stručne spreme, tako i u pogledu radnog iskustva, stručnog znanja i praktičnih iskustava u struci.

Pored toga, budući da je obavljanje veštačenja od uticaja na efikasnost i kvalitet rada suda, potrebno je izričito predvideti ovlašćenje suda da podnese predlog za razrešenje veštaka koji nestručno i neuredno obavlja veštačenja. Naime, prateći rad veštaka, sud je u mogućnosti da najbolje oceni njegove stručne i profesionalne kvalitete.

Takođe, predlaže se da ministar nadležan za poslove pravosuđa, sagledavajući potrebe sudova, objavljuje javni poziv za imenovanje veštaka. Time će se postići adekvatan broj veštaka i pravilnija raspoređenost u pojedinim oblastima veštačenja.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uvodnim odredbama Zakona (čl. 1-5) definisani su poslovi veštačenja kao aktivnosti kojima se sudu pružaju potrebna stručna znanja pri utvrđivanju pravno relevantnih činjenica. Takođe, određeno je da veštačenje mogu obavljati fizička i pravna lica, državni organi, kao i naučne i stručne ustanove. Veštaka imenuje i razrešava ministar nadležan za pravosuđe.

Čl. 6-10. Zakona predviđaju se uslovi za obavljanje poslova veštačenja. Pored opštih uslova za rad u državnim organima, fizičko lice mora da ispuni i sledeće uslove da bi bilo imenovano za veštaka: da ima odgovarajuću visokoobrazovanje, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, stručno znanje i praktična iskustva. Stručno znanje i praktično iskustvo dokazuju se i objavljenim stručnim i naučnim radovima, kao i mišljenjima i preporukama sudova, drugih državnih organa i institucija. Pravno lice može obavljati veštačenje ako je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja u odgovarajućoj oblasti i ako ima zaposlene koji su upisani u Registar veštaka. Osim fizičkih i pravnih lica, veštačenja mogu obavljati i državni organi, naučne i stručne ustanove.

Postupak imenovanja i razrešenja veštaka (čl. 11-14) predviđa novine u odnosu na postojeća zakonska rešenja. Naime, ministar objavljuje javni poziv za imenovanje veštaka, u skladu sa potrebama sudova. Kandidat za veštaka podnosi zahtev za imenovanje, sa prilozima kojima se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova veštačenja. O zahtevu za imenovanje odlučuje ministar, protiv čijeg rešenja je dozvoljeno vođenje upravnog spora. Zakonom je određena sadržina zahteva za imenovanje kao i rešenja o imenovanju veštaka. Novim zakonskim rešenjem predlaže se da veštak ima pečat (član 15). O imenovanim veštacima evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa putem Registra veštaka, koji se vodi u elektronskom obliku i dostupan je javnosti preko internet stranice ministarstva.

Zakonom je određeno da postupak za razrešenje veštaka zbog neurednog ili nestručnog veštačenja mogu podneti sud ili drugi organ koji vodi postupak, kao i stranke i drugi učesnici u sudskom ili drugom postupku, a takođe je određeno i šta se smatra takvim vršenjem veštačenja. Osim ovog, predviđeni su i drugi razlozi za razrešenje: nepostojanje uslova za imenovanje, osuda za određena krivična dela, izrečena zaštitna mera obavljanja određene delatnosti i gubitak poslovne ili radne sposobnosti i dr. Veštak će se razrešiti i na sopstveni zahtev (čl. 18. i 19). Protiv rešenja kojim se razrešava, veštak može pokrenuti upravni spor (član 21).

Čl. 22-25. Zakona sadrže odredbe o pravnim licima koja vrše poslove veštačenja. Predviđeno je da ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja. O zahtevu pravnog lica za upis u Registar odlučuje ministar. Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, preciziraju se razlozi za brisanje pravnog lica iz registra: ako prestane da ispunjava uslove potrebne za vršenje poslova veštačenja, ako neuredno ili nestručno vrši veštačenja i dr. Protiv rešenja kojim je odbijen zahtev za upis, kao i protiv rešenja o brisanju iz Registra pravno lice može pokrenuti upravni spor.

Pojedina prava i obaveze veštaka uređuju se odredbama čl. 26-29. Zakona. Veštak ima pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu, čija se visina određuje propisom o naknadi troškova u sudskim postupcima. Veštak je dužan da veštačenje obavi u datom roku, savesno i nepristrasno i da čuva tajnost podataka do kojih je došao u obavljanju veštačenja.

Prelaznim i završnim odredbama Zakona (čl. 30-32), određuju se rokovi za imenovanje veštaka, u skladu sa ovim zakonom i uređuje se položaj veštaka koji su to svojstvo stekli po odredbama važećeg zakona, kojima svojstvo veštaka prestaje ako u roku od godinu dana od stupanja ovog zakona na snagu ne budu imenovani za veštaka.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbedititi dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa u Republici Srbiji.

Ostavite komentar