Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), u članu 4. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) uvažavanje humanističkih i demokratskih univerzalnih vrednosti kulturnog nasleđa;”.

Član 2.

U članu 10. stav 1. u uvodnoj rečenici, reči: „16 članova” zamenjuju se rečima: „21 člana”.

U tački 1) reč: „deset” zamenjuje se brojem: „12”; posle reči: „naučnika” dodaju se reči: „u zvanju naučnog savetnika”, a posle reči: „polja,” dodaju se reči: „kao i zastupljenosti instituta u sastavu univerziteta”.

U tački 3) reči: „četiri člana” zamenjuju se rečima: „sedam članova”, a reči: „tri člana” zamenjuju se rečima: „šest članova”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U radu Nacionalnog saveta sa pravom odlučivanja u pitanjima iz člana 11. tač. 7)-11) učestvuju dva predstavnika studenata koje određuju studentske konferencije, na period od dve godine.”

Dosadašnji st. 2-12. postaju st. 3-13.

Član 3.

U članu 11. stav 1. tačka 9) reči: „za izdavanje dozvole za rad” zamenjuju se rečima: „ za početnu akreditaciju”.

U stavu 1. tačka 13) menja se i glasi:

„13) utvrđuje minimalne uslove za izbor u zvanja nastavnika, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija, imajući u vidu odgovarajuće kriterijume ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost;”

U stavu 2. reči: „tačke 14)” zamenjuju se rečima: „tač. 13) i 14)”.

Član 4.

U članu 14. stav 1. tačka 1) reči: „za izdavanje dozvole za rad” zamenjuju se rečima: „ za početnu akreditaciju”, a u tački 9) reči: „daje mišljenje” zamenjuju se rečima: „sačinjava izveštaj o početnoj akreditaciji”.

Član 5.

U članu 16. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i da li ispunjava uslov u pogledu potrebnog broja nastavnika.”

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3-5. koji glase:

„Uslov u pogledu potrebnog broja nastavnika visokoškolska ustanova ispunjava ako ima nastavnike u radnom odnosu sa punim radnim vremenom za izvođenje najmanje 70% časova aktivne nastave na studijskom programu za koji se traži dozvola za rad.

Izuzetak su studijski programi u polju umetnosti gde taj broj ne može biti manji od 50%.

Od ukupnog broja nastavnika potrebnih za obavljanje nastave po godinama studija za studijski program za koji se traži dozvola za rad, akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija, izuzev u polju umetnosti, moraju da imaju najmanje 50% nastavnika sa stečenim naučnim nazivom doktora nauka.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 7. posle reči: „sprovodi se” dodaju se reči: „redovno, u roku od pet godina, a vanredno”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 11. menja se i glasi:

„Rešenje Nacionalnog saveta po žalbi iz stava 10. ovog člana konačno je. Protiv rešenja Nacionalnog saveta može se voditi upravni spor.”

Dosadašnji stav 9. postaje stav 12.

Član 6.

U članu 18. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Sredstva za rad Konferencije univerziteta obezbeđuju se u budžetu Republike”.

Član 7.

U članu 20. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Sredstva za rad Konferencije akademija strukovnih studija obezbeđuju se u budžetu Republike”.

Član 8.

U članu 22. stav 3. posle reči: „strukovnih studija” dodaju se reči: „i studentskih parlamenata visokih škola strukovnih studija”.

Stav 5. briše se.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Sredstva za rad studentskih konferencija obezbeđuju se u budžetu Republike”.

Član 9.

U članu 30. stav 3. reči: „koji je” zamenjuju se rečima: „koji može biti i”.

U stavu 4. posle reči: „završenom” dodaje se reč: „zdravstvenom”.

U stavu 6. reči: „odnosno disertacije” brišu se.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Postupak pripreme i uslovi za odbranu disertacije uređuju se opštim aktom univerziteta, po pribavljenom mišljenju Ministarstva i ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.”

Član 10.

U članu 40. stav 3. posle reči: „policijskog” dodaju se reči: „odnosno vojnog”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Visokoškolske ustanove iz stava 3. ovog člana mogu biti u sastavu univerziteta, odnosno akademije strukovnih studija, u skladu sa posebnim sporazumom univerziteta, odnosno akademije strukovnih studija i Vlade.”

U stavu 5. posle reči: „poslove” dodaju se reči: „odnosno poslove odbrane”, a posle reči: „policijskog” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vojnog”.

U stavu 7. posle reči: „poslove” dodaju se reči: „odnosno poslove odbrane,”, a posle reči : „policijskog” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vojnog”.

U stavu 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno poslove odbrane.”.

Član 11.

Član 41. menja se i glasi:

„Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad.

Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana visokoškolska ustanova dostavlja osnivački akt i dokaze o ispunjenosti standarda iz člana 11. tačka 9) ovog zakona.

Visokoškolska ustanova za čije osnivanje se ne obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike uz zahtev iz stava 2. ovog člana dostavlja i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa, u iznosu od 10% školarine za broj studenata za koji se traži dozvola za rad.

Ministarstvo u roku od 30 dana od dana prijema proverava da li je zahtev podnet u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana.

U slučaju da Ministarstvo utvrdi da zahtev nije podnet u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, određuje naknadni rok od najviše 30 dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke smatra se da je odustao od zahteva.

Uredan zahtev sa dokumentacijom Ministarstvo upućuje Komisiji, radi početne akreditacije.

Početnom akreditacijom utvrđuje se da li visokoškolska ustanova i studijski program ispunjavaju standarde iz člana 11. tačka 9) ovog zakona, a posebno u pogledu:

1) sadržaja, kvaliteta i obima studijskih programa;

2) potrebnog broja nastavnog i drugog osoblja s odgovarajućim naučnim i stručnim kvalifikacijama;

3) osiguranog odgovarajućeg prostora i opreme, u skladu s brojem studenata koje visokoškolska ustanova namerava da upiše i potrebnim kvalitetom studiranja.

Uslov iz stava 8. tačka 2) ovog člana ispunjen je ako visokoškolska ustanova podnese dokaz da je obezbeđen potreban broj nastavnika iz člana 16. st. 2-5. ovog zakona.

Komisija u roku od tri meseca od dana prijema zahteva sačinjava izveštaj o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa i dostavlja ga Ministarstvu sa preporukom da:

1) izda dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi;

2) odbije zahtev visokoškolske ustanove za izdavanje dozvole za rad.

Ministarstvo izdaje dozvolu za rad po dostavljanju izveštaja Komisije sa preporukom iz stava 10. tačka 1) ovog člana i utvrđivanju ispunjenosti odgovarajućih uslova iz čl. 33-37. ovog zakona.

Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za izdavanje dozvole za rad po dostavljanju izveštaja Komisije sa preporukom iz stava 10. tačka 2) ovog člana, odnosno po utvrđivanju da nisu ispunjeni odgovarajući uslovi iz čl. 33-37. ovog zakona.

Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

U dozvoli za rad navode se: studijski programi, broj studenata, broj nastavnika, objekti u kojima se obavlja delatnost, da li se studijski program izvodi na daljinu i maksimalan broj studenata koji na taj način može da studira, kao i da li visokoškolska ustanova može obavljati delatnost izvan sedišta.

Sadržaj dozvole za rad propisuje ministar.

Visokoškolska ustanova kojoj je izdata dozvola za rad dužna je da podnese zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od početka školske godine u kojoj je otpočelo prvo izvođenje studijskog programa.

Svake školske godine, tokom prvog ostvarivanja studijskog programa, Komisija vrši spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolske ustanove.”

Član 12.

U članu 42. stav 2. menja se i glasi:

„Izmene i dopune studijskog programa za koji je visokoškolska ustanova dobila dozvolu za rad, a koje vrši radi njegovog usklađivanja sa organizacijom rada i dostignućima nauke i umetnosti, ne smatraju se novim studijskim programom. O izmeni, odnosno dopuni studijskog programa visokoškolska ustanova obaveštava Ministarstvo u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa.”

Član 13.

U članu 47. stav 7. reči: „odobrena, odnosno” brišu se.

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Odluku o osnivanju visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika, donosi Vlada, po pribavljenom mišljenju organa upravljanja univerziteta i Nacionalnog saveta”.

Posle dosadašnjeg stava 8. koji postaje stav 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„Odluku o statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika donosi Vlada, po pribavljenom mišljenju organa upravljanja univerziteta i Nacionalnog saveta. ”

Dosadašnji st. 9-11. postaju st. 11-13.

Član 14.

U članu 52. stav 1. posle reči: „ustanove” dodaju se reči: „čiji je osnivač Republika”.

U stavu 6. posle reči: „odnosno nauke” umesto zapete stavlja se tačka, a reči do kraja teksta brišu se.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Broj članova i sastav saveta visokoškolske ustanove čiji osnivač nije Republika, uređuje se statutom visokoškolske ustanove.”

Član 15.

U članu 61. stav 3. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva”.

Član 16.

U članu 67. stav 1. reči: „penzionisanom posle stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „u penziji”.

Član 17.

U članu 72. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pod uslovima iz stava 1. ovog člana visokoškolska ustanova može izabrati u zvanje asistenta i magistra nauka, odnosno magistra umetnosti kome je prihvaćena tema doktorske disertacije.”

Dosadašnji st. 2-6. postaju st. 3-7.

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Mogućnost produženja ugovora o radu iz stava 7. ovog člana odnosi se i na asistente koji su stekli naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti.”

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. broj: „6” zamenjuje se brojem: „7”.

Član 18.

U članu 78. stav 2. posle reči: „člana” dodaju se reči: „u zvanju redovnog profesora, odnosno profesora strukovnih studija”, a reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 19.

Član 88. menja se i glasi:

„Student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Rangiranje studenata iz stava 1. ovog člana obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Student koji ne ostvari pravo iz stava 1. ovog člana u narednoj školskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

Student doktorskih studija može ostvariti naknadu troškova studiranja pod uslovima i na način koji utvrđuje Ministar.”

Član 20.

Član 90. menja se i glasi:

„Ispit je jedinstven i polaže se usmeno, pismeno, odnosno praktično.

Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na izvođenje studijskog programa na daljinu.

Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita van sedišta, ako se radi o ispitu iz predmeta čiji karakter to zahteva.

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini.

Opštim aktom visokoškolske ustanove uređuje se način na koji se obezbeđuje javnost polaganja ispita.

Broj ispitnih rokova je šest, a termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se statutom visokoškolske ustanove.

Poslednji ispitni rok za školsku godinu završava se najkasnije do 10. oktobra.

Posle tri neuspela polaganja istog ispita student može tražiti da polaže ispit pred komisijom.

Izuzetno, za predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Student sa invaliditetom ima pravo da polaže ispit na način prilagođen njegovim mogućnostima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.”

Član 21.

Član 95. menja se i glasi:

„Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine stiče stručni naziv diplomirani sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom oblasti.

Listu zvanja iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva utvrđuje Nacionalni savet, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija.

Skraćenica stručnog naziva i akademskog naziva master navodi se iza imena i prezimena, a skraćenica akademskog naziva magistar nauka, odnosno magistar umetnosti i naučnog naziva doktor nauka, odnosno doktor umetnosti ispred imena i prezimena.

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku naziv koji je steklo lice iz stava 1. ovog člana je bachelor, naziv koji je steklo lice iz stava 2. ovog člana je bachelor with honours, naziv koji je steklo lice iz stava 3. ovog člana je bachelor (appl.), naziv koje je steklo lice iz stava 6. ovog člana je master, a naziv koje je steklo lice iz stava 7. ovog člana je Ph.D., odnosno odgovarajući naziv na jeziku na koji se diploma prevodi.”

Član 22.

U članu 106. stav 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”, a posle reči: „iskustva” dodaju se reči: „u oblasti obrazovanja”.

U stavu 4. u tački 3) posle reči: „obrazovanja” dodaje se zapeta i reči: „odnosno izvođenje studijskog programa”, tačka i zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „uverenju o akreditaciji, odnosno dozvoli za rad;”

Član 23.

U članu 107. u stavu 1. broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a broj: „500.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

U tački 1) reči u zagradi: „st. 11. i” zamenjuju se rečju: „stav”.

U tački 2) reči u zagradi: „st. 11. i 12.” zamenjuju se rečima: „stav 13”.

Posle tačke 10) dodaju se tač. 11)-13) koje glase:

„11) izda diplomu koja ne odgovara akreditovanom studijskom programu (član 16. stav 1);

12) neosnovano naplati školarinu (čl. 61. i 88);

13) ako nastavniku otkaže ugovor o radu suprotno odredbama zakona (član 74. stav 1).”

Član 24.

U članu 108. stav 1. posle reči: „članom 45. stav 2,” dodaju se reči: „članom 47. st. 8. i 10,”, posle reči: „ članom 52. stav 4,” dodaju se reči: „članom 61. stav 3,”, posle reči: „članom 105. st. 3. i 4.” reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „članom 106.” dodaju se reči: „i članom 127. stav 6.”

Član 25.

U članu 123. u stavu 1. reči: „2011/2012. godine” zamenjuju se rečima: „2013/2014. godine, odnosno do kraja školske 2014/2015. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka”.

U stavu 3. reči: „najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine”.

U stavu 4. reči: „najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine”.

Član 26.

Član 124. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Rangiranje studenata iz stava 1. ovog člana obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, a studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009, odnosno 2009/2010. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže šest meseci po isteku redovnog trajanja studija.

Student koji ne ostvari pravo iz stava 1. ovog člana u narednoj školskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Visokoškolska ustanova uređuje način izvođenja nastave, odnosno polaganja ispita za studente iz stava 3. ovog člana.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.”

Član 27.

U članu 127. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Stručni, akademski, odnosno naučni naziv stečen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, u pogledu prava koja iz njega proizlaze, izjednačen je sa odgovarajućim stručnim, akademskim, odnosno naučnim nazivom utvrđenim ovim zakonom, i to:

1) stručni naziv stečen završavanjem:

studija na višoj školi, u trajanju do 3 godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 3. ovog zakona ,

dela studijskog programa osnovnih studija na fakultetu, čijim završavanjem se stiče prvi stepen visokog obrazovanja, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 1. ovog zakona ,

osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od 3 godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 2. ovog zakona ,

osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od četiri do šest godina, izjednačen je sa akademskim nazivom iz člana 95. stav 6. ovog zakona;

2) akademski naziv stečen završavanjem:

– specijalističkih studija na fakultetu izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 4. ovog zakona;

3) naučni stepen doktora nauka stečen završavanjem doktorskih studija, odnosno odbranom doktorske disertacije, izjednačen je sa naučnim nazivom doktora nauka iz člana 95. stav 7. ovog zakona.

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Lice iz stava 2. ovog člana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u skladu sa ovim zakonom, u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95. ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj: „2” zamenjuje se brojem: „3”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: „3” zamenjuje se brojem: „4”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. broj: „2” zamenjuje se brojem: „3”.

Član 28.

U članu 128. reči: „u roku od sedam godina” od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „do kraja školske 2015/2016. godine.”

Član 29.

Članovi Nacionalnog saveta izbrani do stupanja na snagu ovog zakona obavljaće dužnost do isteka mandata, u skladu sa ovim zakonom.

Narodna skupština će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izabrati članove Nacionalnog saveta do punog sastava utvrđenog ovim zakonom.

Član 30.

Nacionalni savet utvrdiće standarde iz člana 3. ovog zakona i uskladiće Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 30/07, 112/08 i 72/09) sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31.

Postupci akreditacije, odnosno izdavanja dozvole za rad, započeti do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 32.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 2. Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju „Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I.USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o visokom obrazovanju donet je 2005. godine, posle pristupanja naše zemlje Bolonjskom procesu, kao procesu stvaranja evropskog prostora visokog obrazovanja i povećanja međunarodne kompetitivnosti evropskih visokoškolskih institucija, uz očuvanje nacionalnih, kulturnih i jezičkih specifičnosti.

Donošenjem Zakona otpočela je reforma sistema visokog obrazovanja, čiji su se glavni ciljevi sastojali u: povećanju efikasnosti sistema visokog obrazovanja; uvođenju trostepenog sistema studija; uvođenju standarda i procedura vrednovanja visokoškolskih ustanova i studijskih programa kao sredstvu osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja; uključivanju studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja i promovisanju mobilnosti nastavnika i studenata.

U toku dosadašnje primene Zakona konstatovani su problemi u funkcionisanju sistema visokog obrazovanja, te se radi poboljšanja efikasnosti sistema pristupilo izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlog zakona (član 2) uvodi veći broj članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Naime, umesto dosadašnjih 16 članova, predlaže se da ovo telo ima 21 člana, i to: 12 članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika u zvanju naučnog savetnoka, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi, koje predlaže Konferencija univerziteta; dva člana iz reda profesora strukovnih studija, koje predlaže Konferencija akademija strukovnih studija i sedam članova iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede, od kojih šest članova predlaže Vlada, s tim da je jedan predstavnik AP Kosovo i Metohija sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog člana nadležni organ AP Vojvodine. Predloženo rešenje ima za cilj povećanje reprezentativnosti Nacionalnog saveta, kao stručnog tela koje obavlja niz dužnosti u oblasti obezbeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja.

U cilju stvaranja uslova za obavljanje poslova Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija i studentskih konferencija, u čl. 6, 7. i 8. Predloga zakona predviđeno je da se sredstva za rad svake od navedenih konferencija obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Članom 9. Predloga zakona, polazeći od značaja kvaliteta doktorskih studija, predviđeno je da postupak pripreme i uslove za odbranu doktorske disertacije uređuje visokoškolska ustanova svojim opštim aktom, po pribavljenom mišljenju Ministarstva prosvete i ministarstva nadležnog za nauku.

Članom 10. Predloga zakona izvršene su izmene člana 40. Zakona, u cilju povezivanja vojnog obrazovanja sa sistemom visokog obrazovanja Republike Srbije.

Članom 11. Predloga zakona Zakona uređen je postupak izdavanja dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, pri čemu se uvodi institut početne akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa.

Početnom akreditacijom se utvrđuje da li visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju odgovarajuće standarde kvaliteta, koje donosi Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Početnu akreditaciju sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, pošto nadležna služba Ministarstva prosvete izvrši prethodnu proveru usklađenosti podnetog zahteva sa Zakonom. U slučaju da Ministarstvo utvrdi da zahtev nije podnet u skladu sa Zakonom, određuje naknadni rok od najviše 30 dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke smatra se da je odustao od zahteva. Uredan zahtev sa propisanom dokumentacijom Ministarstvo prosvete upućuje Komisiji, radi početne akreditacije.

Po dostavljanju izveštaja o početnoj akreditaciji, Ministarstvo prosvete izdaje visokoškolskoj ustanovi dozvolu za rad, koja potom može početi sa radom i obavljanjem delatnosti, s tim što je dužna da najkasnije godinu dana od početka školske godine u kojoj je otpočelo prvo izvođenje studijskog programa, podnese zahtev za akreditaciju ustanove i studijskog programa. Akreditacija je osmišljena kao postupak permanentne kontrole kvaliteta, koji se sprovodi redovno, u roku od pet godina, a po potrebi, odnosno na zahtev Ministarstva, osnivača, ili same visokoškolske ustanove može se sprovesti i vanredno, u kraćem roku.

Umesto dosadašnje odredbe člana 16. stav 8. Zakona, kojom je na izričit način bilo propisano da se protiv rešenja Nacionalnog saveta donetog u postupku akreditacije ne može voditi upravni spor, predložena je formulacija da je rešenje Nacionalnog saveta po žalbi konačno, čime se otvara mogućnost vođenja upravnog spora, to jest sudska kontrola zakonitosti akta donetog u postupku akreditacije (član 5. Zakona).

Članom 12. Predloga zakona usklađen je član 42. stav 1. sa članom 41. Zakona. Predviđeno je, takođe, da o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa visokoškolska ustanova obaveštava Ministarstvo u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izmeni, odnosno dopuni studijskog programa, radi praćenja stanja u oblasti visokog obrazovanja.

Članom 13. Predloga zakona predviđeno je da odluku o osnivanju visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica, u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika, donosi Vlada, po pribavljenom mišljenju organa upravljanja univerziteta i Nacionalnog saveta, radi efikasnijeg ostvarivanja politike visokog obrazovanja.

Članom 14. Predloga zakona izmenjeno je dosadašnje rešenje u pogledu sastava saveta visokoškolske ustanove, koje se odnosilo kako na ustanove čiji je osnivač Republika, tako i na ustanove čiji je osnivač pravno ili fizičko lice. Prema predloženom rešenju broj članova i sastav saveta visokoškolske ustanove čiji osnivač nije Republika, uređuje se statutom visokoškolske ustanove.

Članom 15. Predloga zakona, radi zaštite socijalne sigurnosti građana, predviđena je obaveza visokoškolske ustanove da visinu školarine utvrdi tek nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva prosvete.

Članom 16. Predloga zakona predviđeno je da u zvanje profesor emeritus univerzitet može, na predlog fakulteta ili druge visokoškolske jedinice, izabrati redovnog profesora u penziji, koji se posebno istakao svojim naučnim, odnosno umetničkim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umetničkog podmlatka u oblasti za koju je izabran.

Članom 17. Predloga zakona predviđeno je da visokoškolska ustanova može, pod jednakim uslovima, izabrati u zvanje asistenta, pored studenta doktorskih studija i magistar nauka, odnosno magistar umetnosti kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, kao i da se mogućnost produženja ugovora o radu odnosi i na asistente koji su stekli naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti. Time se obezbeđuje jednak status ovih kategorija studenata.

Članom 18. Predloga zakona, iz razloga celishodnosti, predviđena je mogućnost produženja radnog odnosa do tri godine redovnom profesoru, odnosno profesoru strukovnih studija koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Članom 19. Predloga zakona na nov način uređuje se zadržavanje, odnosno sticanje statusa studenta koji se finansira iz budžeta Republike, radi podržavanja najuspešnijih studenata. Prema predloženom rešenju student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ukoliko se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta. Način i postupak rangiranja studenata utvrđuje visokoškolska ustanova svojim opštim aktom. Rangiranjem se obuhvataju studenti upisani iste školske godine na određeni studijski program i ono se vrši polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha.

Članom 20. Predloga zakona predložena je izmena člana 90. Zakona, radi ujednačavanja pravila studija koja se odnose na organizaciju ispita. Predviđeno je da u toku školske godine visokoškolska ustanova organizuje šest ispitnih rokova, u terminima koje utvrđuje statutom, tako da se poslednji ispitni rok završava najkasnije 10. oktobra.

Članom 21. Predloga zakona predložena je izmena člana 95. Zakona radi preciznijeg utvrđivanja uslova za sticanje stručnih, akademskih i naučnih naziva i korišćenja njihovih skraćenica. Radi otklanjanja problema koje je izazivala primena ove odredbe u praksi, a posebno u vezi sa akademskim nazivom master, predloženo je da stručni naziv diplomirani stiče lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najamanje četiri godine, a akademski naziv master stiče lice koje završi diplomske akademske studije (sa ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova).

Čl. 22. i 23. Predloga zakona izvršene su izmene u čl. 106. i 107. Zakona, radi usklađivanja sa Zakonom o prekršajima, kao i radi veće efikasnosti u postupku vršenja nadzora nad radom visokoškolskih ustanova.

U članu 24. Predloga zakona AP Vojvodini poveravaju se i poslovi donošenja odluke o osnivanju, statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica u sastavu univerziteta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, davanja mišljenja o visini školarine, kao i posao određivanja visokoškolske ustanove koja će odlučivati o zahtevu za usklađivanje stečenog stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva u slučaju kada je visokoškolska ustanova prestala da postoji, a nema pravnog sledbenika.

U članu 25. Predloga zakona produženi su rokovi za završavanje studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente upisane pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Članom 26. Predloga zakona, radi zaštite interesa studenata i umanjenja efekata ekonomske krize, kao izuzetak od člana 88. Zakona, utvrđeno je da student može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom, kao i da studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, a studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009, odnosno 2009/2010. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže šest meseci po isteku redovnog trajanja studija.

Članom 27. Predloga zakona utvrđeno je usklađivanje stručnih, akademskih i naučnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u pogledu prava koja iz njih proizlaze, sa odgovarajućim nazivima utvrđenim ovim zakonom. Zainteresovano lice može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u skladu sa ovim zakonom, u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva propisanim ovim zakonom.

Članom 28. Predloga zakona produžen je rok za sticanje naučnog naziva doktora nauka odbranom doktorske disertacije, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Članom 29. Predloga zakona, radi obezbeđivanja kontinuiteta rada Nacionalnog saveta, utvrđeno je da će članovi Nacionalnog saveta, izabrani do stupanja na snagu ovog zakona, obavljati dužnost do kraja mandata, kao i da će Narodna skupština u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izabrati članove nacionalnog saveta do punog sastava u skladu sa ovim zakonom.

Članom 30. Predloga zakona utvrđen je rok od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kome će Nacionalni savet utvrditi standarde i postupak za početnu akreditaciju.

Članom 31. Predloga zakona utvrđeno je da će se započeti postupci akreditacije i izdavanja dozvole za rad okončati primenom propisa prema kojima su započeti.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva za rad 5 novih članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Ova sredstva neće zahtevati dodatna izdvajanja iz budžeta Republike Srbije, jer će se obezbediti iz budžeta Ministarstva prosvete, u okviru razdela 60. Ministarstvo prosvete, u okviru glavnog programa 2001-Uređenje i nadzor u oblasti obrazovanja, program 2001-02 Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenja razvoja obrazovanja na svim nivoima, u iznosu od 7.200.000 na godišnjem nivou.

Obezbeđenje sredstava za rad Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija i studentskih konferencija, utvrđena čl. 6, 7 i 8. Predloga zakona, neće predstavljati novi rashod u budžetu Republike Srbije, s obzirom na to da će Ministarstvo prosvete, u okviru sredstava dobijenih budžetom za 2011. godinu, izvršiti preraspodelu aproprijacija, kako bi se pokrili navedeni troškovi za 2011, kao i za 2012. i 2013. godinu.

Planira se pokriće troškova održavanja sastanaka i putnih troškova za članove konferencija, i to: Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija i studentskih konferencija počev od školske 2011/2012. godine u budžetu Ministarstva prosvete. Ukupan planirani iznos sredstava za održavanje sastanaka i za pokriće putnih troškova, na godišnjem nivou iznosi oko 6.768.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku jesu u činjenici da se njime uvode izmene koje bi trebalo da se primenjuju prilikom upisa studenata u prvu godinu studija školske 2010/2011. godine, pa bi se donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbedile pravne pretpostavke blagovremene primene njegovih rešenja.

Takođe, imajući u vidu potrebu prilagođavanja organizacije i uslova rada visokoškolskih ustanova izmenama koje su predložene ovim zakonom, neophodno je njegovo donošenje u što kraćem roku.

PREGLED

ODREDABA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

U Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) vrše se sledeće izmene i dopune:

I. OSNOVNE ODREDBE

Principi visokog obrazovanja

Član 4.

Delatnost visokog obrazovanja zasniva se na sledećim principima:

1) akademske slobode;

2) autonomija;

3) jedinstvo nastave i naučnoistraživačkog, odnosno umetničkog rada;

4) otvorenost prema javnosti i građanima;

5) uvažavanje humanističkih i demokratskih vrednosti evropske i nacionalne tradicije;

5) UVAŽAVANjE HUMANISTIČKIH I DEMOKRATSKIH UNIVERZALNIH VREDNOSTI KULTURNOG NASLEĐA;

6) poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije;

7) usklađivanje sa evropskim sistemom visokog obrazovanja i unapređivanje akademske mobilnosti nastavnog osoblja i studenata;

8) učešće studenata u upravljanju i odlučivanju, posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za kvalitet nastave;

9) ravnopravnost visokoobrazovnih ustanova bez obzira na oblik svojine, odnosno na to ko je osnivač;

10) afirmacija konkurencije obrazovnih i istraživačkih usluga radi povećanja kvaliteta i efikasnosti visokoškolskog sistema;

11) obezbeđivanje kvaliteta i efikasnosti studiranja.

II. OBEZBEĐIVANjE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANjA

Sastav Nacionalnog saveta

Član 10.

Nacionalni savet ima 16 članova 21 ČLANA, koje bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), i to:

1) deset 12 članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika U ZVANjU NAUČNOG SAVETNIKA, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi, vodeći računa o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja, KAO I ZASRUPLjENOSTI INSTITUTA U SASTAVU UNIVERZITETA, na predlog Konferencije univerzitetâ;

2) dva člana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija;

3) četiri člana SEDAM ČLANOVA iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede, od kojih tri člana ŠEST ČLANOVA na predlog Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) od kojih je jedan predstavnik Kosova i Metohije sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog člana na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

U RADU NACIONALNOG SAVETA SA PRAVOM ODLUČIVANjA U PITANjIMA IZ ČLANA 11. TAČ. 7)-11) UČESTVUJU DVA PREDSTAVNIKA STUDENATA KOJE ODREĐUJU STUDENTSKE KONFERENCIJE, NA PERIOD OD DVE GODINE.

Konferencija univerzitetâ, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta.

Rok za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta jeste 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Lista prijavljenih kandidata stavlja se na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Primedbe i predlozi u vezi sa prijavljenim kandidatima mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana stavljanja liste kandidata na uvid javnosti.

Konferencija univerzitetâ, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, upućuje konačan predlog, vodeći računa i o broju studenata i broju nastavnika i saradnika univerziteta, od najviše 15, odnosno najviše tri kandidata Narodnoj skupštini u roku od 30 dana po isteku roka za dostavljanje primedaba i predloga.

Vlada upućuje Narodnoj skupštini predlog iz stava 1. tačka 3) ovog člana, u roku od 90 dana od dana objavljivanja javnih poziva iz stava 2. ovog člana.

Član Nacionalnog saveta ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove.

Mandat članova Nacionalnog saveta traje četiri godine. Isto lice može biti izabrano za člana Nacionalnog saveta najviše dva puta.

Narodna skupština razrešava člana Nacionalnog saveta pre isteka mandata, i to:

1) na lični zahtev;

2) ako ne ispunjava dužnosti člana Nacionalnog saveta ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog Konferencije univerzitetâ, Konferencije akademija strukovnih studija, Vlade, odnosno nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine – za članove čiji izbor predlaže;

3) ukoliko nastupi uslov iz stava 8. ovog člana.

Nacionalni savet bira predsednika iz reda svojih članova.

Članovi Nacionalnog saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.

Nadležnost Nacionalnog saveta

Član 11.

Nacionalni savet:

1) prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima;

2) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) politiku visokog obrazovanja;

3) daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove;

4) daje mišljenje u postupku donošenja propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za delatnost visokog obrazovanja;

5) predlaže Vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova, kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje, po pribavljenom mišljenju Konferencije univerzitetâ i Konferencije akademija strukovnih studija;

6) utvrđuje naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru polja iz člana 27. ovog zakona, na predlog Konferencije univerzitetâ i Konferencije akademija strukovnih studija;

7) utvrđuje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova;

8) utvrđuje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova;

9) utvrđuje standarde za izdavanje dozvole za rad ZA POČETNU AKREDITACIJU;

10) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova;

11) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa;

12) odlučuje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije;

13) daje preporuke o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika;

14) utvrđuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva;

15) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Akti iz tač. 6)-11) i tačke 14) TAČ. 13) i 14) ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Nadležnost i rad Komisije

Član 14.

Komisija:

1) predlaže Nacionalnom savetu standarde za izdavanje dozvole za rad ZA POČETNU AKREDITACIJU;

2) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova;

3) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa;

4) predlaže Nacionalnom savetu standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova;

5) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova;

6) pomaže i sarađuje sa visokoškolskim ustanovama i jedinicama u njihovom sastavu u obezbeđivanju i unapređenju njihovog kvaliteta;

7) sprovodi postupak akreditacije ustanova i studijskih programa u oblasti visokog obrazovanja, odlučuje o zahtevu za akreditaciju i izdaje uverenje o akreditaciji na obrascu čiju sadržinu utvrđuje;

8) stara se o harmonizaciji standarda i procedura u oblasti akreditacije, u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja;

9) daje mišljenje SAČINjAVA IZVEŠTAJ O POČETNOJ AKREDITACIJI u postupku izdavanja dozvole za rad;

10) obavlja i druge poslove u skladu sa aktom o obrazovanju Komisije.

Za potrebe sprovođenja postupaka iz stava 1. tač. 7) i 9) ovog člana, Komisija obrazuje stručne timove i imenuje njihove članove (u daljem tekstu: recenzenti), koji razmatraju pojedinačne zahteve za sprovođenje postupaka, a čiji rad se finansira iz istih izvora kao i rad Komisije.

Komisija imenuje recenzente na osnovu javnog poziva, iz reda međunarodno priznatih domaćih i inostranih univerzitetskih nastavnika, naučnika, umetnika ili stručnjaka, a u slučaju da je reč o studijskom programu specifično nacionalnog karaktera – iz reda priznatih domaćih univerzitetskih nastavnika, naučnika, umetnika ili stručnjaka.

Recenzent Komisiji dostavlja svoj izveštaj u roku od 60 dana od dana prijema zahteva Komisije.

Komisija dostavlja Nacionalnom savetu konačan izveštaj koji je dostupan javnosti.

Komisija obezbeđuje zaštitu podataka o tome kojem od recenzenata je podnet zahtev iz stava 4. ovog člana.

Recenzenti imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa aktom koji donosi Nacionalni savet.

U sprovođenju postupaka iz stava 1. tač. 7) i 9) ovog člana Komisija može koristiti usluge međunarodnih organizacija i asocijacija iz oblasti obezbeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja, u skladu sa aktom koji donosi Nacionalni savet.

Akreditacija

Član 16.

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde iz člana 11. tač. 10) i 11) ovog zakona i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa ovim zakonom.

U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove iz čl. 33 – 37. ovog zakona, KAO I DA LI ISPUNjAVA USLOV U POGLEDU POTREBNOG BROJA NASTAVNIKA.

USLOV U POGLEDU POTREBNOG BROJA NASTAVNIKA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA ISPUNjAVA AKO IMA NASTAVNIKE U RADNOM ODNOSU SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZA IZVOĐENjE NAJMANjE 70% ČASOVA AKTIVNE NASTAVE NA STUDIJSKOM PROGRAMU ZA KOJI SE TRAŽI DOZVOLA ZA RAD.

IZUZETAK SU STUDIJSKI PROGRAMI U POLjU UMETNOSTI GDE TAJ BROJ NE MOŽE BITI MANjI OD 50%.

OD UKUPNOG BROJA NASTAVNIKA POTREBNIH ZA OBAVLjANjE NASTAVE PO GODINAMA STUDIJA ZA STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE TRAŽI DOZVOLA ZA RAD, AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, IZUZEV U POLjU UMETNOSTI, MORAJU DA IMAJU NAJMANjE 50% NASTAVNIKA SA STEČENIM NAUČNIM NAZIVOM DOKTORA NAUKA.

U postupku akreditacije diplomskog akademskog, odnosno doktorskog studijskog programa utvrđuje se i da li su ispunjeni uslovi za obavljanje naučnoistraživačkog, odnosno umetničkog rada, u skladu sa zakonom.

Postupak akreditacije sprovodi se REDOVNO, U ROKU OD PET GODINA, A VANREDNO na zahtev Ministarstva, osnivača, odnosno same visokoškolske ustanove.

U postupku akreditacije Komisija:

1) izdaje uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa;

2) upućuje visokoškolskoj ustanovi akt upozorenja, kojim se ukazuje na nedostatke u pogledu ispunjenosti uslova, kvaliteta rada visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, i ostavlja rok za otklanjanje navedenih nedostataka, s tim što po isteku tog roka odlučuje o zahtevu;

3) donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

U postupku odlučivanja o akreditaciji Komisija uzima u obzir rezultate vrednovanja kvaliteta iz člana 15. i rezultate samovrednovanja iz člana 17. ovog zakona.

Ako Komisija donese rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju, osnivač, odnosno visokoškolska ustanova, može u roku od 30 dana od dana prijema rešenja uložiti žalbu Nacionalnom savetu.

Protiv rešenja Nacionalnog saveta po žalbi iz stava 7. ovog člana ne može se voditi upravni spor.

REŠENjE NACIONALNOG SAVETA PO ŽALBI IZ STAVA 7. OVOG ČLANA KONAČNO JE. PROTIV REŠENjA NACIONALNOG SAVETA MOŽE SE VODITI UPRAVNI SPOR.

Osnivač, odnosno visokoškolska ustanova iz stava 7. ovog člana, ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od godinu dana od dana donošenja rešenja kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

Konferencija univerzitetâ

Član 18.

Radi koordiniranja rada, utvrđivanja zajedničke politike, ostvarivanja zajedničkih interesa i obavljanja poslova utvrđenih zakonom, osniva se Konferencija univerzitetâ.

Članovi Konferencije univerzitetâ su svi akreditovani univerziteti.

Organizacija i rad Konferencije uređuju se statutom Konferencije.

Univerzitet u Konferenciji univerzitetâ predstavlja rektor.

Univerzitet iz stava 2. ovog člana ima pravo da na svakih 1.000 nastavnika i saradnika delegira još po jednog predstavnika u Konferenciju univerzitetâ, kao i da na svakih 5.000 studenata delegira još po jednog predstavnika u Konferenciju univerzitetâ.

SREDSTVA ZA RAD KONFERENCIJE UNIVERZITETA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE.

Konferencija akademija strukovnih studija

Član 20.

Radi koordiniranja rada, utvrđivanja zajedničke politike, ostvarivanja zajedničkih interesa i obavljanja poslova utvrđenih zakonom, osniva se Konferencija akademija strukovnih studija.

Konferenciju akademija strukovnih studija čine akreditovane akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija.

Organizacija i rad Konferencije uređuje se statutom Konferencije.

Akademiju strukovnih studija i visoku školu strukovnih studija u Konferenciji akademija strukovnih studija predstavlja predsednik, odnosno direktor.

SREDSTVA ZA RAD KONFERENCIJE AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE.

Studentske konferencije

Član 22.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska konferencija akademija strukovnih studija.

Studentsku konferenciju univerzitetâ čine predstavnici studentskih parlamenata univerziteta.

Studentsku konferenciju akademija strukovnih studija čine predstavnici studentskih parlamenata akademija strukovnih studija I STUDENTSKIH PARLAMENATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA.

Organizacija i rad konferencija iz stava 1. ovog člana uređuju se statutom konferencije.

Dva predstavnika koje odrede studentske konferencije mogu učestvovati, bez prava odlučivanja, u radu Nacionalnog saveta u pitanjima iz člana 11. tač. 7), 8), 10) i 11) ovog zakona.

Studentske konferencije imaju pravo da daju mišljenje o pitanjima iz člana 11. tačka 6) ovog zakona.

SREDSTVA ZA RAD STUDENTSKIH KONFERENCIJA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE.

III. STUDIJE I STUDIJSKI PROGRAMI

Završni rad i disertacija

Član 30.

Studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad.

Studijski program diplomskih akademskih studija sadrži obavezu izrade završnog rada.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktorata umetnosti koji je KOJI MOŽE BITI I umetnički projekat.

Izuzetno, doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom ZDRAVSTVENOM specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Broj bodova kojima se iskazuje završni rad, odnosno završni deo studijskog programa, ulaze u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

Način i postupak pripreme i odbrane završnog rada, odnosno disertacije uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.

POSTUPAK PRIPREME I USLOVI ZA ODBRANU DISERTACIJE UREĐUJU SE OPŠTIM AKTOM UNIVERZITETA, PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA I MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST.

IV. USTANOVE KOJE OBAVLjAJU DELATNOST VISOKOG

OBRAZOVANjA

Osnivanje

Član 40.

Samostalnu visokoškolsku ustanovu mogu osnovati Republika, pravno i fizičko lice, u skladu sa zakonom.

Kada je osnivač samostalne visokoškolske ustanove Republika, odluku o osnivanju donosi Vlada.

Visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog, ODNOSNO VOJNOG obrazovanja osniva Vlada, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Visokoškolske ustanove iz stava 3. ovog člana mogu biti u sastavu univerziteta, u skladu sa posebnim sporazumom univerziteta i Vlade.

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOGU BITI U SASTAVU UNIVERZITETA, ODNOSNO AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA, U SKLADU SA POSEBNIM SPORAZUMOM UNIVERZITETA, ODNOSNO AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA I VLADE.

Sporazumom univerziteta, odnosno akademije strukovnih studija, i Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ODNOSNO POSLOVE ODBRANE može se ustanoviti poseban studijski program za potrebe policijskog, ODNOSNO VOJNOG obrazovanja u okviru određenog univerziteta, odnosno akademije strukovnih studija.

Sporazumom univerziteta, odnosno akademije strukovnih studija, i visokoškolske ustanove iz stava 3. ovog člana može se, uz saglasnost Vlade, ustanoviti studijski program za sticanje zajedničke diplome.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ODNOSNO POSLOVE ODBRANE bliže uređuje uslove i način ostvarivanja studijskih programa iz st. 5. i 6. ovog člana i položaj nastavnika i studenata, u pogledu osobenosti vezanih za ciljeve i prirodu policijskog, ODNOSNO VOJNOG obrazovanja.

Upravni nadzor nad radom visokoškolskih ustanova iz stava 3. ovog člana i ostvarivanjem studijskih programa iz st. 5. i 6. ovog člana vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ODNOSNO POSLOVE ODBRANE.

Dozvola za rad

Član 41.

Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad.

Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana visokoškolska ustanova dostavlja osnivački akt i dokaze o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole za rad i akreditaciju studijskih programa.

U roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstvo upućuje zahtev sa dokumentacijom Komisiji, radi davanja mišljenja.

Komisija daje mišljenje o zahtevu, u roku od tri meseca od dana prijema zahteva.

Ministarstvo rešava o zahtevu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 5. ovog člana.

Ministarstvo izdaje dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi ako Komisija da pozitivno mišljenje o:

1) sadržaju, kvalitetu i obimu studijskih programa za akademske, odnosno strukovne studije;

2) potrebnom broju nastavnog i drugog osoblja s odgovarajućim naučnim i stručnim kvalifikacijama;

3) osiguranom odgovarajućem prostoru i opremi, u skladu s brojem studenata koje visokoškolska ustanova namerava da upiše i potrebnim kvalitetom studiranja.

Potreban broj nastavnika iz stava 7. tačka 2) ovog člana je najmanje 70% nastavnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom od ukupnog broja predmeta na studijskom programu za koji se traži dozvola za rad.

Izuzetak su studijski programi u polju umetnosti gde taj broj ne može biti manji od 50%.

Od ukupnog broja nastavnika potrebnih za obavljanje nastave po godinama studija za studijski program za koji se traži dozvola za rad, akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija, izuzev u polju umetnosti, moraju da imaju najmanje 50% nastavnika sa stečenim naučnim nazivom doktora nauka.

Svake školske godine, tokom prvog ostvarivanja studijskog programa vrši se spoljašnja provera obavljanja delatnosti visokoškolske ustanove.

U dozvoli za rad navode se odobreni studijski programi, broj studenata za koji je studijski program odobren, broj nastavnika sa punim radnim vremenom, kao i objekti u kojima se obavlja delatnost.

U dozvoli za rad navodi se da li je studijski program odobren i za izvođenje studija na daljinu, kao i maksimalan broj studenata koji na taj način može da studira.

U dozvoli za rad navodi se da li je visokoškolskoj ustanovi odobreno obavljanje delatnosti izvan sedišta.

Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad konačno je u upravnom postupku.

Sadržaj dozvole za rad propisuje ministar.

Visokoškolska ustanova za čije osnivanje se ne obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike dužna je da uz zahtev iz stava 2. ovog člana dostavi i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa, prema planiranom broju studenata.

ČLAN 11.

ČLAN 41. MENjA SE I GLASI:

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA MOŽE POČETI SA RADOM I OBAVLjATI DELATNOST PO DOBIJANjU DOZVOLE ZA RAD.

DOZVOLU ZA RAD IZDAJE MINISTARSTVO, NA ZAHTEV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA DOSTAVLjA OSNIVAČKI AKT I DOKAZE O ISPUNjENOSTI STANDARDA IZ ČLANA 11. TAČKA 9) OVOG ZAKONA.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA ZA ČIJE OSNIVANjE SE NE OBEZBEĐUJU SREDSTVA IZ BUDžETA REPUBLIKE UZ ZAHTEV IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLjA I BANKARSKU GARANCIJU ZA NASTAVLjANjE I ZAVRŠETAK STUDIJA U SLUČAJU PRESTANKA RADA USTANOVE ILI PRESTANKA IZVOĐENjA ODREĐENOG STUDIJSKOG PROGRAMA, U IZNOSU OD 10% ŠKOLARINE ZA BROJ STUDENATA ZA KOJI SE TRAŽI DOZVOLA ZA RAD.

MINISTARSTVO U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA PROVERAVA DA LI JE ZAHTEV PODNET U SKLADU SA ST. 3. I 4. OVOG ČLANA.

U SLUČAJU DA MINISTARSTVO UTVRDI DA ZAHTEV NIJE PODNET U SKLADU SA ST. 3. I 4. OVOG ČLANA, ODREĐUJE NAKNADNI ROK OD NAJVIŠE 30 DANA ZA OTKLANjANjE UTVRĐENIH NEDOSTATAKA.AKO PODNOSILAC ZAHTEVA U ODREĐENOM ROKU NE OTKLONI NEDOSTATKE SMATRA SE DA JE ODUSTAO OD ZAHTEVA.

UREDAN ZAHTEV SA DOKUMENTACIJOM MINISTARSTVO UPUĆUJE KOMISIJI, RADI POČETNE AKREDITACIJE.

POČETNOM AKREDITACIJOM UTVRĐUJE SE DA LI VISOKOŠKOLSKA USTANOVA I STUDIJSKI PROGRAM ISPUNjAVAJU STANDARDE IZ ČLANA 11. TAČKA 9) OVOG ZAKONA), A POSEBNO U POGLEDU:

1) SADRŽAJA, KVALITETA I OBIMA STUDIJSKIH PROGRAMA;

2) POTREBNOG BROJA NASTAVNOG I DRUGOG OSOBLjA S ODGOVARAJUĆIM NAUČNIM I STRUČNIM KVALIFIKACIJAMA;

3) OSIGURANOG ODGOVARAJUĆEG PROSTORA I OPREME, U SKLADU S BROJEM STUDENATA KOJE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA NAMERAVA DA UPIŠE I POTREBNIM KVALITETOM STUDIRANjA.

USLOV IZ STAVA 8. TAČKA 2) OVOG ČLANA ISPUNjEN JE AKO VISOKOŠKOLSKA USTANOVA PODNESE DOKAZ DA JE OBEZBEĐEN POTREBAN BROJ NASTAVNIKA IZ ČLANA 16. ST.2-5. OVOG ZAKONA.

KOMISIJA U ROKU OD TRI MESECA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA SAČINjAVA IZVEŠTAJ O POČETNOJ AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO STUDIJSKOG PROGRAMA I DOSTAVLjA GA MINISTARSTVU SA PREPORUKOM DA:

1) IZDA DOZVOLU ZA RAD VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI;

2) ODBIJE ZAHTEV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD.

MINISTARSVO IZDAJE DOZVOLU ZA RAD PO DOSTAVLjANjU IZVEŠTAJA KOMISIJE SA PREPORUKOM IZ STAVA 10. TAČKA 1) OVOG ČLANA I UTVRĐIVANjU ISPUNjENOSTI ODGOVARAJUĆIH USLOVA IZ ČL. 33-37. OVOG ZAKONA.

MINISTARSTVO REŠENjEM ODBIJA ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD PO DOSTAVLjANjU IZVEŠTAJA KOMISIJE SA PREPORUKOM IZ STAVA 10. TAČKA 2) OVOG ČLANA, ODNOSNO PO UTVRĐIVANjU DA NISU ISPUNjENI ODGOVARAJUĆI USLOV IZ ČL. 33-37. OVOG ZAKONA.

REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD KONAČNO JE I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

U DOZVOLI ZA RAD NAVODE SE: STUDIJSKI PROGRAMI, BROJ STUDENATA, BROJ NASTAVNIKA, OBJEKTI U KOJIMA SE OBAVLjA DELATNOST, DA LI SE STUDIJSKI PROGRAM IZVODI NA DALjINU I MAKSIMALAN BROJ STUDENATA KOJI NA TAJ NAČIN MOŽE DA STUDIRA, KAO I DA LI VISOKOŠKOLSKA USTANOVA MOŽE OBAVLjATI DELATNOST IZVAN SEDIŠTA.

SADRŽAJ DOZVOLE ZA RAD PROPISUJE MINISTAR.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA KOJOJ JE IZDATA DOZVOLA ZA RAD DUŽNA JE DA PODNESE ZAHTEV ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I STUDIJSKOG PROGRAMA NAJKASNIJE GODINU DANA OD POČETKA ŠKOLSKE GODINE U KOJOJ JE OTPOČELO PRVO IZVOĐENjE STUDIJSKOG PROGRAMA.

SVAKE ŠKOLSKE GODINE, TOKOM PRVOG OSTVARIVANjA STUDIJSKOG PROGRAMA, KOMISIJA VRŠI SPOLjAŠNjU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

Izmena, dopuna i oduzimanje dozvole za rad

Član 42.

Visokoškolska ustanova koja ima dozvolu za rad podnosi zahtev za dopunu dozvole za nov studijski program.

Izmene i dopune odobrenog, odnosno akreditovanog studijskog programa koje visokoškolska ustanova vrši radi njegovog usklađivanja sa organizacijom rada i dostignućima nauke i umetnosti ne smatraju se novim studijskim programom.

IZMENE I DOPUNE STUDIJSKOG PROGRAMA ZA KOJI JE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA DOBILA DOZVOLU ZA RAD, A KOJE VRŠI RADI NjEGOVOG USKLAĐIVANjA SA ORGANIZACIJOM RADA I DOSTIGNUĆIMA NAUKE I UMETNOSTI, NE SMATRAJU SE NOVIM STUDIJSKIM PROGRAMOM. O IZMENI, ODNOSNO DOPUNI STUDIJSKOG PROGRAMA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA OBAVEŠTAVA MINISTARSTVO U ROKU OD 60 DANA OD DANA DONOŠENjA ODLUKE O IZMENI, ODNOSNO DOPUNI STUDIJSKOG PROGRAMA.

Visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju, dozvola za rad važi još godinu dana, bez prava upisa studenata.

Visokoškolskoj ustanovi iz stava 3. ovog člana posle godinu dana se oduzima dozvola za rad.

Visokoškolskoj ustanovi oduzima se dozvola za rad i kada joj se zabrani rad, u skladu sa zakonom.

Visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju za neki studijski program, dozvola za rad za taj studijski program važi još godinu dana, ali gubi pravo na upis novih studenata na taj studijski program.

Visokoškolskoj ustanovi iz stava 6. ovog člana koja u propisanom roku ne dobije akreditaciju za taj studijski program izmeniće se dozvola za rad.

Rešenje o odbijanju zahteva za dopunu dozvole za rad, kao i rešenje o izmeni, odnosno oduzimanju dozvole za rad, konačno je u upravnom postupku.

U slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove zbog oduzimanja dozvole za rad ili drugog razloga, ministar će, na predlog Nacionalnog saveta, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove.

Organizacija visokoškolske ustanove

Član 47.

Organizacija visokoškolske ustanove uređuje se statutom, u skladu sa aktom o osnivanju i ovim zakonom.

Samostalna visokoškolska ustanova osniva visokoškolske jedinice kao oblike unutrašnje organizacije, u skladu sa statutom.

Aktom o osnivanju visokoškolske jedinice određuje se status visokoškolske jedinice u pogledu prava istupanja u pravnom prometu i poslovanju, raspolaganja materijalnim resursima, upravljanja, odlučivanja, i uređuju se druga pitanja od značaja za rad visokoškolske jedinice.

Akademija strukovnih studija ima u svom sastavu odeljenja i odseke radi ostvarivanja studijskih programa iz srodnih disciplina, istraživanja i umetničkog rada, kao i efikasnijeg korišćenja resursa.

Univerzitet ima u svom sastavu fakultete, umetničke akademije ili druge visokoškolske jedinice radi ostvarivanja studijskih programa iz srodnih disciplina, naučnih istraživanja i umetničkog rada, kao i efikasnijeg korišćenja resursa.

Univerzitet može imati u svom sastavu fakultete, umetničke akademije i druge visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica.

Fakultet, odnosno umetnička akademija, ima svojstvo pravnog lica ako ostvaruje najmanje tri odobrena, odnosno akreditovana studijska programa.

ODLUKU O OSNIVANjU VISOKOŠKOLSKE JEDINICE SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA U SASTAVU UNIVERZITETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA, DONOSI VLADA, PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU ORGANA UPRAVLjANjA UNIVERZITETA I NACIONALNOG SAVETA.

Odluku o statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta visokoškolske jedinice u sastavu univerziteta sa svojstvom pravnog lica donosi organ upravljanja univerziteta dvotrećinskom većinom.

ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI,PROMENI NAZIVA I SEDIŠTA VISOKOŠKOLSKE JEDINICE SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA U SASTAVU UNIVERZITETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA, DONOSI VLADA, PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU ORGANA UPRAVLjANjA UNIVERZITETA I NACIONALNOG SAVETA.

Visokoškolska ustanova može osnovati visokoškolsku jedinicu izvan svog sedišta, bez svojstva pravnog lica, u postupku iz člana 16. ovog zakona.

Fakultet, odnosno umetnička akademija, kao i druge visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica uređuju unutrašnju organizaciju i upravljanje svojim statutom, u skladu sa statutom univerziteta.

Univerzitet daje saglasnost na statut visokoškolske jedinice u svom sastavu.

VI. ORGANI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Sastav saveta visokoškolske ustanove

Član 52.

Broj članova saveta visokoškolske ustanove ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA je najmanje 17, u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

Savet visokoškolske ustanove iz stava 1. ovog člana čine predstavnici ustanove, studenata i osnivača.

Od ukupnog broja članova saveta iz stava 1. ovog člana, predstavnici visokoškolske ustanove čine dve trećine, zaokruženo na najbliži neparan broj, dok su predstavnici studenata i predstavnici osnivača zastupljeni sa jednakim brojem članova do punog sastava.

Kada je osnivač Republika predstavnike osnivača imenuje Vlada, iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede.

Predsednik saveta se bira iz reda predstavnika visokoškolske ustanove.

Član saveta iz stava 4. ovog člana ne može biti lice zaposleno u toj visokoškolskoj ustanovi ili u organu uprave nadležnom za oblast obrazovanja, odnosno nauke, lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, ili izabrano u organ političke stranke.

BROJ ČLANOVA I SASTAV SAVETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI OSNIVAČ NIJE REPUBLIKA, UREĐUJE SE STATUTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

VII. FINANSIRANjE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

Školarina

Član 61.

Visokoškolska ustanova stiče sredstva iz školarine na osnovu odluke o visini školarine za studente koji plaćaju školarinu.

Merila za utvrđivanje visine školarine utvrđuju se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Visokoškolska ustanova je dužna da pre raspisivanja konkursa za upis novih studenata utvrdi visinu školarine za narednu školsku godinu za sve studijske programe, PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA.

Školarinom se utvrđuju troškovi studija za jednu školsku godinu, odnosno za sticanje 60 ESPB bodova.

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje visokoškolska ustanova pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa.

Redovne usluge iz stava 5. ovog člana utvrđuju se odlukom univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove.

Profesor emeritus

Član 67.

Univerzitet može, na predlog fakulteta ili druge visokoškolske jedinice, dodeliti zvanje profesora emeritusa redovnom profesoru, penzionisanom posle stupanja na snagu ovog zakona U PENZIJI, koji se posebno istakao svojim naučnim, odnosno umetničkim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umetničkog podmlatka u oblasti za koju je izabran.

Profesor emeritus može učestvovati u izvođenju svih oblika nastave na akademskim studijama drugog i trećeg stepena, u užoj oblasti za koju je izabran.

Postupak i uslovi dodele zvanja i prava lica iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju opštim aktom univerziteta.

Prava i obaveze lica koje je izabrano u zvanje iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom o angažovanju za izvođenje nastave. Ukupan broj profesora emeritusa ne može biti veći od 3% od ukupnog broja nastavnika univerziteta.

VIII. OSOBLjE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Asistent

Član 72.

Visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta studenta doktorskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8) i koji pokazuje smisao za nastavni rad.

POD USLOVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA MOŽE IZABRATI U ZVANjE ASISTENTA I MAGISTRA NAUKA, ODNOSNO MAGISTRA UMETNOSTI KOME JE PRIHVAĆENA TEMA DOKTORSKE DISERTACIJE.

Posebni uslovi za izbor u zvanje asistenta utvrđuju se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Izuzetno, za nastavu na kliničkim predmetima visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta lice sa završenom odgovarajućom zdravstvenom specijalizacijom.

Za asistenta iz umetničkog polja može biti izabrano lice koje ima akademski naziv magistra umetnosti i umetnička dela koja pokazuju smisao za samostalno umetničko stvaralaštvo, ukoliko u umetničkoj oblasti za koju se bira nisu predviđene doktorske studije.

Za asistenta iz umetničkog polja može biti izabrano lice koje je završilo akademske studije prvog stepena i ima umetnička dela koja pokazuju smisao za samostalno umetničko stvaralaštvo, ukoliko u umetničkoj oblasti za koju se bira nisu predviđene diplomske akademske, odnosno doktorske studije.

Sa licem izabranim u zvanje asistenta zaključuje se ugovor o radu na period od tri godine, sa mogućnošću produženja za još tri godine.

MOGUĆNOST PRODUŽENjA UGOVORA O RADU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA ODNOSI SE I NA ASISTENTE KOJI SU STEKLI NAUČNI NAZIV DOKTORA NAUKA, ODNOSNO DOKTORA UMETNOSTI.

Ugovor iz stava 6 7. ovog člana zaključuje organ poslovođenja visokoškolske ustanove.

IX. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

Prestanak radnog odnosa nastavnika

Član 78.

Nastavniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Nastavniku iz stava 1. ovog člana U ZVANjU REDOVNOG PROFESORA, ODNOSNO PROFESORA STRUKOVNIH STUDIJA može biti produžen radni odnos do dve TRI školske godine, pod uslovima i na način predviđen statutom univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove.

Nastavnik kome je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju zadržava zvanje koje je imao u trenutku penzionisanja.

Nastavnik iz stava 3. ovog člana može zadržati preuzete obaveze na diplomskim akademskim i doktorskim studijama kao mentor ili član komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova, odnosno disertacija na tim studijama, najduže još dve školske godine.

Na osnovu odluke odgovarajućeg stručnog organa, nastavnik iz stava 3. ovog člana može izvoditi sve oblike nastave na diplomskim akademskim i doktorskim studijama i biti član komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova, odnosno disertacija na tim studijama, najduže još dve školske godine.

XI. STUDENTI

Status studenta

Član 88.

Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa, po položenim ispitima stekao 60 ESPB bodova, ima pravo da se i u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

Student koji se finansira iz budžeta i koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu studenta koji sâm finansira studije.

Student koji se sâm finansira i koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa, može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

Pravo iz stava 3. ovog člana student ostvaruje ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija.

ČLAN 88

STUDENT KOJI U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI OSTVARI 60 ESPB BODOVA IMA PRAVO DA SE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI FINANSIRA IZ BUDžETA AKO SE RANGIRA U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

RANGIRANjE STUDENATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBUHVATA STUDENTE UPISANE ISTE ŠKOLSKE GODINE NA ODREĐENI STUDIJSKI PROGRAM, A VRŠI SE POLAZEĆI OD BROJA OSTVARENIH ESPB BODOVA I POSTIGNUTOG USPEHA U SAVLAĐIVANjU STUDIJSKOG PROGRAMA, NA NAČIN I PO POSTUPKU UTVRĐENIM OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

STUDENT KOJI NE OSTVARI PRAVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI NASTAVLjA STUDIJE U STATUSU STUDENTA KOJI SE SAM FINANSIRA.

STUDENT KOJI SE FINANSIRA IZ BUDžETA MOŽE U TOM STATUSU DA IMA UPISAN SAMO JEDAN STUDIJSKI PROGRAM NA ISTOM NIVOU STUDIJA.

STUDENT DOKTORSKIH STUDIJA MOŽE OSTVARITI NADOKNADU TROŠKOVA STUDIRANjA POD USLOVIMA I NA NAČIN KOJI UTVRĐUJE MINISTAR.

Ispiti

Član 90.

Ispit je jedinstven i polaže se usmeno, pismeno, odnosno praktično.

Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na izvođenje studijskog programa na daljinu.

Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita van sedišta, ako se radi o ispitu iz predmeta čiji karakter to zahteva.

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta.

Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.

Izuzetno, za umetničke predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Ukoliko student iz stava 5. ovog člana ne položi ispit, ima pravo da ispit polaže još dva puta u toku iste školske godine.

Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine.

Student sa hendikepom ima pravo da polaže ispit na način prilagođen njegovim mogućnostima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

ČLAN 90.

ISPIT JE JEDINSTVEN I POLAŽE SE USMENO, PISMENO, ODNOSNO PRAKTIČNO.

ISPIT SE POLAŽE U SEDIŠTU VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO U OBJEKTIMA NAVEDENIM U DOZVOLI ZA RAD.

ODREDBA STAVA 2. OVOG ČLANA ODNOSI SE I NA IZVOĐENjE STUDIJSKOG PROGRAMA NA DALjINU.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA MOŽE ORGANIZOVATI POLAGANjE ISPITA VAN SEDIŠTA, AKO SE RADI O ISPITU IZ PREDMETA ČIJI KARAKTER TO ZAHTEVA.

STUDENT POLAŽE ISPIT NEPOSREDNO PO OKONČANjU NASTAVE TOG PREDMETA A NAJKASNIJE DO POČETKA NASTAVE IZ TOG PREDMETA U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE UREĐUJE SE NAČIN NA KOJI SE OBEZBEĐUJE JAVNOST POLAGANjA ISPITA.

BROJ ISPITNIH ROKOVA JE ŠEST, A TERMINI ODRŽAVANjA ISPITNIH ROKOVA UTVRĐUJU SE STATUTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

POSLEDNjI ISPITNI ROK ZA ŠKOLSKU GODINU ZAVRŠAVA SE NAJKASNIJE DO 10. OKTOBRA.

POSLE TRI NEUSPELA POLAGANjA ISTOG ISPITA STUDENT MOŽE TRAŽITI DA POLAŽE ISPIT PRED KOMISIJOM.

IZUZETNO, ZA PREDMETE U POLjU UMETNOSTI MOŽE DA SE UTVRDI JOŠ JEDAN ISPITNI ROK U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

STUDENT SA INVALIDITETOM IMA PRAVO DA POLAŽE ISPIT NA NAČIN PRILAGOĐEN NjEGOVIM MOGUĆNOSTIMA, U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

Stručni, akademski i naučni nazivi

Član 95.

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv diplomirani, sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – master.

Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom oblasti.

Listu zvanja iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva utvrđuje Nacionalni savet, na predlog Konferencije univerzitetâ, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija.

Skraćenica stručnog naziva se stavlja iza imena i prezimena, a skraćenica akademskog naziva se stavlja ispred imena i prezimena.

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku, naziv koji je steklo lice iz stava 1. ovog člana je bachelor, naziv koji je steklo lice iz stava 2. ovog člana je bachelor (appl.), naziv koji je steklo lice iz stava 5. ovog člana je master, a naziv koji je steklo lice iz stava 6. ovog člana je Ph. D., odnosno odgovarajući naziv na jeziku na koji se diploma prevodi.

ČLAN 95.

LICE KOJE ZAVRŠI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U OBIMU OD NAJMANjE 180 ESPB BODOVA, ODNOSNO U TRAJANjU OD NAJMANjE TRI GODINE STIČE STRUČNI NAZIV SA NAZNAKOM ZVANjA PRVOGA STEPENA AKADEMSKIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U OBIMU OD NAJMANjE 240 ESPB BODOVA, ODNOSNO U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE STIČE STRUČNI NAZIV DIPLOMIRANI SA NAZNAKOM ZVANjA PRVOGA STEPENA AKADEMSKIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE STIČE STRUČNI NAZIV SA NAZNAKOM ZVANjA PRVOGA STEPENA STRUKOVNIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE STIČE STRUČNI NAZIV SPECIJALISTA SA NAZNAKOM ZVANjA DRUGOG STEPENA AKADEMSKIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE STIČE STRUČNI NAZIV SPECIJALISTA SA NAZNAKOM ZVANjA DRUGOG STEPENA STRUKOVNIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE STIČE AKADEMSKI NAZIV MASTER, SA NAZNAKOM ZVANjA DRUGOG STEPENA DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA IZ ODGOVARAJUĆE OBLASTI.

LICE KOJE ZAVRŠI DOKTORSKE, ODNOSNO AKADEMSKE STUDIJE TREĆEG STEPENA, STIČE NAUČNI NAZIV DOKTOR NAUKA, ODNOSNO DOKTOR UMETNOSTI, SA NAZNAKOM OBLASTI.

LISTU ZVANjA IZ ODGOVARAJUĆIH OBLASTI I SKRAĆENICE STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA UTVRĐUJE NACIONALNI SAVET, NA PREDLOG KONFERENCIJE UNIVERZITETÂ, ODNOSNO KONFERENCIJE AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA.

SKRAĆENICA STRUČNOG NAZIVA I AKADEMSKOG NAZIVA MASTER NAVODI SE IZA IMENA I PREZIMENA, A SKRAĆENICA AKADEMSKOG NAZIVA MAGISTAR NAUKA, ODNOSNO MAGISTAR UMETNOSTI I NAUČNOG NAZIVA DOKTOR NAUKA, ODNOSNO DOKTOR UMETNOSTI, ISPRED IMENA I PREZIMENA.

U MEĐUNARODNOM PROMETU I U DIPLOMI NA ENGLESKOM JEZIKU, NAZIV KOJI JE STEKLO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE BACHELOR, NAZIV KOJI JE STEKLO LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE BACHELOR WITH HONOURS, NAZIV KOJI JE STEKLO LICE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA JE BACHELOR (APPL.), NAZIV KOJI JE STEKLO LICE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA JE MASTER, A NAZIV KOJI JE STEKLO LICE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA JE PH. D., ODNOSNO ODGOVARAJUĆI NAZIV NA JEZIKU NA KOJI SE DIPLOMA PREVODI.

XV. UPRAVNI NADZOR

Član 106.

Upravni nadzor nad radom visokoškolskih ustanova vrši Ministarstvo. Inspekcijski nadzor vrše inspektori, odnosno druga ovlašćena lica (u daljem tekstu: inspektori).

Poslove inspektora može obavljati diplomirani pravnik, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i najmanje tri godine PET GODINA radnog iskustva U OBLASTI OBRAZOVANjA.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1) poništi upis studenata u prvu godinu studija preko broja studenata utvrđenog, u skladu sa članom 84. ovog zakona;

2) poništi upis studenata koji je obavljen suprotno odredbama ovog zakona;

3) privremeno zabrani obavljanje delatnosti visokog obrazovanja, ODNOSNO IZVOĐENjE STUDIJSKOG PROGRAMA pravnom licu koje tu delatnost obavlja suprotno odredbama ovog zakona, UVERENjU O AKREDITACIJI, ODNOSNO DOZVOLI ZA RAD;

4) preduzima druge mere za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen.

XVI. KAZNENE ODREDBE

Član 107.

Novčanom kaznom od 30.000 100.000 do 500.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj visokoškolska ustanova, ako:

1) obavlja delatnost van sedišta i van objekata u kojima se obavlja delatnost (član 32. stav 4. i član 41. st. 11. i STAV 13);

2) ostvaruje studijski program koji nije naveden u dozvoli za rad (član 41. st. 11. i 12 STAV 13);

3) izvrši promenu naziva, sedišta i statusnu promenu suprotno odredbama ovog zakona (član 43. stav 1);

4) naplati školarinu veću od utvrđene u skladu sa ovim zakonom (član 61);

5) posebno naplaćuje usluge studentima koje su obuhvaćene školarinom (član 61. stav 5);

6) primi u radni odnos nastavnika koji ne ispunjava uslove predviđene ovim zakonom, ili bez konkursa (čl. 63 – 66);

7) ne organizuje predavanja i druge oblike nastave (član 81. stav 2);

8) upiše na studijski program kandidata koji se nije prijavio na konkurs ili suprotno konkursu (član 83);

9) upiše studente preko broja utvrđenog u skladu sa ovim zakonom (član 84);

10) ne vodi na propisan način ili neuredno vodi evidenciju i izdaje javne isprave koje po sadržini ne odgovaraju sadržini koju je utvrdio ministar (član 97. stav 5. i član 99. stav 6).

11) IZDA DIPLOMU KOJA NE ODGOVARA AKREDITOVANOM STUDIJSKOM PROGRAMU (ČLAN 16. STAV 1.);

12) NEOSNOVANO NAPLATI ŠKOLARINU (ČLAN 61. I ČLAN 88.);

13) AKO NASTAVNIKU OTKAŽE UGOVOR O RADU SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA ( ČLAN 74. STAV 1. ).

Novčanom kaznom od 10.000. do 30.000 dinara kazniće se odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

XVII. POVERAVANjE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Član 108.

Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, poslove utvrđene članom 23. stav 1. tač. 4) i 7), članom 40. stav 1, članom 41. stav 2, članom 42. stav 9, članom 43. stav 2, članom 45. stav 2, ČLANOM 47. ST. 8. I 10., članom 52. stav 4, ČLANOM 61. STAV 3., članom 84. stav 3, članom 101. stav 5, članom 103. stav 3, članom 105. st. 3. i 4. i, članom 106. I ČLANOM 127. STAV 6. ovog zakona, obavlja, preko svojih organa, Autonomna pokrajina Vojvodina.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima, u pogledu poverenih poslova državne uprave iz stava 1. ovog člana, prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Studenti

Član 123.

Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2011/2012. godine 2013/2014. GODINE, ODNOSNO DO KRAJA ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE ZA STUDENTE UPISANE NA INTEGRISANE STUDIJE IZ POLjA MEDICINSKIH NAUKA.

Studenti upisani do stupanja na snagu ovog zakona na studije na višim školama koje ne dobiju dozvolu za rad mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad.

Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona NAJKASNIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE.

Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona NAJKASNIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE.

Studenti iz stava 1. ovog člana imaju pravo da nastave započete studije po studijskom programu koji je donet u skladu sa odredbama ovog zakona, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Pravila o finansiranju studija

Član 124.

Studenti koji se upisuju na visokoškolsku ustanovu posle stupanja na snagu ovog zakona i studenti iz člana 123. stav 5. ovog zakona imaju pravo da studiraju po uslovima i pravilima studija propisanim do stupanja na snagu ovog zakona, a koja se odnose na status studenta u pogledu finansiranja, do isteka dve školske godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

ČLAN 124.

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 88. ZAKONA, STUDENT MOŽE DA SE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI FINANSIRA IZ BUDžETA AKO U ŠKOLSKOJ 2009/2010., ODNOSNO 2010/2011. GODINI OSTVARI NAJMANjE 48 ESPB BODOVA I RANGIRA SE U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDžETA, U SKLADU SA ZAKONOM.

RANGIRANjE STUDENATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBUHVATA STUDENTE UPISANE ISTE ŠKOLSKE GODINE NA ODREĐENI STUDIJSKI PROGRAM, A VRŠI SE POLAZEĆI OD BROJA OSTVARENIH ESPB BODOVA I POSTIGNUTOG USPEHA U SAVLAĐIVANjU STUDIJSKOG PROGRAMA, NA NAČIN I PO POSTUPKU UTVRĐENIM OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

STUDENTI UPISANI U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2006/2007. ODNOSNO 2007/2008. GODINE ZADRŽAVAJU PRAVO DA SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA NAJDUŽE GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANjA STUDIJA, A STUDENTI UPISANI U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2008/2009. ODNOSNO 2009/2010. GODINE, ZADRŽAVAJU PRAVO DA SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA NAJDUŽE ŠEST MESECI PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANjA STUDIJA

STUDENT KOJI NE OSTVARI PRAVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI NASTAVLjA STUDIJE U STATUSU STUDENTA KOJI SE SAM FINANSIRA

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA UREĐUJE NAČIN IZVOĐENjA NASTAVE, ODNOSNO POLAGANjA ISPITA ZA STUDENTE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

STUDENT KOJI SE FINANSIRA IZ BUDžETA MOŽE U TOM STATUSU DA IMA UPISAN SAMO JEDAN STUDIJSKI PROGRAM NA ISTOM NIVOU STUDIJA.

Usklađivanje stečenih akademskih, stručnih, odnosno naučnih naziva

Član 127.

STRUČNI, AKADEMSKI, ODNOSNO NAUČNI NAZIV STEČEN PREMA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, U POGLEDU PRAVA KOJA IZ NjEGA PROIZILAZE, IZJEDNAČEN JE SA ODGOVARAJUĆIM STRUČNIM, AKADEMSKIM, ODNOSNO NAUČNIM NAZIVOM UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM, I TO:

1) STRUČNI NAZIV STEČEN ZAVRŠAVANjEM:

STUDIJA NA VIŠOJ ŠKOLI, U TRAJANjU DO 3 GODINE, IZJEDNAČEN JE SA STRUČNIM NAZIVOM IZ ČLANA 95. STAV 3. OVOG ZAKONA ,

DELA STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STUDIJA NA FAKULTETU, ČIJIM ZAVRŠAVANjEM SE STIČE PRVI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANjA, IZJEDNAČEN JE SA STRUČNIM NAZIVOM IZ ČLANA 95. STAV 1. OVOG ZAKONA ,

OSNOVNIH STUDIJA NA FAKULTETU, U TRAJANjU OD 3 GODINE, IZJEDNAČEN JE SA STRUČNIM NAZIVOM IZ ČLANA 95. STAV 2. OVOG ZAKONA ,

OSNOVNIH STUDIJA NA FAKULTETU, U TRAJANjU OD ČETIRI DO ŠEST GODINA, IZJEDNAČEN JE SA AKADEMSKIM NAZIVOM IZ ČLANA 95. STAV 6. OVOG ZAKONA.

2) AKADEMSKI NAZIV STEČEN ZAVRŠAVANjEM:

– SPECIJALISTIČKIH STUDIJA NA FAKULTETU IZJEDNAČEN JE SA STRUČNIM NAZIVOM IZ ČLANA 95. STAV 4. OVOG ZAKONA.

3) NAUČNI STEPEN DOKTORA NAUKA STEČEN ZAVRŠAVANjEM DOKTORSKIH STUDIJA, ODNOSNO ODBRANOM DOKTORSKE DISERTACIJE, IZJEDNAČEN JE SA NAUČNIM NAZIVOM DOKTORA NAUKA IZ ČLANA 95. STAV 7. OVOG ZAKONA.

Lice koje je steklo, ili stekne odgovarajući akademski, stručni ili naučni naziv (u daljem tekstu: naziv) prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, zadržava pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo.

Lice iz stava 1. ovog člana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, a u skladu sa kriterijumima za usklađivanje stečenih naziva koje propisuje Konferencija univerzitetâ, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95. ovog zakona.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOŽE TRAŽITI OD VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U KOJOJ JE STEKLO NAZIV DA MU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, U POSTUPKU I POD USLOVIMA PROPISANIM OPŠTIM AKTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, UTVRDI DA RANIJE STEČENI NAZIV ODGOVARA NEKOM OD NAZIVA IZ ČLANA 95. OVOG ZAKONA.

Kada visokoškolska ustanova u postupku iz stava 2. 3.ovog člana utvrdi odgovarajući naziv, izdaje novu diplomu u skladu sa ovim zakonom.

Diploma iz stava 3. 4.ovog člana može se izdati samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevažećom.

Ako je visokoškolska ustanova na kojoj je lice iz stava 2. 3.ovog člana steklo naziv prestala da postoji, a nema pravnog sledbenika, Ministarstvo će odrediti visokoškolsku ustanovu koja će odlučivati o zahtevu.

Sticanje doktorata

Član 128.

Lica koja su prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla akademski naziv magistra nauka mogu steći akademski naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, najkasnije u roku od sedam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE.

ČLAN 29.

ČLANOVI NACIONALNOG SAVETA IZBRANI DO STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLjAĆE DUŽNOST DO ISTEKA MANDATA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

NARODNA SKUPŠTINA ĆE U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA IZABRATI ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA DO PUNOG SASTAVA UTVRĐENOG OVIM ZAKONOM.

ČLAN 30.

NACIONALNI SAVET UTVRDIĆE STANDARDE IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA I USKLADIĆE PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR.30/07, 112/08 I 72/09) SA OVIM ZAKONOM U ROKU OD 3 MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 31.

POSTUPCI AKREDITACIJE, ODNOSNO IZDAVANjA DOZVOLE ZA RAD, ZAPOČETI DO STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, OKONČAĆE SE PRIMENOM PROPISA PREMA KOJIMA SU ZAPOČETI.

ČLAN 32.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ČLAN 2. ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU „SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 97/08).

ČLAN 33.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

4542010.0006.2/1

Ostavite komentar