270. sednica Vlade Republike Srbije, 3. jun 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac, na lični zahtev:

1) Suzana Petrović;

2) Goran Ivanović.

II

U Upravni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se za članove:

1) Dušan Golubović, dipl. inž. mašinstva, JKP „Čistoćaˮ Kragujevac;

2) Slavica Nikitović, dipl. pravnik, Gradska uprava za inspekcijske poslove grada Kragujevca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4064/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije, na lični zahtev:

1) dr Simo Vuković, predsednik;

2) Branko Radujko, član.

II

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr sci. med. Predrag Stevanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) za člana:

– Branislav Đurković, dipl. inž. elektrotehnike, APOLLO, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4062/2010-1

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1) dr Zoran Šekularac, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu za rehabilitaciju;

2) Branka Pešić, zbog odlaska u penziju.

II

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1) dr Mojsije Anđić, kardiolog, Institut za rehabilitaciju;

2) Igor Škulić, fizioterapeut, Institut za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3996/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU

U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Danica Mihailović za direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4130/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Nada Vasiljević za pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transfuzije krvi u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4128/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Slobodan Bjelotomić za pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4131/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Ljiljana Jemuović za pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije organa u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4132/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Vesna Perić dužnosti privremenog direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4136/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešava se Nenad Stevanović dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Imenuje se Slavica Janjić, dipl. ekonomista iz Ljiga, za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4154/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se Božidar Laganin za privremenog direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4135/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Božidar Laganin dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4185/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar