369. sednica Vlade Republike Srbije, 16. decembar 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA

ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:

1. dr sci. med. Momčilo Inić;

2. prim. dr sci. med. Ivan Popov.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9245/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA

ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije imenuju se za članove:

1. dr Vladan Pošarac, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

2. mr sci. med. dr Nenad Milanović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9247/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07, 5/10 i 87/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA NAUKU I ISTRAŽIVANjE STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za nauku i istraživanje Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Jadranka Đuričić, sekretar;

2. Jovanka Gradinac, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za nauku i istraživanje Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za sekretara:

– Suzana Vojinović, savetnik u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

2) za zamenika sekretara:

– Željka Dukić, savetnik u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9344/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07, 5/10 i 87/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA OBRAZOVANjE I KULTURU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za obrazovanje i kulturu Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Vladana Jović, zamenik predsednika;

2. Jasmina Đelić, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za obrazovanje i kulturu Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Gabriela Bratić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete;

2) za zamenika sekretara:

– Jelica Ristić Ćirović, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9435/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Jelica Pajović na položaj pomoćnika ministra pravde – Sektor za prvosuđe, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9287/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se Maja Matija Ristić dužnosti sekretara Ministarstva pravde, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9288/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Postavlja Maja Matija Ristić na položaj sekretara Ministarstva pravde, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9289/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Mirjana Pavković dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9380/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mirjana Pavković na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9386/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Razrešava se Dragan Banićević dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6327/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Imenuje se Dragan Banićević za direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6328/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa članom 72. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka i 64/10-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičke agencije za prostorno planiranje:

1. Josip Kovač Striko, predsednik;

2. mr Dušan Minić, član;

3. Nenad Krčum, član;

4. dr Miloš Radovanović, član;

5. Zoran Krejović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9506/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa članom 72. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka i 64/10-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

U Upravni odbor Republičke agencije za prostorno planiranje imenuju se:

1) za predsednika:

– Ružica Božović, dipl. inž. arhitekture, asistent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini;

2) za članove:

(1) Nebojša Malenković, dipl. ekonomista, portparol Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

(2) Marija Đurović, dipl. inženjer arhitekture;

(3) Miloš Kurteš, dipl. inž. poslovne informatike, „Viator&Vektor Tranšped-Novi Sadˮ a.d, Novi Sad;

(4) Marin Krešić, dipl. inž. arhitekture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9507/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar