38. sednica Vlade Republike Srbije, 21. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Vojkan Simić dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9426/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Aleksandru Prodanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije 30. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9416/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Miodrag Pješčić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9422/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Milanka Davidović za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9323/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Zoran Knežević dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9326/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Knežević za direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9329/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9330/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Danka Jovanović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8897/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Milorad Đaković za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8899/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Veselin Milošević za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8898/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Nikola Petrović dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9377/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Nikola Petrović za generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9378/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Miloš Tomić dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9379/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 83/05 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENAOVANJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Imenuje se Miloš Tomić za generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9380/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(2) Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja,

(3) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(4) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja,

(5) Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

(6) Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

(7) Dejan Popović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(8) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(9) Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(10) Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9436/2012

U Beogradu, 21. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar