35. sednica Vlade Republike Srbije, 5. decembar 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Milica Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije od 9. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11915/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Milena Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za kontrolu javnih sredstava od 9. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11913/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se mr Larisa Zdravković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija ‒ Sektor za internu kontrolu i internu reviziju od 4. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11911/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Snežana Veličković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija sa 7. decembrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11918/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Veličković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju u Ministarstvu finansija od 8. decembra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11917/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Darinka Đuran za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje od 1. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11966/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe od 5. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11964/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja od 8. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11962/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Maja Matija Ristić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 17. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11961/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dragana Vujičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore od 30. oktobra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11910/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Nenad Milojičić dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11907/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Vesna Rakonjac za vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11906/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Jelena Deretić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11592/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se mr Ljubiša Antonijević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11640/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Marina Hasanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11641/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Daria Janjić Nišavić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za međunarodnu saradnju od 1. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11623/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Nenad Vujović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor poljoprivredne inspekcije od 1. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11627/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Saša Stamatović za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 29. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11625/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 29. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11631/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragoslav Milutinović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 29. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11626/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 29. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11629/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Postavlja se Vladimir Cucić za vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije od 8. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11757/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Dijana Ilić Zogović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika od 1. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11602/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Sonja Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti od 16. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11701/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Danka Garić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije sa 30. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11712/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Danka Garić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacione tehnologije od 31. oktobra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11716/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Slaviša Tomović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i inspekcijski nadzor sa 30. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11703/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Slaviša Tomović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za nadzor i kontrolu od 31. oktobra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11705/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Jelena Matić Varenica dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za topografiju i kartografiju sa 30. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11709/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Jelena Matić Varenica za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor geodetskih poslova od 31. oktobra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11710/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Vančo Božinov dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za geodetske radove sa 30. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11601/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Siniša Trkulja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja od 10. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11896/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Petar Petković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji od 9. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11741/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/13, 73/17 – dr. propis i 76/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Aleksandar Rebić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informaciono-dokumentacione i administrativne poslove od 9. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11696/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), na sednici održanoj dana 5. decembra 2017. godine, postupajući po presudi Upravnog suda 15 U. 17236/15 od 11. oktobra 2017. godine, a u pravnoj stvari postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu, na predlog ministra pravde,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Dubravka Obrenović na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 12. novembra 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11525/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), na sednici održanoj dana 5. decembra 2017. godine, postupajući po presudi Upravnog suda 2 U. 17093/15 od 28. septembra 2017. godine, a u pravnoj stvari postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu, na predlog ministra pravde,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Ksenija Maksić na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 5. novembra 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11528/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), na sednici održanoj dana 5. decembra 2017. godine, postupajući po presudi Upravnog suda 23 U. 17237/15 od 28. septembra 2017. godine, a u pravnoj stvari postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu, na predlog ministra pravde,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Nada Petković Ristivojević na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 12. novembra 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11527/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA U BEOGRADU

I

Dr Ivanu Nikčeviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11655/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Imenuje se mr Ljubiša Antonijević za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11656/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA

ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ

I

Razrešava se Elena Vasić Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11077/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA

ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ

I

Imenuje se Ljiljana Berić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11700/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Privremenog organa opštine Vitina:

1. Srećko Spasić,

2. Miloš Stojković,

3. Miloš Perić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11680/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1. Slavica Savičić, član,

2. Zoran Jocić, vršilac dužnosti člana.

II

U Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se za članove:

1. Danilo Vujičić, advokat iz Čačka,

2. Vesna Ćelić, ekonomista iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11236/2017-1

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se doc. dr Goran Babić dužnosti zamenika direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11908/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJUVRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Slobodan Milisavljević za vršioca dužnosti zamenika direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11909/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRADR DRAGIŠA MIŠOVIĆDEDINJE

I

Dr Đuri Čuturi prestaje dužnost predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11753/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRADR DRAGIŠA MIŠOVIĆDEDINJE

I

Imenuje se ass. dr sci. Siniša Dučić, hirurg, dečji ortoped na Univerzitetskoj dečjoj klinici, za predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11756/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTIDR LAZA LAZAREVIĆ

I

Razrešava se Maja Ivanović dužnosti člana Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Imenuje se doc. dr Igor Pantić, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za člana Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11751/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”, iz reda zaposlenih:

1. prim. dr Dragan Jeremić,

2. prof. dr Branko Stanimirović,

3. prim. dr Lidija Hajnal Avramović.

II

U Upravni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1. prof. dr Svetlana Dragojević Dikić,

2. prof. dr Dejan Filimonović,

3. dr Milena Papić Obradović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11901/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”, iz reda zaposlenih:

1. prof. dr Mladenko Vasiljević,

2. ass. dr Amira Egić.

II

U Nadzorni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1. dr Anka Ćirović,

2. dr Relja Lukić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11904/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje životnom sredinom, do proteka vremena na koje je postavljen na položaj 10. jula 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11994/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Željko Pantelić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, do proteka vremena na koje je postavljen na položaj 10. jula 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11996/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Lekić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Sektor za kontrolu kvaliteta i stanje životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine od 9. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11999/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆASRBIJAVODEBEOGRAD

I

Razrešava se Goran Puzović dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12051/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆASRBIJAVODEBEOGRAD

I

Imenuje se Goran Puzović za direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), propisano je, između ostalog: da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa (član 30); da javni konkurs sprovodi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora (član 31. stav 1); da odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede (član 36. stav 1); da ministarstvo dostavlja Vladi oglas o javnom konkursu (član 36. stav 2); da se oglas o javnom konkursu objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici ministarstva, kao i da rok za objavljivanje oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ ne može biti duži od osam dana od dana donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća (član 37).

Vlada je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd 05 Broj: 111-1737/2017 od 3. marta 2017. godine.

Postupajući po navedenoj odluci Vlada je, 10. marta 2017. godine, u dnevnom listu „Večernje novosti” i u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21/17 objavila javni konkurs za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ministarstva privrede.Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora (u daljem tekstu: Komisija) u postupku za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Srbijavode” Beograd, obrazovana je u sastavu: Novak Nedić, predsednik i Nenad Đorđević, Bruno Đuran, Ivana Janačković i Slobodan Stanojević, članovi.

2

Nakon što je pregledala prispele prijave Komisija je sastavila spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među kojima se sprovodi izborni postupak i na isti uvrstila:

1. Gorana Puzovića, broj prijave: 19 Broj: 111-3505/2017 od 12. aprila 2017. godine;

2. Nedeljka Markovića, broj prijave: 19 Broj: 111-3502/2017 od 12. aprila 2017. godine;

3. Svetozara Vasilijevića, broj prijave: 19 Broj: 111-3503/2017 od 12. aprila 2017. godine;

4. Tatjanu Spasić, broj prijave: 19 Broj: 111-3504/2017 od 2. aprila 2017. godine;

5. Miloša Batala, broj prijave: 19 Broj: 111-3507/2017 od 12. aprila 2017. godine;

6. Nikolu Maravića, broj prijave: 19 Broj: 111-3506/2017 od 12. aprila 2017. godine.

Nakon toga pristupilo se sprovođenju prvog dela izbornog postupka, provere veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, pismenom proverom putem standardizovanih testova, koji je održan 26. oktobra 2017. godine.

Zatim, pristupilo se sprovođenju drugog dela izbornog postupka, usmenoj proveri kandidata. Pre početka razgovora sa kandidatima, Komisija je utvrdila da će kandidatima postaviti pitanja koja se odnose na poznavanje jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanje drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanje oblasti korporativnog upravljanja, poznavanje opštih propisa o radu, kao i posebne oblasti znanja. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je utvrdila da će veštinu komunikacije i motivaciju za rad proveravati usmeno i odredila kriterijume prema kojima će postavljati pitanja i ocenjivati odgovore kandidata, ocenama od 1 do 3.

Posle obavljenih testiranja, razgovora i veštine komunikacije i motivacije za rad sa kandidatima, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je okončala izborni postupak i na osnovu postignutih rezultata donela Odluku 19 Broj: 06-11345/2017 20. novembra 2017. godine o utvrđivanju rang liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje, na koju je uvrstila:

1) Gorana Puzovića, prosečna ocena 2,63;

2) Miloša Batala, prosečna ocena 2,37;

3) Tatjanu Spasić, prosečna ocena 2,32.

Odluka o utvrđivanju rang liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje, u postupku imenovanja direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd, dostavljena je Ministarstvu privrede, radi pripreme predloga akta za imenovanje direktora.

3

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima, u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Imajući u vidu da je kandidat Goran Puzović najbolje rangiran sa prosečnom ocenom 2,63 rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje dostaviti:

Goranu Puzoviću,

Nedeljku Markoviću,

Svetozaru Vasilijeviću,

Tatjani Spasić,

Milošu Batalu,

Nikoli Maraviću i

Arhivi.

24 Broj: 119-12023/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVAELEKTROMREŽA SRBIJEBEOGRAD

I

Razrešava se Jelena Matejić dužnosti vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12044/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 1, a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

ELEKTROMREŽA SRBIJEBEOGRAD

I

Imenuje se Jelena Matejić za direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), propisano je, između ostalog: da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa (član 30); da javni konkurs sprovodi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora (član 31. stav 1); da odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede (član 36. stav 1); da ministarstvo dostavlja Vladi oglas o javnom konkursu (član 36. stav 2); da se oglas o javnom konkursu objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici ministarstva, kao i da rok za objavljivanje oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ ne može biti duži od osam dana od dana donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća (član 37).

Vlada je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd 05 Broj: 111-1745/2017 od 3. marta 2017. godine.

Postupajući po navedenoj odluci Vlada je, 10. marta 2017. godine, u dnevnom listu „Večernje novosti” i u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21/17 objavila javni konkurs za imenovanje direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ministarstva privrede.

2

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora u sastavu: članovi Komisije Nenad Đorđević i Bruno Đuran, imenovani Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-11783/2016 od 7. decembra 2016. godine, član Komisije Ivana Janačković imenovana Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije – Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 10 broj 02-3229/16 od 21. decembra 2016. godine i član komisije Milun Trivunac, predsednik Skupštine Akcionarskog društva „Elektromreža Srbijeˮ imenovan Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-3662/2017 od 20. aprila 2017. godine, pregledala je prispele prijave učesnika konkursa i sastavila spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među kojima se sprovodi izborni postupak i na osnovu toga, o početku izbornog postupka obavešteni su sledeći kandidati:

1. Milorad Backović, broj prijave: 19 Broj: 111-3481/2017 od 12. aprila 2017. godine;

2. Komlen Lalović, broj prijave: 19 Broj: 111-3480/2017 od 12. aprila 2017. godine;

3. Nebojša Lapčević, broj prijave: 19 Broj: 111-3478/2017 od 12. aprila 2017. godine;

4. Jelena Matejić, broj prijave: 19 Broj: 111-3484/2017 od 12. aprila 2017. godine;

5. Miloš Milanković, broj prijave: 19 Broj: 111-3483/2017 od 12. aprila 2017. godine;

6. Nenad Trkulja, broj prijave: 19 Broj: 111-3479/2017 od 12. aprila 2017. godine;

7. Rajko Gverić, broj prijave: 19 Broj: 111-3477/2017 od 12. aprila 2017. godine;

8. Milan Davidović, broj prijave: 19 Broj: 111-3476/2017 od 12. aprila 2017. godine;

9. Vladimir Đorđević, broj prijave: 19 Broj: 111-3482/2017 od 12. aprila 2017. godine.

Nakon toga pristupilo se sprovođenju prvog dela izbornog postupka, provere veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, pismenom proverom putem standardizovanih testova, koji je održan 26. oktobra 2017. godine.

Zatim, pristupilo se sprovođenju drugog dela izbornog postupka, usmenoj proveri kandidata. Pre početka razgovora sa kandidatima, Komisija je utvrdila da će kandidatima postaviti pitanja koja se odnose na poznavanje jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano akcionarsko društvo, odnosno poznavanje drugih delatnosti koje obavlja akcionarsko društvo, poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanje oblasti korporativnog upravljanja, poznavanje opštih propisa o radu, kao i posebne oblasti znanja. Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je utvrdila da će veštinu komunikacije i motivaciju za rad proveravati usmeno i odredila kriterijume prema kojima će postavljati pitanja i ocenjivati odgovore kandidata, ocenama od 1 do 3.

3

Posle obavljenih testiranja, razgovora i veštine komunikacije i motivacije za rad sa kandidatima, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je okončala izborni postupak i na osnovu postignutih rezultata donela Odluku 19 Broj: 06-11378/2017 od 27. novembra 2017. godine o utvrđivanju rang liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora, na koju je uvrstila:

1) Jelenu Matejić, prosečna ocena 2,54;

2) Nebojšu Lapčevića, prosečna ocena 2,38;

3) Miloša Milankovića, prosečna ocena 2,37.

Odluka o utvrđivanju rang liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje, u postupku imenovanja direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd, dostavljena je Ministarstvu privrede, radi pripreme predloga akta za imenovanje direktora.

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima, u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Imajući u vidu da je kandidat Jelena Matejić najbolje rangiran sa prosečnom ocenom 2,54 rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje dostaviti:

Miloradu Backoviću,

Komlenu Laloviću,

Nebojši Lapčeviću,

Jeleni Matejić,

Milošu Milankoviću,

Nenadu Trkulji,

Rajku Gveriću,

Milanu Davidoviću,

Vladimiru Đorđeviću i

Arhivi.

24 Broj: 119-12014/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA

I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Razrešava se prof. dr Ana Jovanović dužnosti direktora Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa 22. novembrom 2017. godine, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12030/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA

I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Imenuje se prof. dr Ana Jovanović za direktora Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 23. novembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12031/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se dr Nataša Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem od 5. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12034/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Nenad Šarkoćević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10551/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Nenad Šarkoćević na položaj pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10549/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Razrešava se Branka Totić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i edukaciju i informisanje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i edukaciju i informisanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11533/2017-1

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se Branka Totić na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i edukaciju i informisanje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11535/2017-1

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Razrešava se Marija Božić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8973/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se Marija Božić na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8976/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Razrešava se Vladimir Šutić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10637/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Vladimir Šutić na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10636/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUMEBEOGRAD

I

Razrešava se Predrag Aleksić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12049/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUMEBEOGRAD

I

Imenuje se Igor Braunović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12050/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar