Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Pančevu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju lučkog područja luke u Pančevu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se područje luke u Pančevu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 6950/7, 6950/15, 6950/16, 6950/17, 6952, 6953/3, 6953/4, 6953/5, 6954, 6955/1, 6959/1, 6959/2, 6960, 6961, 6969/3, 6969/7, 6972/2, 6974/1, 6974/2, 6974/3, 6974/4, 6974/5, 7656, 7657, 7658/1, 7658/2, 7658/3, 7659, 7660/1, 7660/2, 7663, 7664, 7666/2, 7666/3, 7667, 7668/1, 7682/1, 7682/2, 7683, 7686/1, 7686/2, 7686/3 i 8082/5 upisane u list nepokretnosti broj 6335 Katastarske opštine Pančevo, katastarske parcele br. 7661, 7662, 7665, 7666/1, 7668/5 i 7669 upisane u list nepokretnosti broj 15685 Katastarske opštine Pančevo, katastarska parcela broj 8091/1 upisana u list nepokretnosti broj 15679 Katastarske opštine Pančevo, katastarska parcela broj 6962 upisana u list nepokretnosti broj 13222 Katastarske opštine Pančevo i katastarska parcela broj 6964/2 upisana u list nepokretnosti broj 17654 Katastarske opštine Pančevo, ukupne površine 95ha 55a 83m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana su i sidrišta opšte i posebne namene luke omeđena koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja i prava preče kupovine Republike Srbije na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu, koje će izvršiti upis zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12208/2017

U Beogradu, 8. decembra 2017. godine

Vlada

Predsednik

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar