277. sednica Vlade Republike Srbije, 17. jun 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA

ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU „PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ”

I

Razrešava se dr Ljiljana Lazić dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4309/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU

„PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ”

I

Imenuje se dr Ljiljana Lazić za direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4310/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I ODREĐIVANjU PROJEKTNOG ADMINISTRATORA

U JEDINICI ZA FIDUCIJARNE USLUGE ZA PROJEKAT

„PRUŽANjE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOUˮ

I

Razrešava se Svetlana Đurić dužnosti projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivouˮ.

II

Određuje se dr Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, za projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivouˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4297/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 9. stav 2. Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE AKTIVNOSTI

NA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE DEONICE PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD NA ŽELEZNIČKOM KORIDORU H

I

U Radnu grupu za praćenje aktivnosti na implementaciji Projekta modernizacije i rekonstrukcije deonice pruge Niš-Dimitrovgrad na železničkom Koridoru H imenuju se:

1) Jelena Marjanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, rukovodilac,

Stanka Radan, rukovodilac Grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zamenik rukovodioca;

2) Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija, član,

Dragana Ratković, rukovodilac Grupe u Ministarstvu finansija, zamenik člana;

3) Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu, član,

Dragan Nešić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu za infrastrukturu, zamenik člana;

4) Nevena Subašić, savetnik za Češku Republiku u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, član;

5) Branislav Pejčić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan, član,

Vasilije Ljubinković, savetnik u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan, zamenik člana;

6) Aleksandra Damnjanović Petrović, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja, član,

Jasminka Pavlović, načelnik Odeljenja u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, zamenik člana;

7) Milan Maksimović, direktor Direkcije za infrastrukturu u Javnom preduzeću „Železnice Srbije”, član,

Vladimir Radović, viši savetnik generalnog direktora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”, zamenik člana;

8) Milosav Anđelković, pomoćnik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP, član,

Vladimir Simić, zamenik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4398/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 98. stav 1. i članom 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon),

Vlada postupajući po presudi Upravnog suda 12 U 6417/10 (2008) od 6. maja 2010. godine donosi,

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA

PREKRŠAJE U VELIKOM GRADIŠTU

I

Dragani Stanojević prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu sa 28. novembrom 2008. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-4266/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Branka Radović dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4460/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Imenuje se mr Miroslav Miki Radonjić, izvršni direktor Sterijinog pozorja u Novom Sadu, za člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4459/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA IMUNOLOGIJU

I VIRUSOLOGIJU „TORLAK”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Ranko Dakić dužnosti direktora Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4466/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Imenuje se dr Branislav Lazić za direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4467/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Tomislav Stantić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4496/2010

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar