37. sednica Vlade Republike Srbije, 20. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Arleti Manojlović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, zbog podnošenja pismene ostavke, 31. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9265/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP SA RUMUNIJOM

I

U srpski deo Mešovite komisije za Đerdap sa Rumunijom imenuju se:

1) Aleksandar Obradović, vršilac dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, predsednik,

Dragan Stanković, direktor PD „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o, Kladovo, zamenik predsednika;

2) Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, član,

Petar Manzalović, pomoćnik direktora za održavanje i revitalizaciju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o, Kladovo, zamenik člana;

3) Mirjana Filipović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, član,

Nebojša Karanović, direktor Direkcije za proizvodnju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o, Kladovo, zamenik člana;

4) Radovanka Pavlović, šef Odseka za zaštitu voda u Republičkoj direkciji za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član,

Ljubiša Jokić, direktor „Hidroelektrane Đerdap 1”, Kladovo, zamenik člana;

5) Ljubiša Mihajlović, pomoćnik direktora u Direkciji za unutrašnje plovne puteve „Plovput”, član,

Zoran Kršenković, direktor „Hidroelektrane Đerdap 2”, Negotin, zamenik člana;

6) Zvonimir Kocić, glavni inženjer za zaštitu voda u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”, Beograd, član,

Danilo Rodić, direktor Direkcije za modernizaciju i revitalizaciju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o, Kladovo, zamenik člana;

7) Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, član,

Bratislav Stišović, direktor „Energoprojekt-hidroinženjering” a.d, Beograd, zamenik člana;

8) Marina Babić Mladenović, direktor Zavoda za uređenje vodnih tokova Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, član,

Milan Radovanović, direktor Zavoda za hidrogeologiju i izučavanje podzemnih voda Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, zamenik člana.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje o imenovanju srpskog dela Mešovite komisije za Đerdap sa Rumunijom („Službeni glasnik RS”, broj 97/09).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9269/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA

ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Ljiljana Stanković dužnosti člana Saveta za statistiku Republike Srbije.

II

Imenuje se Mladen Radević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za člana Saveta za statistiku Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9271/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada, postupajući po presudi Upravnog suda 9 U 8064/11 od 13. septembra 2012. godine, donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Zorica Đerić Stojičić dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom, sa 7. julom 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9205/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VISOKOG PREDSTAVNIKA

REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU

OSNOVANOM U SKLADU SA ČLANOM 4. SPORAZUMA O

PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se prof. dr Gašo Knežević dužnosti visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, na lični zahtev.

II

Imenuje se prof. dr Oliver Antić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, za visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9353/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91, 11/93 – SUS i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se Slobodan Gavrilović dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9356/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Imenuje se prof. dr Radoš Ljušić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9357/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnoj komisiji za računovodstvo:

1. Sanja Jevtović, predsednik,

2. Aleksandar Janjušević, član,

3. Sanja Marković (koja je Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-2953/2010 od 22. aprila 2010. godine imenovana kao Sanja Milanović), član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9325/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

U Nacionalnu komisiju za računovodstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Zlatko Milikić, koordinator Sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za članove:

(1) Radmila Kovačević, viši savetnik u Sektoru za hartije od vrednosti u Komisiji za hartije od vrednosti,

(2) Sanja Jevtović, rukovodilac Grupe za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9327/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica („Službeni glasnik RS”, broj 48/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA

I

Razrešava se Zoran Sandić dužnosti člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

II

Imenuje se Jasmina Vasilić, diplomirani ekonomista, Ministarstvo finansija i privrede, za člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9335/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Jasmini Damjanović prestaje rad na položaju direktora Službe za upravljanje kadrovima, zbog podnošenja pismene ostavke, 20. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9342/2012

U Beogradu, 20. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar