Uredba o izmeni Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU

Član 1.

U Uredbi o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 75/12) u članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Direktor Kancelarije ima dva zamenika, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9657/2012

U Beogradu, 27. decembra 2012. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARVeljko Odalović PREDSEDNIKIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar