Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje činjenica i predlaganje mera u vezi sa pregovorima o pravu korišćenja satelita sa „ImageSat International N.Vˮ iz Izraela i arbitražnim sudskim postupkom („Službeni glasnik RS”, broj 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE ČINjENICA

I PREDLAGANjE MERA U VEZI SA PREGOVORIMA O PRAVU KORIŠĆENjA SATELITA SA „IMAGESAT INTERNATIONAL N.Vˮ IZ IZRAELA I ARBITRAŽNIM SUDSKIM POSTUPKOM

I

U Komisiju za utvrđivanje činjenica i predlaganje mera u vezi sa pregovorima o pravu korišćenja satelita sa „ImageSat International N.Vˮ iz Izraela i arbitražnim sudskim postupkom imenuju se za članove:

1) pukovnik Milutin Kovačević, predstavnik Ministarstva odbrane;

2) Biljana Babić, diplomirani pravnik, predstavnik Ministarstva odbrane;

3) Slobodan Bošković, pomoćnik ministra pravde, predstavnik Ministarstva pravde;

4) Zlatko Petrović, viši savetnik, predstavnik Ministarstva pravde;

5) Olja Jovičić, Republički javni pravobranilac, predstavnik Republičkog javnog pravobranilaštva;

6) Maja Bulatović, mlađi savetnik, predstavnik Republičkog javnog pravobranilaštva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4212/2010

U Beogradu, 4. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar