Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 10đ stav 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AKCIONARSKOG FONDA

I

U Savet Akcionarskog fonda imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Anđelić, doktor ekonomskih nauka iz Novog Sada;

2. za članove:

1) Mira Prokopijević, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) Nenad Ilić, dipl. pravnik, posebni savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Ivana Antić, dipl. pravnik, Kancelarija za evropske integracije;

4) Aleksandar Voštić, dipl. pravnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4506/2010

U Beogradu, 18. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar