Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 104/09), u članu 84. stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 95. reči: „1. januara”, zamenjuju se rečima: „1. septembra”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, sadržan je u odredbi člana 143. stav 2. Ustava Republike Srbije prema kojoj se osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav sudova uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Članom 95. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 104/09), predviđeno je da nadležnosti Visokog saveta sudstva u pogledu predlaganja i izvršenja budžetskih sredstava i nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava do 1. januara 2011. godine, vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe. Imajući u vidu da nisu stvoreni uslovi za vršenje navedenih nadležnosti od strane Visokog saveta sudstva do 1. januara 2011. godine, predlaže se da do 1. septembra 2011. godine, ove nadležnosti i dalje vrši Ministarstvo pravde, kako bi se do tog datuma stvorili uslovi za vršenje ovih nadležnosti od strane Visokog saveta sudstva.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona briše se stav 2. člana 84. Zakona o uređenju sudova, kojim se uređuje nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Visokog saveta sudstva u vezi sa budžetskim sredstvima opredeljenim za rad sudova, iz razloga što je to pitanje uređeno Zakonom o budžetskom sistemu i drugim propisima koji uređuju oblast javnih finansija.

Članom 2. Zakona odlaže se početak vršenja nadležnosti Visokog saveta sudstva u pogledu predlaganja i izvršenja budžetskih sredstava i nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova do 1. septembra 2011. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donese po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Visokog saveta sudstva i sudova u Republici Srbiji.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, jer je neophodno da se pre 1. januara 2011. godine odloži vršenje nadležnosti Visokog saveta sudstva u pogledu predlaganja i izvršenja budžetskih sredstava i nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova, budući da prema važećem zakonu ove nadležnosti počinju da se primenjuju od tog datuma. Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu Zakona narednog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, je da se spreče štetne posledice po rad Visokog saveta sudstva i sudova u Republici Srbiji.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA KOJE SE MENjAJU

Nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava

Član 84.

Nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova sprovode Visoki savet sudstva, ministarstvo nadležno za pravosuđe i ministarstvo nadležno za finansije.

Nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Visokog saveta sudstva, u delu koji se odnosi na budžetska sredstva iz člana 83. ovog zakona, vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe i ministarstvo nadležno za finansije.

Nadležnost Visokog saveta sudstva u vezi sa sredstvima za rad sudova

Član 95.

Nadležnosti Visokog saveta sudstva iz čl. 83. i 84. ovog zakona do 1. januara 1. SEPTEMBRA 2011. godine, vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA

3. Usklađenost predloga zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acquis communautaire-om

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava BU i usklađenost sa njima

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acguis communautaire-om

4. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova

Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da li je nacrt propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

7. Učešće konsultanata u izradi Nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje?

Ostavite komentar