Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova

PREGLED ODREDBE ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA KOJA SE MENjA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15 i 13/16), u Zakonu o izmeni Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 13/16), u članu 1. reči: „1. januara 2017.” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018. 1. JANUARA 2019.”.

Ostavite komentar